งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารงาน ๘ ประเด็น ตามแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์(SRM) สู่การ ปฏิบัติการในพื้นที่ นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้ชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารงาน ๘ ประเด็น ตามแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์(SRM) สู่การ ปฏิบัติการในพื้นที่ นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้ชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารงาน ๘ ประเด็น ตามแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์(SRM) สู่การ ปฏิบัติการในพื้นที่ นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้ชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) นักวิชาการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ(สธ.) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่(สปสช.) โทร 081-8855365, 081-9518499 E-mail:Suttipong_va@hotmail.com

2 “ประชาชนสามารถแสดงบทบาทในการดูแล สุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดล้อมและสังคมโดยรวมได้อย่างยั่งยืน ด้วยความ ตั้งใจ เต็มใจ มีจิตสำนึกที่ดีและมี ศรัทธาในการพัฒนา”

3 1. ปรับกระบวนทัศน์ก่อน ใช้ “นวัตกรรมสังคม” ที่ปลุกให้ประชาชนค้นพบ ศักยภาพของตนเองและชุมชนและพร้อมที่จะร่วมมือกัน พัฒนาสุขภาพของตนเอง ครอบครัว สภาวะแวดล้อม และสังคม งานนี้อาจสอดแทรกไว้ในกระบวนการสร้างแผนที่ ทางเดินยุทธศาสตร์ขั้นตอนแรก คือ การวิเคราะห์ สถานการณ์โดยใช้แผนที่ความคิด (Mind Map) เจ้าหน้าที่ก็ต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากการเป็นผู้ หยิบยื่นให้เป็นผู้สนับสนุน ให้อำนาจแก่ประชาชนในการ คิด ตัดสินใจ

4 2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชน วางเส้นทางเดินของยุทธศาสตร์ที่จะนำไปสู่การ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยเร็วที่สุด (คือวาง Road Map ในแผนที่ฯ SLM ที่ กรมอนามัยและกรมควบคุมโรคได้ ร่วมกันสร้างจุดหมายปลายทางพร้อมทั้งแผนที่ฯฉบับ ปฏิบัติการ(SLM) เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน โรค การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมีประสิทธิภาพมาก ขึ้น เนื่องจากจะเกิดการเสริมพลังกันระหว่างกรมทั้งสอง คัดเลือกกลยุทธ์ที่สำคัญในเส้นทางนั้นมาดำเนินการก่อน ได้แก่ (1) การสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ เฉพาะประเด็น(2) การใช้กลยุทธ์พัฒนาบทบาทที่ เหมาะสมของประชาชน

5

6 3. กลยุทธ์การใช้แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ งานขั้นแรกคือ จังหวัด/อำเภอต่างๆ ต้องสร้าง กระบวนการสื่อสาร-เจรจาแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ ตามประเด็นของพื้นที่ เช่น ใช้วิธีประชุมเชิง ปฏิบัติการ ควรใช้เวลา 1-2 วัน เพื่อให้อำเภอและ ตำบลเรียนรู้กระบวนการทำงานโดยใช้แผนที่ทาง ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ หลังจากนั้น อำเภอและตำบลดำเนินการปฏิบัติและ ปรับปรุงแผนปฏิบัติการภายใต้การแนะนำจากทีม นิเทศ/วิทยากรอีกระยะหนึ่ง

7 ผังจุดหมายปลายทางการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บูรณาการระหว่างกรมอนามัยกับกรมควบคุมโรค ภายในปี 2553 (ระยะ 2 ปี) กำหนดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552 ระดับประชาชน ( มุมมอง เชิงคุณค่า ) ประชาชนสามารถเฝ้า ระวังและติดตามสภาวะ การสร้างเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรคในพื้นที่อย่าง ต่อเนื่อง ประชาชนมีโครงการสร้าง เสริมสุขภาพและป้องกัน โรคที่พัฒนาขึ้นอย่าง เหมาะสมกับบริบทและ ร่วมมือกันปฏิบัติการ ตามนั้น ประชาชนมีมาตรการทาง สังคมเพื่อควบคุมหรือ ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ที่ไม่เหมาะสมหรือ เหมาะสมตามแต่กรณี ประชาชนมีหน้าที่ ควบคุมดูแลสภาวะ แวดล้อมทั้งทางกายภาพ และที่เป็นนามธรรมให้ เอื้ออำนวยต่อการมี สุขภาพที่ดี ระดับภาคี ( มุมมองเชิงผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ) อปท. มีการสนับสนุน ทรัพยากรอย่างเพียงพอ และต่อเนื่อง อสม./ ผู้นำชุมชน / ประชา สังคมในพื้นที่สามารถ พัฒนาชุมชนให้สามารถ ตัดสินใจและแสดงบทบาท การพัฒนาสุขภาพและ สภาวะแวดล้อมอย่างเป็น รูปธรรมได้ ภาคีเครือข่ายการพัฒนา ทุกระดับ ( ระดับกรม / เขต / สสจ./ อปท.) สนับสนุนและ ประสานงานอย่างเข้มแข็ง

8 ผังจุดหมายปลายทางการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค บูรณาการระหว่างกรมอนามัยกับกรมควบคุมโรค ภายในปี 2553 (ระยะ 2 ปี) กำหนดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552 ระดับกระบวนการ ( มุมมองเชิง กระบวนการภายใน ) มีการบริหารจัดการภาคี เครือข่ายทุกระดับอย่างมี ประสิทธิภาพ มีระบบสนับสนุนการ พัฒนาแบบบูรณาการ มีการใช้แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์ในการ วางแผนงานโครงการ พร้อมระบบกำกับติดตาม และประเมินผลที่มี ประสิทธิภาพ มีระบบการสื่อสารหลาย รูปแบบที่เข้าถึงทุก ครัวเรือน มีระบบการจัดการ นวัตกรรม กระบวนการพัฒนา สุขภาพ ระดับพื้นฐานองค์กร ( มุมมอง เชิงการเรียนรู้และพัฒนา ) องค์กรมีคุณลักษณะที่ เอื้ออำนวยต่อการทำงาน ร่วมกับภาคีเครือข่าย ข้อมูลสุขภาพและสังคมมี คุณภาพและทันสมัย ชุมชน บุคลากรและ องค์กรร่วมมีกระบวนทัศน์ และสมรรถนะที่เหมาะสม ต่อการเปลี่ยนแปลง

9 หน่วยงานภาครัฐทุก ระดับสนับสนุนและ ประสานงานอย่าง เข้มแข็ง อปท. ร่วมตัดสินใจ ขับเคลื่อนและ สนับสนุนทรัพยากร อย่างเพียงพอและ ต่อเนื่อง กลุ่ม องค์กรในและ นอกพื้นที่มีบทบาท การจัดการ นวัตกรรมที่ดี องค์กรมีบรรยากาศ เอื้ออำนวยต่อการ ทำงาน บุคลากร แกนนำมี สมรรถนะที่เหมาะสม ระบบข้อมูลมี คุณภาพ ชุมชน มีระบบเฝ้า ระวังที่มี ประสิทธิภาพ ประชาชน ภาคี กระบวนการ พื้นฐาน ประชาชน ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ระบบบริหารจัดการ องค์กรและภาคี เครือข่ายมี ประสิทธิภาพ ชุมชนมีโครงการของ ชุมชนโดย ชุมชน ระบบสื่อสารสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ ชุมชน มี มาตรการทาง สังคม SLM ร่วมของกรมอนามัยและกรมควบคุมโรค แสดง Road Map (เส้นสีแดง)

