งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด
หลักการและเหตุผล ศูนย์บริการสาธารณสุข......เป็นหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบประชาชนในเขต มีประชากรทั้งสิ้น 49, คน จากการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ 2551 ตามโครงการรักษ์สุขภาพผู้สูงวัยเฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง วันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน พบว่า ผู้ได้รับการตรวจทั้งหมด 100 คน มีผลน้ำตาลในเลือดสูง ร้อยละ 56 ไขมันในเลือดสูง ร้อยละ 63 ความดันสูง ร้อยละ 40 โดยมีพฤติกรรมชอบกินหวานจัด ร้อยละ 20 มันจัด ร้อยละ 30 เค็มจัด ร้อยละ 40 ออกกำลังกายเป็นประจำร้อยละ......

2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด 4.1 มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ในเรื่องการรับประทานอาหาร ออกกำลังกาย และการจัดการความเครียดไปในทางที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น 4.2 ผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกาย หรือเส้นรอบเอวเกินเกณฑ์ มีระดับดัชนีมวลกาย/เส้นรอบเอวลดลงจากเดิม 4.3 ผู้ที่มีค่าความดันโลหิต/ไขมันในเลือด/น้ำตาลในเลือดสูง มีค่าลดลงจากเดิม 4.4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากขึ้นไปในการเข้าร่วมโครงการ

3 กลุ่มเป้าหมาย ผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงตั้งแต่ 1 อย่างขึ้นไป ได้แก่ ค่า BMI > 23.9, รอบเอว> 36 นิ้วในผู้ชาย > 32 นิ้วในผู้หญิง, ความดันโลหิตมากกว่า 130/90 mmHg, น้ำตาลในเลือด > 110 mg% จำนวน 40 คน

4 รูปแบบการจัดกิจกรรมโครงการ
โปรแกรมปรับพฤติกรรม แบบไป-กลับ ตามนัดของชมรมผู้สูงอายุ ครั้งละ 4 ชั่วโมง จำนวน 5 ครั้ง เดือนละ 1 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 25 มีนาคม เวลา น. -ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต เจาะเลือดปลายนิ้ว วัดพฤติกรรม - กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพเพื่อเสริมพลัง - กิจกรรมฝันดี ฝันร้าย และสุขภาพที่คาดหวัง - วิเคราะห์ประสบการณ์การดูแลตนเอง - เรียนรู้เรื่องโรคอ้วน เบาหวาน ความดัน - ตั้งเป้าหมายสุขภาพ สรุปกิจกรรม วางแผนนัดหมายครั้งต่อไป

5 ครั้งที่ 2 - ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต
- ละลายพฤติกรรม - ทบทวนการเรียนรู้ในครั้งที่ 1 และการปฏิบัติในเดือนที่ผ่านมา - เรียนรู้เรื่องอาหารเพื่อการลดน้ำหนัก น้ำตาลและความดัน - สรุปกิจกรรม ตั้งเป้าหมายสุขภาพ วางแผนนัดหมายครั้งต่อไป ครั้งที่ ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต -ละลายพฤติกรรม -ประเมินการบรรลุเป้าหมายสุขภาพ และการปฏิบัติในเดือนที่ผ่านมา -กิจกรรมรักษ์สุขภาพสร้างชีวิตให้ยืนยาว -สาธิตการออกกำลังกายพร้อมฝึกปฏิบัติ -สาธิตและฝึกปฏิบัติการจัดการความเครียด - สรุปกิจกรรม ตั้งเป้าหมายสุขภาพ วางแผนนัดหมายครั้งต่อไป

6 ครั้งที่ 4 - ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว
ครั้งที่ 4 - ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว - ประเมินการบรรลุเป้าหมายสุขภาพ และการปฏิบัติในเดือนที่ผ่านมา - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ค้นหาบุคคลต้นแบบ - ละครคน (ฝึกทักษะการแก้ปัญหา และการเอาชนะอุปสรรค) - ตามตอบปัญหาในการดูแลตนเอง - สรุปกิจกรรม ตั้งเป้าหมายสุขภาพ วางแผนนัดหมายครั้งต่อไป

7 ครั้งที่ 5-ชั่งน้ำหนัก วัดรอบเอว วัดความดันโลหิต เจาะเลือดปลายนิ้ว
- ทำแบบทดสอบหลังเข้าร่วมโครงการ - ละลายพฤติกรรม - สรุปกิจกรรมปัญหาอุปสรรค/นำเสนอแนวทางเพื่อการ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรมที่ได้ผลและยั่งยืน - สร้างเครือข่ายการดำเนินงาน -ประเมินพฤติกรรมและความพึงพอใจ - ประกาศรายชื่อผู้เป็นแบบอย่างดีเด่น มอบวุฒิบัตรและรางวัล

8 ตัวชี้วัด 1) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรมในด้านการรับประทานอาหารเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 2) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรมในด้านการออกกำลังกายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น โดยร้อยละ 70 มีการออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาที 3 ครั้ง/สัปดาห์ 3) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีพฤติกรรมจัดการความเครียดได้ดีขึ้น

9 ตัวชี้วัด 4) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีค่าดัชนีมวลกาย/รอบเอวเกินเกณฑ์ มีค่าดัชนีมวลกาย/รอบเอว ลดลง 5) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีค่าความดันโลหิต/น้ำตาลในเลือดสูงมีค่าลดลง 6) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจระดับมากขึ้นไปในการเข้าร่วมโครงการ

10 วิธีการประเมินผล แบบสัมภาษณ์พฤติกรรมวัดก่อนและหลังเข้าโครงการ 4 เดือน
แบบวัดความพึงพอใจหลังเข้าร่วมโครงการ แบบลงข้อมูลภาวะสุขภาพ เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องชั่งน้ำหนัก อุปกรณ์เจาะเลือด DTX


ดาวน์โหลด ppt ชื่อโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google