งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดการดำเนินงานจริยธรรม โครงการประเมินพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้วยตนเอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดการดำเนินงานจริยธรรม โครงการประเมินพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้วยตนเอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดการดำเนินงานจริยธรรม โครงการประเมินพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้วยตนเอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2551

2 แผนงานจริยธรรม อำเภอคลอง ลาน ปี 2551 1. โครงการประเมินพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้วยตนเอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2551 2. โครงการพัฒนาจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ปี 2551

3 โครงการประเมินพฤติกรรม จริยธรรมด้วยตนเอง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ได้ ทำการสำรวจพฤติกรรม เชิงจริยธรรมด้วยตนเอง 5 ด้าน คือ เชิงจริยธรรมด้วยตนเอง 5 ด้าน คือ 1.1 ด้านกล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง 1.2 ด้านซื่อสัตย์รับผิดชอบ 1.3 ด้านโปร่งใสตรวจสอบได้ 1.4 ด้านไม่เลือกปฏิบัติ 1.5 ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ในงาน

4 โครงการประเมินพฤติกรรม จริยธรรมด้วยตนเอง 2. เพื่อสนับสนุนให้ข้าราชการและลูกจ้างใน สังกัด มีการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้วย ตนเอง มีการพัฒนาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้วย ตนเอง

5 โครงการประเมินพฤติกรรม จริยธรรมด้วยตนเอง เป้าหมาย ข้าราชการและลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอคลองลาน มีพฤติกรรมเชิง จริยธรรม ทั้ง 5 ด้าน ในระดับสูง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

6 โครงการประเมินพฤติกรรม จริยธรรมด้วยตนเอง วิธีดำเนินการ กำหนดรหัสประจำตัวข้าราชการและลูกจ้าง เพื่อรักษาความลับของผลการประเมิน รายบุคคล กำหนดรหัสประจำตัวข้าราชการและลูกจ้าง เพื่อรักษาความลับของผลการประเมิน รายบุคคล ประกาศนโยบายสนับสนุนให้ข้าราชการและ ลูกจ้างทุกคน สามารถขอเข้าร่วมกิจกรรม ด้านพัฒนาจริยธรรม ของหน่วยงานหรือ หน่วยงานอื่นได้ตามสมัครใจ ประกาศนโยบายสนับสนุนให้ข้าราชการและ ลูกจ้างทุกคน สามารถขอเข้าร่วมกิจกรรม ด้านพัฒนาจริยธรรม ของหน่วยงานหรือ หน่วยงานอื่นได้ตามสมัครใจ

7 ให้ข้าราชการและลูกจ้างทำแบบประเมิน พฤติกรรมเชิงจริยธรรม เป็นระยะๆ และแจ้ง ให้ทุกคนรับทราบผลการประเมิน โดยใช้ แบบประเมินพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ของ สำนักงาน กพ. ให้ข้าราชการและลูกจ้างทำแบบประเมิน พฤติกรรมเชิงจริยธรรม เป็นระยะๆ และแจ้ง ให้ทุกคนรับทราบผลการประเมิน โดยใช้ แบบประเมินพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ของ สำนักงาน กพ. Salf Assessment Online (http://203.146.227.2/salfassessment/u ser/login.aspx) ( เมษายน, กรกฎาคม, กันยายน ) ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม เชิงจริยธรรม ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม เชิงจริยธรรม และแจ้งให้ทุกคนรับทราบ และแจ้งให้ทุกคนรับทราบ โครงการประเมินพฤติกรรม จริยธรรมด้วยตนเอง

8 โครงการพัฒนาจิยธรรมข้าราชการ และลูกจ้าง วัตถุประสงค์ 1. เพื่อจัดกิจกรรมและสร้างแรงจูงใจ ให้ ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด เห็นความสำคัญเรื่อง จริยธรรมของ ข้าราชการ 2. เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างได้มีส่วนร่วมใน การพัฒนาจริยธรรรม ซึ่งกันและกัน 3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการ เสริมสร้างจริยธรรม ในองค์กร

9 จุดประสงค์การกำหนดรหัสให้ สมาชิก - ผู้ประเมินสามารถแยกข้อมูลประมวลผลได้ตามวัตถุประสงค์ เช่น แยกกลุ่มบุคลากร, แยกเป็นหน่วยงานหรือแผนกได้ง่าย - เพื่อสร้างความไว้วางใจแก่สมาชิก ด้านรักษาความลับการประเมิน - เพื่อสามารถนำผลการประเมินติดประกาศในหน่วยงานได้ โดยไม่เกิดปัญหาการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล - ผู้ที่ทำแบบประเมินจะกล้าทำแบบประเมินที่ตรงกับพฤติกรรมจริง

10 ตัวอย่างรหัส KL101001 KL = คลองลาน 1= สังกัด สสอ. 01= หน่วยงานที่ 1 0= ข้าราชการ 01= คนที่ 1 ในหน่วยงานที่ 1 KL201101 KL = คลองลาน 2= สังกัดสถานีอนามัย 01= หน่วยงานที่ 1 1= ลูกจ้างชั่วคราว 01= คนที่ 1 ในหน่วยงานที่ 1

11 โครงการพัฒนาจิยธรรมข้าราชการ และลูกจ้าง เป้าหมาย ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 70

12 โครงการพัฒนาจิยธรรมข้าราชการ และลูกจ้าง 1. ประชุมคณะกรรมการชมรมจริยธรรม กำหนดกิจกรรม และระยะเวลาจัดกิจกรรม พัฒนา จริยธรรมแก่สมาชิก 2. แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมต่างๆแก่ สมาชิกชมรม เช่น กิจกรรมฟังธรรมพัฒนาจิตใจ เชิดชูความดีผู้ปฏิบัติดี การทักทายสวัสดี การแต่งกายให้เหมาะสมเป็นข้าราชการที่ดี 3. ประเมินความความพึงพอใจสมาชิกที่ร่วม กิจกรรม

13

14

15 โครงการประเมินพฤติกรรม จริยธรรมด้วยตนเอง

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 ผลการดำเนินกิจกรรมชมรม จริยธรรม จำนวนสมาชิก ชมรมจริยธรรมฯ 69 คน จำนวนสมาชิก ชมรมจริยธรรมฯ 69 คน ข้าราชการประจำ 44 คน ข้าราชการประจำ 44 คน ร้อยละ 63.77 ลูกจ้างชั่วคราว 25 คน ลูกจ้างชั่วคราว 25 คน ร้อยละ 36.23

30 ผลการประเมินพฤติกรรมจริยธรรม ด้วยตนเอง ครั้งที่ 1 1. ด้านกล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง

31 ผลการประเมินพฤติกรรมจริยธรรม ด้วยตนเอง ครั้งที่ 1 2. ด้านซื่อสัตย์รับผิดชอบ

32 ผลการประเมินพฤติกรรมจริยธรรม ด้วยตนเอง ครั้งที่ 1 3. ด้านโปร่งใสตรวจสอบได้

33 ผลการประเมินพฤติกรรมจริยธรรม ด้วยตนเอง ครั้งที่ 1 4. ด้านไม่เลือกปฏิบัติ

34 ผลการประเมินพฤติกรรมจริยธรรม ด้วยตนเอง ครั้งที่ 1 5. ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ในงาน


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดการดำเนินงานจริยธรรม โครงการประเมินพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้วยตนเอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร ปี 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google