10 หน่วยงานภาครัฐทุก ระดับสนับสนุนและ ประสานงานอย่าง เข้มแข็ง อปท. ร่วมตัดสินใจ ขับเคลื่อนและ สนับสนุนทรัพยากร อย่างเพียงพอและ ต่อเนื่อง กลุ่ม องค์กรในและ นอกพื้นที่มีบทบาท การจัดการ นวัตกรรมที่ดี องค์กรมีบรรยากาศ เอื้ออำนวยต่อการ ทำงาน สมรรถนะที่เหมาะสม ของบุคลากรแกนนำ ระบบข้อมูลมี คุณภาพ ชุมชน มีระบบเฝ้า ระวังที่มีประสิทธิภาพ ประชาชน ภาคี กระบวนการ พื้นฐาน ประชาชน ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ระบบบริหารจัดการ องค์กรและภาคี เครือข่ายมี ประสิทธิภาพ ชุมชนมีโครงการของ ชุมชนโดยชุมชน ระบบสื่อสารสารสนเทศมี ประสิทธิภาพ ชุมชน มี มาตรการทาง สังคม ดำเนินกลยุทธ์และกิจกรรมสำคัญ 6 จุดของ Road Map ( แสดงวันที่กิจกรรมสำคัญจะแล้วเสร็จตามที่คาดคะเนด้วย) *สร้างเสริมทักษะการใช้แผนทีฯยุทธศาสตร์ - ประชุมปฏิบัติการเรื่องแผนที่ฯยุทธศาสตร์ ปฏิบัติการ(SLM) เน้นประเด็นเฉพาะ *สร้างเสริมทักษะการใช้แผนทีฯยุทธศาสตร์ - ประชุมปฏิบัติการเรื่องแผนที่ฯยุทธศาสตร์ ปฏิบัติการ(SLM) เน้นประเด็นเฉพาะ * กำหนดแผนปฏิบัติการไข้หวัดใหญ่ฯ -สร้างกระบวนการติดตามและ ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง * กำหนดแผนปฏิบัติการไข้หวัดใหญ่ฯ -สร้างกระบวนการติดตามและ ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง * ส่งเสริมการจัดทำแผนงาน/โครงการร่วมกับ ท้องถิ่นและเครือข่ายองค์กรชุมชน - ปรับแผนตำบลให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ การไข้หวัดใหญ่ * ส่งเสริมการจัดทำแผนงาน/โครงการร่วมกับ ท้องถิ่นและเครือข่ายองค์กรชุมชน - ปรับแผนตำบลให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ การไข้หวัดใหญ่ * มอบอำนาจการควบคุมจัดการให้ท้องถิ่น - จัดทำข้อตกลงร่วม (MOU) กับ อปท. พร้อม เงื่อนไขการมอบอำนาจและการสนับสนุน * มอบอำนาจการควบคุมจัดการให้ท้องถิ่น - จัดทำข้อตกลงร่วม (MOU) กับ อปท. พร้อม เงื่อนไขการมอบอำนาจและการสนับสนุน * อปท.มอบอำนาจและสนับสนุนให้คณะ อสม.เป็นผู้สร้างโครงการและดำเนินงาน * อปท.มอบอำนาจและ สนับสนุนให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้สร้าง โครงการและดำเนินงาน

11 ดำเนินงานคัด กรอง / เฝ้าระวัง CSF ( หัวใจของ ความสำเร็จ ) กลุ่มเป้าหมาย ปรับเปลี่ยน กระบวนทัศน์ / พฤติกรรม CSF ( หัวใจของ ความสำเร็จ ) ตัวอย่าง แผนปฏิบัติการ ของท้องถิ่น/ตำบล เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ของประชาชน สร้างโครงการ ชุมชน ( กิจกรรมสำคัญ ) ใช้ข้อมูล / สื่อสาร / ความรู้ ( กิจกรรมเสริม ) ดำเนินมาตรการ ทางสังคม ( กิจกรรมสำคัญ ) อปท. ขับเคลื่อน องค์กรใน / นอกพื้นที่มี บทบาท สาธารณสุข สนับสนุนวิชาการ ประช าชน ภา คี

