งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มนุษย์ สัมพันธ์ ในการทำงาน เป็นทีม. มนุษย์ สัมพันธ์ หมายถึง ศิลป ศาสตร์ในการ เสริมสร้าง ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคคล หรือ กลุ่มบุคคล เพื่อจะให้ ได้มาซึ่งความรักใคร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มนุษย์ สัมพันธ์ ในการทำงาน เป็นทีม. มนุษย์ สัมพันธ์ หมายถึง ศิลป ศาสตร์ในการ เสริมสร้าง ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคคล หรือ กลุ่มบุคคล เพื่อจะให้ ได้มาซึ่งความรักใคร่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มนุษย์ สัมพันธ์ ในการทำงาน เป็นทีม

2 มนุษย์ สัมพันธ์ หมายถึง ศิลป ศาสตร์ในการ เสริมสร้าง ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคคล หรือ กลุ่มบุคคล เพื่อจะให้ ได้มาซึ่งความรักใคร่ นับถือ

3 มนุษย์สัมพันธ์ใน การทำงาน หมายถึง ศิลปศาสตร์ใน การจูงใจให้คนทำงานใน ลักษณะที่มุ่งให้เกิดความ ร่วมมือและประสานงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม วัตถุประสงค์อย่างมี ประสิทธิภาพ

4 1. การยอมรับความแตกต่างของบุคคล ด้านการรับรู้ ด้านประสบการณ์ อื่นๆ บุคลิกภาพ ความเชื่อถือ ค่านิยม ความรู้สึก ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์

5 1. ความต้องการด้านร่างกาย 2. ความต้องการด้านความมั่นคง 3. ความต้องการทางสังคม 4. ความต้องการที่จะมีชื่อเสียง 5. ความต้องการความสมหวังในชีวิต 2. แรงจูงใจของมนุษย์

6 3.1 มนุษย์พฤติกรรม ( การแสดงออกทางวาจา สีหน้า ท่าทาง ) 3.2 มนุษย์มีความรู้สึกนึกคิด ( เหตุที่มนุษย์มีความรัก เกลียด กลัว โกรธ ชิงชัง ชอบ ) 3.3 มนุษย์มีปัญญา ( ฉลาด โง่ ในตัวเอง ) ก. ชอบแสดงตัว (EXTROVERT) ข. ชอบเก็บตัว (INTROVERT) ค. หัวรุนแรง (AMBIVERT) 3. ธรรมชาติมนุษย์

7 ความสำคัญ ของทีม การสร้างทีมงานและการ พัฒนาองค์กรนั้นเป็นกิจกรรมที่ดี ที่สุด การทำงานเป็นทีม จะเป็น ประโยชน์สูงสุดขององค์กร และมี โอกาสประสบผลสำเร็จมากกว่าการ ทำงานคนเดียว แต่การสร้างทีมงานนั้นต้องใช้ เวลา ในการพัฒนาบุคคล และ พัฒนาทีมงานพอสมควร จึงจะเป็น ทีมที่มีประสิทธิภาพ

8 การที่บุคคล 2 คน ขึ้นไป มาทำงานร่วมกัน เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ปฏิบัติต่างเกิดความพอใจในการปฏิบัติต่อกัน และกัน ผลงานที่ได้มาจากการร่วมแรงร่วมใจกัน ของสมาชิกในทีมที่มีประสิทธิภาพ บรรยากาศใน - ทีมงานสมาชิกจะมีความรู้สึกมีความสุขสนุกสนาน และรู้สึกว่าตนเองก้าวหน้าประสบความสำเร็จ ทีม

9 “No two persons are alike” ไม่มีคนสองคนที่เหมือนกัน แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันของบุคคล

10 องค์ประกอบ ของทีมงาน 1. เป้าหมาย (Goals) 2. ความสามารถพิเศษ (Talent) 3. บทบาท (Roles) ( ผู้นำ สมาชิก ) 4. กระบวนการทำงาน (Procedures) 5. ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล 6. การเสริมสร้างกำลังใจ (Reinforcement) 7. ความสัมพันธ์กับภายนอกองค์การ ( Interpersonal Relations) (External Relations)

11 ขั้นตอนการทำงานเป็นทีม วิเคราะห์งาน กำหนดเป้าหมายร่วมกัน วางแผนการทำงาน กำหนดกิจกรรม ประเมินขั้นสุดท้าย ติดตามผล และนิเทศงาน ปฏิบัติจริงตามแผน แบ่งงานให้สมาชิกของทีม ขั้นตอนการทำงานเป็นทีม

12 ทีมงานที่มี ประสิทธิภาพ สมาชิก ทุกคน  เข้าใจวัตถุประสงค์และ เป้าหมายชัดเจน  เปิดเผยจริงใจและ ร่วมกันแก้ปัญหา  สนับสนุนไว้วางใจ ยอมรับ และรับฟังกัน  ร่วมมือกัน ใช้ความขัดแย้ง ในเชิงสร้างสรรค์  ทบทวนการปฏิบัติงานและตื่นตัวตลอดเวลา  มีการพัฒนาตนเอง และสามารถร่วมกลุ่มกัน ได้เป็นอย่างดี  รู้จักตนเองและรู้จักผู้อื่น เข้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน

13 1. สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี 2. มอบหมายงานต้องชัดเจนแน่นอน 3. ยอมรับในเรื่องความแตกต่างของสมาชิก 4. ให้ใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 5. ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย 6. กำหนดจำนวนผู้ทำงานให้เหมาะสม 7. ให้ทุกคนมีวินัยในการทำงาน และทำตามกฎระเบียบ แนวทางการลดปัญหาในการทำงานเป็นทีม

14 ยุทธวิธีเสริมสร้างตัว เราให้ผู้อื่น อยากร่วมงานด้วย มีอารมณ์ มั่นคง มีความเป็น ประชาธิปไตย มีความ รับผิดชอบสูง มีความมุ่งมั่นที่จะทำ ให้สำเร็จ ไม่จู้จี้จุกจิกเจ้า ระเบียบเกินไป

15 ยุทธวิธี ( ต่อ ) ไม่เป็นคนดูถูกดู หมิ่นผู้อื่น มีความสุภาพ อ่อนโยน เมตตา เห็นประโยชน์ ส่วนรวม มีความซื่อสัตย์ สุจริต รู้จักชมเชยให้ กำลังใจเพื่อนร่วมงาน

16 มนุษย์สัมพันธ์ นั้นคือ อะไร พุทธทาสภิกขุ เมตตา กรุณา ปรารถนาดี จิต - วิถี ยอมรับเขา ต่าง เราได้ คนเรานี้ มีคุณค่า ถ้าดูไป ตัวตนไซร้ อย่ายกล้ำ ล่ำ หัวคน รู้จักพูด รู้จักฟัง ทั้งสองอย่าง ให้นำทาง สู่สัมพันธ์ อัน เป็นผล รู้ช่วยเหลือ เกื้อกูลไว้ ไม่อับจน เกิดเป็นคน สัมพันธ์ดี ไม่มีพัง

17 สวัสดีคะ


ดาวน์โหลด ppt มนุษย์ สัมพันธ์ ในการทำงาน เป็นทีม. มนุษย์ สัมพันธ์ หมายถึง ศิลป ศาสตร์ในการ เสริมสร้าง ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคคล หรือ กลุ่มบุคคล เพื่อจะให้ ได้มาซึ่งความรักใคร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google