งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้าน สุขภาพ : บทเรียนจากเครือข่ายหมออนามัย บุญเรือง ขาวนวล คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้าน สุขภาพ : บทเรียนจากเครือข่ายหมออนามัย บุญเรือง ขาวนวล คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้าน สุขภาพ : บทเรียนจากเครือข่ายหมออนามัย บุญเรือง ขาวนวล คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

3 หมออนามัย.. คือ

4 หมออนามัย = ทรัพยากรที่มี ค่าของแผ่นดิน 30,000 คน 30,000 คน กระจายอยู่ทุก ตำบลทั่วประเทศ กระจายอยู่ทุก ตำบลทั่วประเทศ มีความรู้เกี่ยวกับคน ข้างล่าง มีความรู้เกี่ยวกับคน ข้างล่าง มีความรู้เกี่ยวกับ แผ่นดินไทย มีความรู้เกี่ยวกับ แผ่นดินไทย ความจริงประเทศไทย ความจริงเกี่ยวกับหมอ อนามัย -

5 หมออนามัย 2 ยุค ยุคแรก หมออนามัยดูแลรักษาป้องกันโรค ยุคใหม่ ประเทศไทยเปิดประตูสู่ยุคใหม่ ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ หมออนามัยปฏิรูปประเทศไทย

6

7

8 ระบบต่างๆ ท้องถิ่น ชุมชน

9 หลักการทำงาน การสร้างความรู้หรือการทำงานทางวิชาการ การเคลื่อนไหวของสังคม การเชื่อมโยงกับการเมือง แนวคิดสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา

10 ชุมชนจัดการตนเอง จังหวัด จัดการตนเอง จังหวัด จัดการตนเอง ท้องถิ่นจัดการ ตนเอง ท้องถิ่นจัดการ ตนเอง มรศึ ก ธศา ส

11 ผู้สนับสนุนการดำเนินการ เริ่มปี 2546

12 ลดปัจจัยเสี่ยงร่วมกับ สสส…  ปี 2546 : งดเหล้าเข้าพรรษา

13 ลดปัจจัยเสี่ยงร่วมกับ สสส…  ปี 2547 : ลดอุบัติเหตุจราจร

14 ลดปัจจัยเสี่ยงร่วมกับ สสส…  ปี 2548 : บุหรี่

15 มุมมองต่อหมออนามัย

16 โดย นพ. ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย นพ. ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข หมออนามัย.. คือ เครือข่ายนักรณรงค์สุขภาวะชุมชน หมออนามัย.. คือ เครือข่ายนักรณรงค์สุขภาวะชุมชน

17 สิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขต้องการ จาก.. เครือข่ายหมออนามัย 1. เป็นนักสาธารณสุขชุมชน หรือนักรณรงค์สุขภาวะชุมชน ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีจิตอุดมการณ์ต่อการสร้างสุข ภาวะในชุมชน 2. เป็นเครือข่ายสุขภาวะชุมชน ที่มีความเข้มแข็ง มีความรัก ความสามัคคี และสามารถดูแลสุขภาพ ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ 4. เป็นนักประสานงานที่ดี จนสามารถสร้างความเข้มแข็งของ งานสุขภาพภาคประชาชน ร่วมกับชุมชน ท้องถิ่นและวิชาชีพ อื่นๆได้ 5. เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนา.. นวัตกรรมชุมชนลดปัจจัย เสี่ยงได้อย่างยั่งยืน 1. เป็นนักสาธารณสุขชุมชน หรือนักรณรงค์สุขภาวะชุมชน ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีจิตอุดมการณ์ต่อการสร้างสุข ภาวะในชุมชน 2. เป็นเครือข่ายสุขภาวะชุมชน ที่มีความเข้มแข็ง มีความรัก ความสามัคคี และสามารถดูแลสุขภาพ ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เป็นแบบอย่างที่ดีด้านสุขภาพ 4. เป็นนักประสานงานที่ดี จนสามารถสร้างความเข้มแข็งของ งานสุขภาพภาคประชาชน ร่วมกับชุมชน ท้องถิ่นและวิชาชีพ อื่นๆได้ 5. เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนา.. นวัตกรรมชุมชนลดปัจจัย เสี่ยงได้อย่างยั่งยืน

18 บทบาทหมออนามัย เมื่อสังคมเปลี่ยนไป ผู้ให้บริการสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุขชุมชน ผู้สนับสนุนการพัฒนาสุขภาพชุมชน ผู้สนับสนุนการพัฒนาชุนชนท้องถิ่น นักรณรงค์ด้านสุขภาพ นักพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ เป็นผู้นำด้านสุขภาพ อำพล จินดาวัฒนะ