12 4. ปรับจุดหมายปลายทางและแผนที่ฯฉบับปฏิบัติการ ร่วม ควรใช้แนวทางที่กำหนดไว้แล้วในจุดหมายปลายทางและ SLM ร่วม แต่อาจปรับตามความเหมาะสมได้ นิยามกล่องบนสุดของแผนที่ฯ SLM (ประชาชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม)ให้ชัดเจน โดยพิจารณาว่า “ประชาชน” หมายถึงใคร (เช่นกลุ่มต่างๆ) และ “พฤติกรรม” ที่ต้องการให้ประพฤติหรือเปลี่ยนแปลงคือ อะไร สร้างตาราง 11 ช่อง และแผนปฏิบัติการ ระยะแรกนี้ ให้ สร้างเฉพาะเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ที่กำหนด โดย Road Map ก่อน เพื่อให้งานเดินหน้าไปถึงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นเป้าประสงค์สุดท้ายของแผนที่ ฯโดยเร็วที่สุด

13 จัดตั้งคณะผู้จัดการนวัตกรรม ที่มีสมาชิกคละกันหลาย ระดับตั้งแต่จังหวัดไปจนถึงระดับท้องถิ่น นพ.สสจ.เป็น ประธาน ทำข้อตกลงระหว่างสาธารณสุขกับท้องถิ่น มอบ อำนาจให้ดำเนินการโดยระบุอำนาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับ ที่กำหนดไว้ในแผนที่ฯ SLM ให้คณะ อสม. ในท้องถิ่นเป็นผู้จัดตั้งโครงการและ ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามและเฝ้าระวังฯ ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วางโครงการดำเนินมาตรการทาง สังคม โครงการทั้งหมดนำเข้าสู่เวทีประชาคมเพื่อให้การรับรอง และกำหนดเป็นแผนตำบลในโอกาสต่อไป 5.การดำเนินการตาม Road Map คือ กลยุทธ์ที่สำคัญเร่งด่วน

14 6. ใช้กลยุทธ์พัฒนาบทบาทประชาชน ใช้กระบวนการนี้ทันทีที่มีการสร้างแผนปฏิบัติการระดับ ท้องถิ่น/ ตำบล แล้วเสร็จ ทบทวนแผนงานโครงการของตำบล แล้วปรับปรุงให้เข้า กับแผนปฏิบัติการที่ได้สร้างขึ้น ให้ความสำคัญกับการดำเนินมาตรการทางวิชาการที่ กำหนดโดยส่วนกลางให้ควบคู่ไปกับมาตรการทางสังคม ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกันคิดสร้างมาตรการทางสังคมด้วย เพื่อความถูกต้องตามหลักวิชาการ ควรปรึกษาหารือและ ตกลงร่วมกันระหว่างประชาชน ท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขก่อนใช้

15 7. พัฒนาองค์ประกอบของแผนที่ฯSLM ส่วนที่อยู่นอก Road Map เมื่อเริ่มงานไปแล้ว ให้หันกลับมาพัฒนาส่วนอื่นๆของแผน ที่ฯต่อไป การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของประชาชน หากจะให้ ยั่งยืน ย่อมต้องการยุทธศาสตร์มากกว่าหนึ่งเส้นทาง ให้พิจารณาใช้ประโยชน์จากโครงการเฝ้าระวังที่ได้ ดำเนินการไปแล้วโดยคณะ อสม. รวมทั้งโครงการเกี่ยวกับ มาตรการทางสังคมด้วย ระบบเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพ จะส่งผลเป็นปฏิกิริยา ลูกโซ่ที่นำไปสู่ความสำเร็จของเป้าประสงค์ของ ยุทธศาสตร์อื่นๆอีกหลายข้อ

16

17 8. สำหรับองค์ประกอบอื่นๆของแผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์นอกเหนือจากระดับประชาชน และระดับ ภาคี แล้วเช่น ในกระบวนการหรือพื้นฐาน ควรให้ เป็นไปตามที่กำหนดไว้แล้วในแผนที่ฯฉบับปฏิบัติการ (SLM) ที่เป็นต้นแบบ

18 สวัสดี นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้ชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) นักวิชาการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ(สธ.) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุนและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่(สปสช.) โทร 081-8855365, 081-9518499 E-mail:Suttipong_va@hotmail.com


ดาวน์โหลด ppt การบริหารงาน ๘ ประเด็น ตามแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์(SRM) สู่การ ปฏิบัติการในพื้นที่ นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้ชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google