งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเพราะรักจึงไม่ อยากให้สูบบุหรี่ ของกรมอนามัย พฤษภาคม ๒๕๔๙.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเพราะรักจึงไม่ อยากให้สูบบุหรี่ ของกรมอนามัย พฤษภาคม ๒๕๔๙."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเพราะรักจึงไม่ อยากให้สูบบุหรี่ ของกรมอนามัย พฤษภาคม ๒๕๔๙

2 ที่มา กระทรวงสาธารณสุข นโยบาย สถานที่ราชการ ปลอดบุหรี่ กรมอนามัย นโยบาย Health model จึงเกิดเป็น โครงการเพราะรักจึงไม่ อยากให้สูบบุหรี่ เพื่อช่วยเหลือข้าราชการที่ติดบุหรี่ให้ เลิกบุหรี่

3 วิธีการ ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ในกรมอนามัย จัด นิทรรศการ ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ในกรมอนามัย จัด นิทรรศการ ออกเสียงตามสาย ออกรายการวิทยุ ออกเสียงตามสาย ออกรายการวิทยุ จัดอบรมให้ผู้สมัครใจ โดยกระบวนการ Counseling กลุ่ม จัดอบรมให้ผู้สมัครใจ โดยกระบวนการ Counseling กลุ่ม ติดตามงานและให้กำลังใจในการเลิกบุหรี่ ผ่าน buddy ติดตามงานและให้กำลังใจในการเลิกบุหรี่ ผ่าน buddy ตรวจและทำความสะอาดช่องปาก ตรวจและทำความสะอาดช่องปาก

4 กลุ่มเป้าหมาย  ข้าราชการ / ลูกจ้างของกรมอนามัย จำนวน 30 คน แต่มีผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการ 15 คน • สังกัดกรมอนามัย จำนวน 12 คน • สังกัดสำนักปลัดกระทรวงฯและ บุคคลภายนอก 3 คน

5

6

7 ผลการดำเนินงาน จากการติดตามผลหลังการอบรม 14 วัน โดย ทีม buddy พบว่า  ยังไม่สูบเลยแม้แต่มวนเดียว มี 6 คน ( ร้อยละ 40)  สูบ แต่ลดจำนวนลง มี 6 คน ( ร้อยละ 40)  ยังสูบบุหรี่เหมือนเดิม มี 3 คน ( ร้อยละ 20) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้อบรม • พึงพอใจในหลักสูตรและคณะทำงาน อยู่ในระดับ ดี • ต้องการ buddy ในการให้กำลังใจ มี 13 คน ร้อย ละ 87


ดาวน์โหลด ppt โครงการเพราะรักจึงไม่ อยากให้สูบบุหรี่ ของกรมอนามัย พฤษภาคม ๒๕๔๙.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google