งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุญเรือง ขาวนวล คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุญเรือง ขาวนวล คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ : บทเรียนจากเครือข่ายหมออนามัย
บุญเรือง ขาวนวล คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

2 หมออนามัย .. คือ

3 หมออนามัย = ทรัพยากรที่มีค่าของแผ่นดิน
ความจริงเกี่ยวกับหมออนามัย - ความจริงประเทศไทย หมออนามัย = ทรัพยากรที่มีค่าของแผ่นดิน 30,000 คน กระจายอยู่ทุกตำบลทั่วประเทศ มีความรู้เกี่ยวกับคนข้างล่าง มีความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไทย หมออนามัยมีความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินไทย ประเวศ วะสี

4 หมออนามัย 2 ยุค ยุคแรก หมออนามัยดูแลรักษาป้องกันโรค
ยุคแรก หมออนามัยดูแลรักษาป้องกันโรค ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ยุคใหม่ ประเทศไทยเปิดประตูสู่ยุคใหม่ หมออนามัยปฏิรูปประเทศไทย ประเวศ วะสี

5

6

7 หมออนามัยหัวใจพระโพธิสัตว์
พระเจดีย์แห่งการพัฒนา ความเป็นธรรม หมออนามัยหัวใจพระโพธิสัตว์ ระบบต่างๆ หมออนามัยหัวใจเพื่อเพื่อนมนุษย์ ท้องถิ่น ชุมชน ประเวศ วะสี

8 แนวคิดสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา
หลักการทำงาน การสร้างความรู้หรือการทำงานทางวิชาการ การเคลื่อนไหวของสังคม การเชื่อมโยงกับการเมือง แนวคิดสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา ประเวศ วะสี

9 สร้างสัมพันธภาพใหม่บนแผ่นดินไทย
ชุมชนจัดการตนเอง ท้องถิ่นจัดการตนเอง จังหวัดจัดการตนเอง สร้างสัมพันธภาพใหม่บนแผ่นดินไทย ศึก ศาส ประเวศ วะสี

10 ผู้สนับสนุนการดำเนินการ เริ่มปี 2546

11 ลดปัจจัยเสี่ยงร่วมกับ สสส…
ปี 2546 : งดเหล้าเข้าพรรษา

12 ลดปัจจัยเสี่ยงร่วมกับ สสส…
ปี 2547 : ลดอุบัติเหตุจราจร

13 ลดปัจจัยเสี่ยงร่วมกับ สสส…
ปี 2548 : บุหรี่

14 มุมมองต่อหมออนามัย

15 เครือข่ายนักรณรงค์สุขภาวะชุมชน โดย นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์
หมออนามัย .. คือ เครือข่ายนักรณรงค์สุขภาวะชุมชน โดย นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

16 สิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขต้องการจาก..เครือข่ายหมออนามัย
1. เป็นนักสาธารณสุขชุมชน หรือนักรณรงค์สุขภาวะชุมชน ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีจิตอุดมการณ์ต่อการสร้างสุขภาวะในชุมชน 2. เป็นเครือข่ายสุขภาวะชุมชน ที่มีความเข้มแข็ง มีความรัก ความสามัคคี และสามารถดูแลสุขภาพ ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ 4. เป็นนักประสานงานที่ดี จนสามารถสร้างความเข้มแข็งของงานสุขภาพภาคประชาชน ร่วมกับชุมชน ท้องถิ่นและวิชาชีพอื่นๆได้ 5. เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนา .. นวัตกรรมชุมชนลดปัจจัยเสี่ยงได้อย่างยั่งยืน

17 บทบาทหมออนามัย เมื่อสังคมเปลี่ยนไป
ผู้ให้บริการสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุขชุมชน ผู้สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพชุมชน ผู้สนับสนุนการพัฒนาชุนชนท้องถิ่น นักรณรงค์ด้านสุขภาพ นักพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เป็นผู้นำด้านสุขภาพ อำพล จินดาวัฒนะ

18

19 โจทย์การดำเนินการ ของดีความดีของหมออนามัย
เครือข่ายหมออนามัย...เข้มแข็ง ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพในชุมชนลดลง หมออนามัย นักจัดการสุขภาพ

20 วัตถุประสงค์ พัฒนาเครือข่ายหมออนามัยเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม/สานต่อพลังในชุมชน/สังคมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง เพื่อขับเคลื่อน/สร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในระดับพื้นที่

21 ยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนด้วยงานวิชาการและการจัดการความรู้
ขับเคลื่อนด้วยการสานพลังเครือข่าย “INN” ขับเคลื่อนด้วยการสื่อสารทางสังคม

22 ผลการดำเนินการ

23 การบริหารจัดการโครงการ
สมาคมหมออนามัย บริหารโครงการ การจัดการการเงิน วิชาการและประเมินผลภายใน ตรวจสอบภายใน

24

25

26

27 ระดับภาคเหนือ

28 ระดับภาคกลาง

29 ระดับภาคอีสาน

30 ระดับใต้

31 เราได้อะไรจากเวทีระดับประเทศ ระดับภาค....
เครือข่ายหมออนามัยได้พบกัน (เก่า กลาง ใหม่) สานฝันเครือข่ายหมออนามัย ทำเนียบเครือข่ายหมออนามัย จิตวิญญาณเครือข่ายหมออนามัย เกิดช่องทาง/เครือข่ายในการสื่อสาร

32 ช่องทางติดต่อสื่อสาร (Social media) www.mohanamai.com
หน้าหลัก Facebook สมาคมหมออนามัย หน้า Facebook แบบกลุ่ม “เครือข่ายหมออนามัยลดปัจจัยเสี่ยง เพื่อสังคมไทยสุขภาพดี ”

33 การคัดเลือกพื้นที่ดีดี…
พื้นที่ชุมชนต้นแบบ 18 เขต ๆ ลปรร. ถอดบทเรียน ขยายผล ความดีต่อความดี

34 ปลอดยาเสพติดและอบายมุข อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
โดมมัสยิด ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

35

36 บทเรียนการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ....
บทเรียนการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ .... บริบทเปลี่ยน บทบาทเปลี่ยน ศักยภาพหมออนามัยเปลี่ยน ผู้เอื้อ ผู้อำนวย ผู้ประสาน ผู้สนับสนุน เครื่องมือ : วิชาการ วิจัย และจัดการความรู้ การคืนข้อมูล

37 สุขภาพดีถ้วนหน้า 1. สัมมาชีพเต็มพื้นที่ 5. ดูแลผู้สูงอายุ
( Health For All ) 1. สัมมาชีพเต็มพื้นที่ 5. ดูแลผู้สูงอายุ 2. สังคมที่คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน 6 . ดูแลปัญหาฉุกเฉิน 3. ดูแลรักษาโรคที่พบบ่อย 7 . ป้องกันโรค 4. ควบคุมเบาหวาน ความดันสูง 8. สร้างเสริมสุขภาพ บริการใกล้บ้านใกล้ใจ คนไทยทุกคนมีหมออนามัยประจำครอบครัว

38 เครือข่ายหมออนามัยปฏิรูปประเทศไทย
เครือข่ายหมออนามัยจังหวัด - ประชุมทุกเดือน เครือข่ายหมออนามัยภาค – ประชุมปีละ ๓ ครั้ง เครือข่ายหมออนามัยระดับชาติ – ปีละ ๑ ครั้ง ระบบการสื่อสาร หมออนามัยออนไลน์, นักข่าวหมออนามัย วารสารหมออนามัย ร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์

39 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt บุญเรือง ขาวนวล คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google