งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนแม่บทการปรับปรุง และ พัฒนาประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลัง สุขภาพ สำนักพัฒนาการเงินการคลัง สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนแม่บทการปรับปรุง และ พัฒนาประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลัง สุขภาพ สำนักพัฒนาการเงินการคลัง สาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนแม่บทการปรับปรุง และ พัฒนาประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลัง สุขภาพ สำนักพัฒนาการเงินการคลัง สาธารณสุข

2 วัตถุประสงค์ • 3.1 เพื่อพัฒนาระบบบัญชีภาคสุขภาพให้ใช้เป็นมาตรฐาน สำหรับหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ • 3.2 เพื่อให้มีดัชนีชี้วัดทางการเงินสำหรับหน่วยงาน ส่วนกลาง และหน่วยงานภูมิภาคในสังกัดกระทรวง สาธารณสุข ที่จะใช้ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์การเงิน การคลังและประเมินประสิทธิภาพของหน่วยบริการสังกัด กระทรวงสาธารณสุข • 3.3 เพื่อพัฒนากลไกระดับเขตและเสริมสร้างศักยภาพ บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขให้มีความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง สาธารณสุข • 3.4 เพื่อให้มีฐานข้อมูลด้านการเงินการคลัง สนับสนุน ผู้บริหารและหน่วยบริการ • 3.5 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่สนับสนุนให้การ ดำเนินงานตามแผน ให้มีประสิทธิภาพ

3 ระบบข้อมูล  ปรับปรุงผังบัญชีภาคสุขภาพ ให้เป็น มาตรฐาน และเอื้อต่อการวิเคราะห์และ นำไปใช้  กำหนด Financial Standard dataset ซึ่ง ประกอบไปด้วยข้อมูลงบทดลอง ตามผัง บัญชี 13 หลัก และเป็น Electronic file ใน Format ที่กำหนด  เป้าหมาย ใช้งบทดลองแทนรายงานทางการ เงินอื่นๆ ( ยกเว้นงานกลุ่มคลัง )  ปรับระบบการจัดส่งข้อมูล เน้นการส่งข้อมูล ชุดเดียว ไปที่ office เดียว ( สพค.) โดยส่ง ทาง Web site ทุก 3 เดือน

4 Managerial Accounting • กรรมการ Managerial Accounting ศึกษาวิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลจาก Financial Standard dataset รวมถึง Ratio ต่างๆที่เอื้อประโยชน์ต่อการบริหาร ที่สามารถบ่งชี้ถึงสถานการณ์ทางการเงิน และประสิทธิภาพของสถานบริการ • กรรมการ Managerial Accounting ศึกษารูปแบบรายงานบัญชีเกณฑ์คงค้าง ที่ผู้บริหารหน่วยงานสามารถเข้าใจง่าย ขึ้น

5 • สำนักพัฒนาการเงินการคลังสาธารณสุข กำหนดให้มี Software ที่สามารถประมวลผล งบดุล งบกำไรขาดทุน เปรียบเทียบรายสถาน บริการ รายจังหวัด รายเขต และรายภาค ให้ หน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าถึงได้ รวมทั้ง สามารถ Download ข้อมูลดิบไปใช้ในการ วิเคราะห์ต่างๆได้ ผ่านหน้า Web pages หลัก ของสำนัก • สำนักพัฒนาการเงินการคลังสาธารณสุข ประมวลผลข้อมูลจาก Financial Standard dataset เป็นรายงานตามรูปแบบต่างๆ ที่ หน่วยงานส่วนกลางต่างๆ จะนำไปใช้ต่อ เช่น แทน 0110 รง.5 หรือ แปลงข้อมูลเข้าสู่ GFMIS ระบบ IT

6 การพัฒนาบุคลากร ออกหนังสือสั่งการเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ นโยบายบัญชี และ ผังบัญชีใหม่ ส่งถึงทุกสถานบริการ อบรมพี่เลี้ยงระดับจังหวัด เพื่อเป็นพี่เลี้ยงแก่ผู้ปฏิบัติใน จังหวัดทุกจังหวัด ในช่วงต้นปีงบประมาณ อบรมผู้ปฏิบัติในงานบัญชีเกณฑ์คงค้างทุกหน่วยบริการ ( บูรณาการกับกลุ่มงานคลัง ) อบรมผู้บริหารสถานบริการเกี่ยวกับการอ่านบัญชีเกณฑ์ คงค้าง การวิเคราะห์ การนำไปใช้ ทบทวน CFO ระดับจังหวัด เน้นผู้ปฏิบัติจริง พัฒนากลไกการดำเนินงานของผู้จัดการทรัพยากร (CFO) ระดับเขตและจังหวัดในการบริหารการเงินการ คลังร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และ สปสช. อบรม CFO ระดับจังหวัด ระดับเขต เรื่องการวิเคราะห์ บัญชีเกณฑ์คงค้างและการนำไปใช้

7 Monitoring data ความทันเวลา : จังหวัด monitor สถาน บริการ ส่วนกลาง Monitor จังหวัด ความถูกต้อง : กำหนดให้มีการตรวจสอบ Audit ปีละครั้ง : เป็น Internal audit (External Audit โดย สตง. เช่นเดิม ) สร้างกลไกตรวจสอบไขว้ในระดับเขต โดย ทีม CFO ของแต่ละจังหวัด และมีผู้ตรวจ และ CFO เขต คอยดูแล

8 การวิเคราะห์ต้นทุน ปี 2550 ทดลองคิดต้นทุน แยก Front และ Back Office และ วางแผนศึกษาการคิดต้นทุนแยก งาน PP ปี 2551 ทดลองคิดต้นทุน งานรักษา และงานสร้างสุขภาพ

9 การพัฒนาระยะยาว • วิเคราะห์และปรับปรุงผังบัญชีระดับ สสจ. • พัฒนา Software สำหรับ Back office สำหรับสถานบริการ • สนับสนุนและส่งเสริมความก้าวหน้าของ บุคลากรด้านบัญชี • เพิ่มอัตรากำลัง อย่างน้อยควรมี Managerial Accounting จังหวัดละ 1 คน

10


ดาวน์โหลด ppt แผนแม่บทการปรับปรุง และ พัฒนาประสิทธิภาพใน การบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลัง สุขภาพ สำนักพัฒนาการเงินการคลัง สาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google