งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

0 เขื่อนชีบน และ เขื่อน ยางนาดี จังหวัดชัยภูมิ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำชี ตอนบน จังหวัดชัยภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "0 เขื่อนชีบน และ เขื่อน ยางนาดี จังหวัดชัยภูมิ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำชี ตอนบน จังหวัดชัยภูมิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 0 เขื่อนชีบน และ เขื่อน ยางนาดี จังหวัดชัยภูมิ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำชี ตอนบน จังหวัดชัยภูมิ

2 ประเด็นสำหรับการ นำเสนอ 1 2. สถานที่ดำเนินการ และลักษณะโครงการ 1. วัตถุประสงค์ 3. ประโยชน์ของ โครงการ 4. ผลกระทบจาก โครงการ 5. แผนงาน โครงการ

3 1313 วัตถุประสงค์ 2. เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ ชุมชนและเขตเกษตรกรรม 1. เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับ สนับสนุนพื้นที่การเกษตร 3. เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำด้านการ อุปโภค - บริโภค อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว 4. เพื่อรองรับแผนการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น ให้เต็มศักยภาพในลุ่มน้ำชี

4 สถานที่ดำเนินการ 2 เขื่อนชีบน ตั้งอยู่บริเวณบ้านห้วย ไผ่ใต้ ตำบลหนองแวง และบ้านท่าช้าง ตำบล ท่าใหญ่ อำเภอหนอง บัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เขื่อนยางนาดี ตั้งอยู่บริเวณบ้านยางนา ดี ตำบลชีบน อำเภอ บ้านเขว้า และบ้าน ละหานค่าย ตำบลโคก สะอาด อำเภอหนองบัว ระเหว จังหวัดชัยภูมิ

5 3 เขื่อนชี บน พื้นที่อ่างเก็บน้ำ 42,220 ไร่ ความยาวสัน เขื่อน 2,830 ม. ส่วนสูงที่สุด 35 ม. อาคารระบายน้ำล้นควบคุมน้ำด้วยบานระบายแบบบานโค้ง ขนาด 12.50 x 7.50 ม. จำนวน 3 บาน ระบายน้ำสูงสุด 1,373 ลบ. ม./ วินาที อาคารส่งน้ำลงลำน้ำเดิมส่งน้ำได้ 36.00 ลบ. ม./ วินาที อาคารท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายส่งน้ำได้ 5.19 ลบ. ม./ วินาที อาคารท่อส่งน้ำฝั่งขวา ส่งน้ำได้ 2.74 ลบ. ม./ วินาที ลักษณะโครงการ

6 3 เขื่อน ยางนาดี พื้นที่อ่างเก็บน้ำ 18,704 ไร่ ความยาวสันเขื่อน 1,580 ม. ส่วนสูงที่สุด 24 ม. อาคารระบายน้ำล้น ควบคุมน้ำด้วย บานระบายแบบบานโค้ง ขนาด 12.50 x 7.50 ม. จำนวน 6 บาน ระบายน้ำสูงสุด 3,320 ลบ. ม./ วินาที อาคารท่อส่งน้ำ ส่งน้ำได้ 44.70 ลบ. ม./ วินาที ลักษณะโครงการ

7 3 ประโยชน์ของ โครงการ 1. ด้าน การเกษตร

8 3 ประโยชน์ของ โครงการ 2. ด้านอุปโภคบริโภค สนองตอบต่อ ความต้องการที่จะใช้น้ำในอนาคตเป็นจำนวน 29.10 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 1. ด้านการเกษตร 3. ด้านการบรรเทาภัยจากน้ำ กรณีมี เขื่อนชีบน และเขื่อนยางนาดี จะสามารถ บรรเทาปัญหาน้ำท่วมได้ที่รอบปีการเกิดซ้ำ 10 ปี 4. ด้านเศรษฐศาสตร์ อัตราส่วนระหว่าง ผลตอบแทนต่อค่าลงทุน (B/C ratio) 1. 75 อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ (EI RR) 14.71 %

9 1919 ผลกระทบจาก โครงการ เขื่อนชีบน สูญเสียพื้นที่สำหรับการก่อสร้าง ประมาณ 41,200 ไร่ จำนวน ครัวเรือนได้รับผลกระทบ 1,724 ครัวเรือน จำนวนครัวเรือนน้ำ ท่วม 621 ครัวเรือน เขื่อนยางนาดี สูญเสียพื้นที่สำหรับการก่อสร้าง ประมาณ 18,700 ไร่ จำนวน ครัวเรือนได้รับผลกระทบ 981 ครัวเรือน จำนวนครัวเรือนน้ำ ท่วม 287 ครัวเรือน

10 1919 แผนงานโครงการ เขื่อนชีบน ก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557-2561 เขื่อนชีบน ก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ. ศ. 2557-2561 เขื่อนยางนาดี ก่อสร้างปีงบประมาณ พ. ศ. 2555-2560 เขื่อนยางนาดี ก่อสร้างปีงบประมาณ พ. ศ. 2555-2560

11 1919 ข้อคำถาม และ ข้อเสนอแนะ

12 2020 ขอบคุณ ครับ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำชี ตอนบน จังหวัดชัยภูมิ


ดาวน์โหลด ppt 0 เขื่อนชีบน และ เขื่อน ยางนาดี จังหวัดชัยภูมิ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำชี ตอนบน จังหวัดชัยภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google