19

20 โจทย์การดำเนินการ  ของดีความดีของหมออนามัย  เครือข่ายหมออนามัย...เข้มแข็ง  ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพในชุมชนลดลง  หมออนามัย นักจัดการสุขภาพ

21 วัตถุประสงค์  พัฒนาเครือข่ายหมออนามัยเป็นองค์กรหลัก ในการขับเคลื่อนเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ  เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของภาคประชา สังคม/สานต่อพลังในชุมชน/สังคมเพื่อลด ปัจจัยเสี่ยง  เพื่อขับเคลื่อน/สร้างนโยบายสาธารณะเพื่อ สุขภาพในระดับพื้นที่

22 ยุทธศาสตร์  ขับเคลื่อนด้วยงานวิชาการ และการจัดการความรู้  ขับเคลื่อนด้วยการสานพลัง เครือข่าย “INN”  ขับเคลื่อนด้วยการสื่อสาร ทางสังคม

23 ผลการดำเนินการ

24 การบริหารจัดการโครงการ สมาคมหมออนามัย บริหารโครงการ การจัดการการเงิน วิชาการและประเมินผล ภายใน ตรวจสอบภายใน

25

26

27

28 ระดับภาคเหนือ

29 ระดับภาคกลาง

30 ระดับภาคอีสาน

31 ระดับใต้

32  เครือข่ายหมออนามัยได้พบกัน (เก่า กลาง ใหม่)  สานฝันเครือข่ายหมออนามัย  ทำเนียบเครือข่ายหมออนามัย  จิตวิญญาณเครือข่ายหมออนามัย  เกิดช่องทาง/เครือข่ายในการสื่อสาร เราได้อะไรจากเวที ระดับประเทศ ระดับภาค....

33 ช่องทางติดต่อสื่อสาร (Social media) www.mohanamai.com หน้าหลัก Facebook สมาคมหมออนามัย www.facebook.com/mohanamai.mophwww.facebook.com/mohanamai.moph หน้า Facebook แบบกลุ่ม “ เครือข่ายหมออนามัยลดปัจจัยเสี่ยง เพื่อ สังคมไทยสุขภาพดี ” www.facebook.com/groups/mohanamai.mop h/www.facebook.com/groups/mohanamai.mop h/

34 การคัดเลือกพื้นที่ดีดี…  พื้นที่ชุมชนต้นแบบ 18 เขต ๆ  ลปรร. ถอดบทเรียน ขยายผล  ความดีต่อความดี

35 โดมมัสยิด ปลอดยาเสพติดและ อบายมุข ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

36

37  บริบทเปลี่ยน บทบาทเปลี่ยน ศักยภาพ หมออนามัยเปลี่ยน  ผู้เอื้อ ผู้อำนวย ผู้ประสาน ผู้สนับสนุน  เครื่องมือ : วิชาการ วิจัย และจัดการความรู้ การคืนข้อมูล บทเรียนการจัดการปัจจัย เสี่ยงต่อสุขภาพ....

38 สุขภาพดีถ้วนหน้า ( Health For All ) 1. สัมมาชีพเต็มพื้นที่ 2. สังคมที่คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน 3. ดูแลรักษาโรคที่พบบ่อย 4. ควบคุมเบาหวาน ความดันสูง 5. ดูแลผู้สูงอายุ 6. ดูแลปัญหาฉุกเฉิน 7. ป้องกันโรค 8. สร้างเสริมสุขภาพ

39 เครือข่ายหมออนามัย ปฏิรูปประเทศไทย เครือข่ายหมออนามัยจังหวัด - ประชุมทุกเดือน เครือข่ายหมออนามัยจังหวัด - ประชุมทุกเดือน เครือข่ายหมออนามัยภาค – ประชุมปีละ ๓ ครั้ง เครือข่ายหมออนามัยภาค – ประชุมปีละ ๓ ครั้ง เครือข่ายหมออนามัยระดับชาติ – ปีละ ๑ ครั้ง เครือข่ายหมออนามัยระดับชาติ – ปีละ ๑ ครั้ง ระบบการ สื่อสาร  หมออนามัยออนไลน์, นักข่าวหมออนามัย  วารสารหมออนามัย  ร่วมมือกับสถานีโทรทัศน์

40 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเชิงเครือข่ายเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงด้าน สุขภาพ : บทเรียนจากเครือข่ายหมออนามัย บุญเรือง ขาวนวล คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google