งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชุมชนแบบยั่งยืน ณ ลำน้ำปิง เทศบาลตำบล สันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชุมชนแบบยั่งยืน ณ ลำน้ำปิง เทศบาลตำบล สันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชุมชนแบบยั่งยืน ณ ลำน้ำปิง เทศบาลตำบล สันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ อบรมวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

2 โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ ของแผ่นดิน ประจำปี 2556 ร่วมกับสำนักงานประมง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่าง วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 2 แห่ง บ้านห้วยโป่งอ่อน หมู่ที่ 7 ตำบล หมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านห้วยเสือเฒ่า หมู่ที่ 8 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัด แม่ฮ่องสอน

3 การอบรมประมงอาสาร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2556

4 ประชุมร่วมกับสำนักงานประมง จังหวัดเชียงใหม่

5 ประชุมกลุ่มจังหวัด เขต 15

6 ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัด เชียงใหม่ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555

7 ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ การวิเคราะห์ โครงสร้างองค์การและ อัตรากำลังของกรมประมง ” ณ โรงแรม เชียงใหม่ภูคำ

8 ร่วมงานประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ ณ อ่างเก็บน้ำ บ้านธิ ต. บ้านธิ อ. เมือง จ. ลำพูน

9 ร่วมวัดใหม่ชลประทานชูชาติ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ต. ลวงเหนือ อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่

10 จัดนิทรรศการและร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ “ โครงการสัปดาห์แห่งการฟื้นฟูทรัพยากรประมง และการใช้ประโยชน์สัตว์น้ำเพื่อชุมชน ” ณ อ่างเก็บน้ำบ้านโป่งเป้า ต. สันป่ายาง อ. แม่แตง จ. เชียงใหม่

11 รายการงบประมาณ ที่ได้รับ งบประมาณที่ เบิกจ่าย ร้อยละคงเหลือ งบควบคุมการทำการประมง - กิจกรรมควบคุม - งบสนับสนุนซ่อมแซมอาคารและวัสดุ ที่เสียหายจากพายุฤดูร้อน - ค่าสาธารณูปโภค งบสนับสนุนน้ำแดง เงินเดือนพนักงานราชการ 999,287.00 869,956.00 87,700.00 41,631.00 47,727.00 579,135.00 999,286.65 869,436.52 87,698.69 42,151.44 47,727.00 579,135.00 99.99 99.94 99.998 101.25 100 0.35 519.48 1.31 -520.44 0.00 หมายเหตุ นำเงินกิจกรรมควบคุมและงบสนับสนุนซ่อมแซม อาคารฯ ไปเบิกเป็นค่าสาธารณูปโภค จำนวน 520.44 บาท


ดาวน์โหลด ppt โครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำชุมชนแบบยั่งยืน ณ ลำน้ำปิง เทศบาลตำบล สันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google