งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและ หลอดเลือด หลักการและเหตุผล ศูนย์บริการสาธารณสุข...... เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ รับผิดชอบประชาชนในเขต..........

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและ หลอดเลือด หลักการและเหตุผล ศูนย์บริการสาธารณสุข...... เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ รับผิดชอบประชาชนในเขต.........."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและ หลอดเลือด หลักการและเหตุผล ศูนย์บริการสาธารณสุข...... เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ รับผิดชอบประชาชนในเขต.......... มีประชากร ทั้งสิ้น 49, 280 คน จากการตรวจสุขภาพ ผู้สูงอายุ 2551 ตามโครงการรักษ์สุขภาพผู้สูง วัยเฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง วันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2550 พบว่า ผู้ได้รับการตรวจ ทั้งหมด 100 คน มีผลน้ำตาลในเลือดสูง ร้อย ละ 56 ไขมันในเลือดสูง ร้อยละ 63 ความดัน สูง ร้อยละ 40 โดยมีพฤติกรรมชอบกินหวานจัด ร้อยละ 20 มันจัด ร้อยละ 30 เค็มจัด ร้อยละ 40 ออกกำลังกายเป็นประจำร้อยละ......

2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อ โรคหัวใจและหลอดเลือด 4.1 มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ในเรื่องการรับประทานอาหาร ออก กำลังกาย และการจัดการความเครียด ไปในทางที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น 4.2 ผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกาย หรือเส้นรอบเอว เกินเกณฑ์ มีระดับดัชนีมวลกาย / เส้น รอบเอวลดลงจากเดิม 4.3 ผู้ที่มีค่าความดันโลหิต / ไขมันใน เลือด / น้ำตาลในเลือดสูง มีค่าลดลง จากเดิม 4.4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง พอใจในระดับมากขึ้นไปในการเข้าร่วม โครงการ

3 กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงตั้งแต่ 1 อย่างขึ้นไป ได้แก่ ค่า BMI > 23.9, รอบเอว > 36 นิ้วในผู้ชาย > 32 นิ้ว ในผู้หญิง, ความดันโลหิตมากกว่า 130/90 mmHg, น้ำตาลในเลือด > 110 mg% จำนวน 40 คน

4 รูปแบบการจัดกิจกรรม โครงการ โปรแกรมปรับพฤติกรรม แบบไป - กลับ ตามนัดของชมรมผู้สูงอายุ ครั้ง ละ 4 ชั่วโมง จำนวน 5 ครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 25 มีนาคม 2552 เวลา 8.00- 12.00 น. - ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต เจาะเลือดปลายนิ้ว วัดพฤติกรรม - กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพเพื่อเสริมพลัง - กิจกรรมฝันดี ฝันร้าย และสุขภาพที่ คาดหวัง - วิเคราะห์ประสบการณ์การดูแลตนเอง - เรียนรู้เรื่องโรคอ้วน เบาหวาน ความดัน - ตั้งเป้าหมายสุขภาพ สรุปกิจกรรม วางแผนนัดหมายครั้งต่อไป

5 ครั้งที่ 2 - ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว วัดความ ดันโลหิต - ละลายพฤติกรรม - ทบทวนการเรียนรู้ในครั้งที่ 1 และการ ปฏิบัติในเดือนที่ผ่านมา - เรียนรู้เรื่องอาหารเพื่อการลดน้ำหนัก น้ำตาลและความดัน - สรุปกิจกรรม ตั้งเป้าหมายสุขภาพ วางแผนนัดหมายครั้งต่อไป ครั้งที่ 3 - ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว วัดความ ดันโลหิต - ละลายพฤติกรรม - ประเมินการบรรลุเป้าหมายสุขภาพ และ การปฏิบัติในเดือนที่ผ่านมา - กิจกรรมรักษ์สุขภาพสร้างชีวิตให้ยืนยาว - สาธิตการออกกำลังกายพร้อมฝึกปฏิบัติ - สาธิตและฝึกปฏิบัติการจัดการ ความเครียด - สรุปกิจกรรม ตั้งเป้าหมายสุขภาพ วางแผนนัดหมายครั้งต่อไป

6 ครั้งที่ 4 - ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว - ประเมินการบรรลุเป้าหมายสุขภาพ และการ ปฏิบัติในเดือนที่ผ่านมา - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ค้นหา บุคคลต้นแบบ - ละครคน ( ฝึกทักษะการแก้ปัญหา และการ เอาชนะอุปสรรค ) - ตามตอบปัญหาในการดูแลตนเอง - สรุปกิจกรรม ตั้งเป้าหมายสุขภาพ วางแผนนัดหมายครั้งต่อไป

7 ครั้งที่ 5- ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว วัดความ ดันโลหิต เจาะเลือดปลายนิ้ว - ทำแบบทดสอบหลังเข้าร่วมโครงการ - ละลายพฤติกรรม - สรุปกิจกรรมปัญหาอุปสรรค / นำเสนอ แนวทางเพื่อการ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมที่ได้ผลและยั่งยืน - สร้างเครือข่ายการดำเนินงาน - ประเมินพฤติกรรมและความพึงพอใจ - ประกาศรายชื่อผู้เป็นแบบอย่างดีเด่น มอบวุฒิบัตรและรางวัล

8 ตัวชี้วัด 1) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมี พฤติกรรมในด้านการรับประทาน อาหารเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 2) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมี พฤติกรรมในด้านการออกกำลังกาย เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น โดยร้อยละ 70 มีการออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาที 3 ครั้ง / สัปดาห์ 3) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมี พฤติกรรมจัดการความเครียดได้ดีขึ้น

9 ตัวชี้วัด 4) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม โครงการที่มีค่าดัชนีมวลกาย / รอบเอวเกินเกณฑ์ มีค่าดัชนีมวล กาย / รอบเอว ลดลง 5) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม โครงการที่มีค่าความดันโลหิต / น้ำตาลในเลือดสูงมีค่าลดลง 6) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม โครงการมีความพึงพอใจระดับ มากขึ้นไปในการเข้าร่วมโครงการ

10 วิธีการประเมินผล แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมวัดก่อน และหลังเข้าโครงการ 4 เดือน แบบวัดความพึงพอใจหลังเข้าร่วม โครงการ แบบลงข้อมูลภาวะสุขภาพ เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องชั่ง น้ำหนัก อุปกรณ์เจาะเลือด DTX


ดาวน์โหลด ppt ชื่อโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและ หลอดเลือด หลักการและเหตุผล ศูนย์บริการสาธารณสุข...... เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ รับผิดชอบประชาชนในเขต..........

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google