งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขื่อนชีบน และ เขื่อนยางนาดี จังหวัดชัยภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขื่อนชีบน และ เขื่อนยางนาดี จังหวัดชัยภูมิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขื่อนชีบน และ เขื่อนยางนาดี จังหวัดชัยภูมิ
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน จังหวัดชัยภูมิ เขื่อนชีบน และ เขื่อนยางนาดี จังหวัดชัยภูมิ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2 ประเด็นสำหรับการนำเสนอ
1. วัตถุประสงค์ 2. สถานที่ดำเนินการ และลักษณะโครงการ 3. ประโยชน์ของโครงการ 4. ผลกระทบจากโครงการ 5. แผนงานโครงการ 1

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับสนับสนุนพื้นที่การเกษตร
2. เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนและเขตเกษตรกรรม 3. เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำด้านการอุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว 4. เพื่อรองรับแผนการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นให้เต็มศักยภาพในลุ่มน้ำชี 13

4 สถานที่ดำเนินการ เขื่อนชีบน ตั้งอยู่บริเวณบ้านห้วยไผ่ใต้ ตำบลหนองแวง และบ้านท่าช้าง ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เขื่อนยางนาดี ตั้งอยู่บริเวณบ้านยางนาดี ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า และบ้านละหานค่าย ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 2

5 อาคารส่งน้ำลงลำน้ำเดิมส่งน้ำได้ 36.00 ลบ.ม./วินาที
ลักษณะโครงการ เขื่อนชีบน พื้นที่อ่างเก็บน้ำ 42,220 ไร่ ความยาวสันเขื่อน 2,830 ม. ส่วนสูงที่สุด 35 ม. อาคารระบายน้ำล้นควบคุมน้ำด้วยบานระบายแบบบานโค้ง ขนาด x 7.50 ม. จำนวน 3 บาน ระบายน้ำสูงสุด 1,373 ลบ.ม./วินาที อาคารส่งน้ำลงลำน้ำเดิมส่งน้ำได้ ลบ.ม./วินาที อาคารท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายส่งน้ำได้ ลบ.ม./วินาที อาคารท่อส่งน้ำฝั่งขวาส่งน้ำได้ ลบ.ม./วินาที 3

6 อาคารท่อส่งน้ำ ส่งน้ำได้ 44.70 ลบ.ม./วินาที
ลักษณะโครงการ เขื่อนยางนาดี พื้นที่อ่างเก็บน้ำ 18,704 ไร่ ความยาวสันเขื่อน 1,580 ม. ส่วนสูงที่สุด 24 ม. อาคารระบายน้ำล้น ควบคุมน้ำด้วย บานระบายแบบบานโค้ง ขนาด x 7.50 ม. จำนวน 6 บาน ระบายน้ำสูงสุด 3,320 ลบ.ม./วินาที อาคารท่อส่งน้ำ ส่งน้ำได้ ลบ.ม./วินาที 3

7 ประโยชน์ของโครงการ 1. ด้านการเกษตร 3

8 ประโยชน์ของโครงการ 1. ด้านการเกษตร
2. ด้านอุปโภคบริโภค สนองตอบต่อความต้องการที่จะใช้น้ำในอนาคตเป็นจำนวน ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 3. ด้านการบรรเทาภัยจากน้ำ กรณีมีเขื่อนชีบน และเขื่อนยางนาดี จะสามารถบรรเทาปัญหาน้ำท่วมได้ที่รอบปีการเกิดซ้ำ 10 ปี 4. ด้านเศรษฐศาสตร์ อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนต่อค่าลงทุน (B/C ratio) อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์(EIRR) % 3

9 ผลกระทบจากโครงการ 19 เขื่อนชีบน
สูญเสียพื้นที่สำหรับการก่อสร้าง ประมาณ 41,200 ไร่ จำนวนครัวเรือนได้รับผลกระทบ 1,724 ครัวเรือน จำนวนครัวเรือนน้ำท่วม 621 ครัวเรือน เขื่อนยางนาดี สูญเสียพื้นที่สำหรับการก่อสร้าง ประมาณ 18,700 ไร่ จำนวนครัวเรือนได้รับผลกระทบ 981 ครัวเรือน จำนวนครัวเรือนน้ำท่วม 287 ครัวเรือน 19

10 ก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 ก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2560
แผนงานโครงการ เขื่อนชีบน ก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ เขื่อนยางนาดี ก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ 19

11 ข้อคำถาม และข้อเสนอแนะ
ข้อคำถาม และข้อเสนอแนะ 19

12 โครงการพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน จังหวัดชัยภูมิ
โครงการพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน จังหวัดชัยภูมิ ขอบคุณ ครับ 20


ดาวน์โหลด ppt เขื่อนชีบน และ เขื่อนยางนาดี จังหวัดชัยภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google