งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนแข็งแรง โครงการความร่วมมือ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านสระ และ สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอสามชุก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนแข็งแรง โครงการความร่วมมือ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านสระ และ สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอสามชุก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนแข็งแรง โครงการความร่วมมือ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านสระ และ สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอสามชุก

2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้พ่อ แม่ ลูก ได้มีโอกาสได้ทำ กิจกรรมที่ดีร่วมกัน เพื่อส่งเสริมความรัก ความอบอุ่น และ ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวที่เข้าร่วม กิจกรรม มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี ของครอบครัวอื่นๆ ในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวมีความ เข้มแข็งมากขึ้น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับครอบครัว

3 งบประมาณ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนงบประมาณ 3,500 บาท ( สามพัน ห้าร้อยบาทถ้วน ) เพื่อเป็นค่าเหมาจ่ายใน การจัดทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสระ สนับสนุนงบประมาณ 2,500 บาท ( สองพัน ห้าร้อยบาทถ้วน ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ใน การจัดกิจกรรม รวมเป็นงบประมาณ ทั้งสิ้น 6,000 บาท ( หกพันบาทถ้วน )

4 คณะกรรมการ / คณะทำงาน สาธารณสุขอำเภอสามชุก องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านสระ สถานีอนามัยบ้านสระ ผู้นำชุมชนตำบลบ้านสระ อาสาสมัครสาธารณสุขมูล ฐานประจำหมู่บ้าน

5 พื้นที่ดำเนินงาน ห้องประชุมอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน สระ

6 กลุ่มเป้าหมาย ครอบครัวที่เข้า ร่วมกิจกรรม 10 ครอบครัว ประกอบด้วย พ่อ แม่ และลูกวัยรุ่น

7 ระยะเวลาดำเนินการ เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม พ. ศ. 2552

8 วิธีดำเนินการ (1) สำรวจ / ค้นหา / รับสมัคร ครอบครัวตัวอย่างเข้าร่วมกิจกรรม (2) จัดกิจกรรมส่งเสริม ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว เช่น การเข้าฐานกิจกรรมเพื่อสร้างความ ผูกพันในครอบครัว เป็นต้น (3) สรุปและประเมินผลโครงการ ( แบบสอบประเมินความพึงพอใจ )

9 ผลการดำเนินงาน (1) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว (2) มีครอบครัวเข้าร่วม กิจกรรมอย่างน้อย 10 ครอบครัว (3) ชุมชนตระหนักและเห็น ความสำคัญของสถาบัน ครอบครัว

10 ประโยชน์ที่ได้รับ / ผลิตผลของโครงการ (1) พ่อ แม่ ลูก ได้มีโอกาสได้ทำ กิจกรรมที่ดีร่วมกัน (2) ความรัก ความอบอุ่น และ ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวได้รับการ ส่งเสริม (3) ครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรม มี ความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีของ ครอบครัวอื่นๆ ในชุมชน (4) สถาบันครอบครัวมีความเข้มแข็ง ชุมชนก็เข้มแข็งมากขึ้น (5) ครอบครัวอบอุ่นเสมือนเป็นการ สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับครอบครัว

11

12

13

14

15

16

17

18 ถ้าจะรัก จงรัก ภักดีมั่น ถ้าจะฝัน จงฝัน อย่าหวั่นไหว ถ้าจะรอ จงรอ อย่าน้อยใจ ถ้าจะให้ จงให้ จากใจจริง


ดาวน์โหลด ppt โครงการครอบครัวอบอุ่น ชุมชนแข็งแรง โครงการความร่วมมือ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านสระ และ สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอสามชุก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google