งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มนุษย์สัมพันธ์ ในการทำงานเป็นทีม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มนุษย์สัมพันธ์ ในการทำงานเป็นทีม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มนุษย์สัมพันธ์ ในการทำงานเป็นทีม

2 มนุษย์สัมพันธ์ หมายถึง ศิลปศาสตร์ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล หรือกลุ่มบุคคล เพื่อจะให้ได้มาซึ่งความรักใคร่นับถือ

3 มนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน
หมายถึง ศิลปศาสตร์ในการจูงใจให้คนทำงานในลักษณะที่มุ่งให้เกิดความร่วมมือและประสานงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

4 1. การยอมรับความแตกต่างของบุคคล
ความเชื่อถือ ค่านิยม ทางด้านร่างกาย ด้านการรับรู้ จิตใจ ด้านประสบการณ์ อารมณ์ อื่นๆ ความรู้สึก บุคลิกภาพ

5 2. แรงจูงใจของมนุษย์ 5. ความต้องการความสมหวังในชีวิต
4. ความต้องการที่จะมีชื่อเสียง 3. ความต้องการทางสังคม 2. ความต้องการด้านความมั่นคง 1. ความต้องการด้านร่างกาย

6 3. ธรรมชาติมนุษย์ 3.1 มนุษย์พฤติกรรม (การแสดงออกทางวาจา สีหน้า ท่าทาง)
(การแสดงออกทางวาจา สีหน้า ท่าทาง) 3.2 มนุษย์มีความรู้สึกนึกคิด (เหตุที่มนุษย์มีความรัก เกลียด กลัว โกรธ ชิงชัง ชอบ) 3.3 มนุษย์มีปัญญา ( ฉลาด โง่ ในตัวเอง ) ก. ชอบแสดงตัว (EXTROVERT) ข. ชอบเก็บตัว (INTROVERT) ค. หัวรุนแรง (AMBIVERT)

7 ความสำคัญของทีม การสร้างทีมงานและการพัฒนาองค์กรนั้นเป็นกิจกรรมที่ดีที่สุด การทำงานเป็นทีม จะเป็นประโยชน์สูงสุดขององค์กร และมีโอกาสประสบผลสำเร็จมากกว่าการทำงานคนเดียว แต่การสร้างทีมงานนั้นต้องใช้ เวลา ในการพัฒนาบุคคล และพัฒนาทีมงานพอสมควร จึงจะเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ

8 ทีม การที่บุคคล 2 คน ขึ้นไป มาทำงานร่วมกัน
การที่บุคคล 2 คน ขึ้นไป มาทำงานร่วมกัน เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ปฏิบัติต่างเกิดความพอใจในการปฏิบัติต่อกัน และกัน ผลงานที่ได้มาจากการร่วมแรงร่วมใจกัน ของสมาชิกในทีมที่มีประสิทธิภาพ บรรยากาศใน - ทีมงานสมาชิกจะมีความรู้สึกมีความสุขสนุกสนาน และรู้สึกว่าตนเองก้าวหน้าประสบความสำเร็จ

9 ไม่มีคนสองคนที่เหมือนกัน
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันของบุคคล “No two persons are alike” ไม่มีคนสองคนที่เหมือนกัน

10 องค์ประกอบของทีมงาน 1. เป้าหมาย (Goals) 2. ความสามารถพิเศษ (Talent)
3. บทบาท (Roles) ( ผู้นำ สมาชิก ) 4. กระบวนการทำงาน (Procedures) 5. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ( Interpersonal Relations) 6. การเสริมสร้างกำลังใจ (Reinforcement) 7. ความสัมพันธ์กับภายนอกองค์การ (External Relations)

11 แบ่งงานให้สมาชิกของทีม
ขั้นตอนการทำงานเป็นทีม ขั้นตอนการทำงานเป็นทีม ประเมินขั้นสุดท้าย ติดตามผล และนิเทศงาน ปฏิบัติจริงตามแผน แบ่งงานให้สมาชิกของทีม กำหนดกิจกรรม วางแผนการทำงาน กำหนดเป้าหมายร่วมกัน วิเคราะห์งาน

12 ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
สมาชิกทุกคน เข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายชัดเจน เปิดเผยจริงใจและร่วมกันแก้ปัญหา สนับสนุนไว้วางใจ ยอมรับ และรับฟังกัน ร่วมมือกัน ใช้ความขัดแย้งในเชิงสร้างสรรค์ ทบทวนการปฏิบัติงานและตื่นตัวตลอดเวลา มีการพัฒนาตนเอง  รู้จักตนเองและรู้จักผู้อื่น เข้าใจต่อเพื่อนร่วมงาน และสามารถร่วมกลุ่มกันได้เป็นอย่างดี

13 แนวทางการลดปัญหาในการทำงานเป็นทีม
1. สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี 2. มอบหมายงานต้องชัดเจนแน่นอน 3. ยอมรับในเรื่องความแตกต่างของสมาชิก 4. ให้ใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 5. ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย 6. กำหนดจำนวนผู้ทำงานให้เหมาะสม 7. ให้ทุกคนมีวินัยในการทำงาน และทำตามกฎระเบียบ

14 ยุทธวิธีเสริมสร้างตัวเราให้ผู้อื่น อยากร่วมงานด้วย
มีอารมณ์มั่นคง มีความเป็นประชาธิปไตย มีความรับผิดชอบสูง มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จ ไม่จู้จี้จุกจิกเจ้าระเบียบเกินไป

15 ไม่เป็นคนดูถูกดูหมิ่นผู้อื่น มีความสุภาพ อ่อนโยน เมตตา
ยุทธวิธี (ต่อ) ไม่เป็นคนดูถูกดูหมิ่นผู้อื่น มีความสุภาพ อ่อนโยน เมตตา เห็นประโยชน์ส่วนรวม มีความซื่อสัตย์ สุจริต รู้จักชมเชยให้กำลังใจเพื่อนร่วมงาน

16 มนุษย์สัมพันธ์ นั้นคืออะไร พุทธทาสภิกขุ
มนุษย์สัมพันธ์ นั้นคืออะไร พุทธทาสภิกขุ เมตตา กรุณา ปรารถนาดี จิต - วิถี ยอมรับเขา ต่างเราได้ คนเรานี้ มีคุณค่า ถ้าดูไป ตัวตนไซร้ อย่ายกล้ำ ล่ำหัวคน รู้จักพูด รู้จักฟัง ทั้งสองอย่าง ให้นำทาง สู่สัมพันธ์ อันเป็นผล รู้ช่วยเหลือ เกื้อกูลไว้ ไม่อับจน เกิดเป็นคน สัมพันธ์ดี ไม่มีพัง

17 สวัสดีคะ


ดาวน์โหลด ppt มนุษย์สัมพันธ์ ในการทำงานเป็นทีม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google