งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนแข็งแรง โครงการความร่วมมือระหว่าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนแข็งแรง โครงการความร่วมมือระหว่าง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนแข็งแรง โครงการความร่วมมือระหว่าง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามชุก ผู้ใหญ่จงกล เฟื่องฟุ้ง ประธานชมรม อสม.อำเภอสามชุก

2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้พ่อ แม่ ลูก ได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่ดีร่วมกัน เพื่อส่งเสริมความรัก ความอบอุ่น และความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีของครอบครัวอื่นๆ ในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็งมากขึ้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับครอบครัว

3 งบประมาณ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนงบประมาณ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าเหมาจ่ายในการจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่างสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ สนับสนุนงบประมาณ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดกิจกรรม รวมเป็นงบประมาณ ทั้งสิ้น 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)

4 คณะกรรมการ/คณะทำงาน สาธารณสุขอำเภอสามชุก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ สถานีอนามัยบ้านสระ ผู้นำชุมชนตำบลบ้านสระ อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน

5 พื้นที่ดำเนินงาน ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ

6 กลุ่มเป้าหมาย ครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรม 10 ครอบครัว ประกอบด้วย พ่อ แม่ และลูกวัยรุ่น

7 ระยะเวลาดำเนินการ เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม พ.ศ. 2552

8 วิธีดำเนินการ (1) สำรวจ/ค้นหา/รับสมัคร ครอบครัวตัวอย่างเข้าร่วมกิจกรรม (2) จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัว เช่น การเข้าฐานกิจกรรมเพื่อสร้างความผูกพันในครอบครัว เป็นต้น (3) สรุปและประเมินผลโครงการ (แบบสอบประเมินความพึงพอใจ)

9 ผลการดำเนินงาน (1) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัว (2) มีครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 10 ครอบครัว (3) ชุมชนตระหนักและเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว

10 ประโยชน์ที่ได้รับ/ผลิตผลของโครงการ
(1) พ่อ แม่ ลูก ได้มีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่ดีร่วมกัน (2) ความรัก ความอบอุ่น และความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวได้รับการส่งเสริม (3) ครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีของครอบครัวอื่นๆ ในชุมชน (4) สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง ชุมชนก็เข้มแข็งมากขึ้น (5) ครอบครัวอบอุ่นเสมือนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับครอบครัว

11

12

13

14

15

16

17 การรู้จักรักต้องเริ่มจากครอบครัว

18 ถ้าจะรัก จงรัก ภักดีมั่น
ถ้าจะฝัน จงฝัน อย่าหวั่นไหว ถ้าจะรอ จงรอ อย่าน้อยใจ ถ้าจะให้ จงให้ จากใจจริง


ดาวน์โหลด ppt โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนแข็งแรง โครงการความร่วมมือระหว่าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google