งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการศึกษาด้านเศรษฐกิจ สังคม และเศรษฐศาสตร์ สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำระดับ รายงานเบื้องต้น (Reconnaissance Report : RR) แนวทางการศึกษาด้านเศรษฐกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการศึกษาด้านเศรษฐกิจ สังคม และเศรษฐศาสตร์ สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำระดับ รายงานเบื้องต้น (Reconnaissance Report : RR) แนวทางการศึกษาด้านเศรษฐกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการศึกษาด้านเศรษฐกิจ สังคม และเศรษฐศาสตร์ สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำระดับ รายงานเบื้องต้น (Reconnaissance Report : RR) แนวทางการศึกษาด้านเศรษฐกิจ สังคม และเศรษฐศาสตร์ สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำระดับ รายงานเบื้องต้น (Reconnaissance Report : RR) กลุ่มเศรษฐกิจและ สังคม สำนักบริหาร โครงการ 17 มกราคม 2557

2 ผังกระบวนการ การจัดทำรายงาน เบื้องต้น (RR)

3 ความสำคัญ  การศึกษาด้านเศรษฐกิจ - สังคม ภาพรวมของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และประชากร  การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์โครงการเบื้องต้น

4 ระดับการศึกษา 1. ศึกษาภาพรวม ของพื้นที่ 2. ข้อมูล ทุติยภูมิ สำนักงานเกษตรจังหวัด, อำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5 การศึกษาด้านเศรษฐกิจ - สังคม 1. ด้านเศรษฐกิจ 1) พื้นที่และการใช้ประโยชน์ 2) สภาพดิน 3) ลักษณะการเกษตร 4) รายได้ - รายจ่ายของครัวเรือน

6 การศึกษาด้านเศรษฐกิจ - สังคม 2. ด้านสังคม 1) ประชากรและครัวเรือน 2) ระบบสาธารณูปโภค 3) สภาพปัญหา 4) ความคาดหวัง / ข้อเสนอแนะ 5) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

7 บทที่ 3 สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเกษตร 3.1 ประวัติพื้นที่โครงการ 3.2 การปกครองและ ประชากร 3.3 การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม 3.4 การประกอบอาชีพและ เศรษฐกิจท้องถิ่น เดิ ม แนวทาง ปรับปรุง 3.1 การปกครองและประชากร 3.2 การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม 3.3 ระบบสาธารณูปโภค 3.4 สภาพปัญหาในปัจจุบัน 3.5 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.6 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 3.7 ลักษณะการเกษตร ที่มา : การศึกษาวางโครงการ เบื้องต้น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่งัด ตอนบน, 2552 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมในรายงาน RR

8 การวิเคราะห์โครงการในรูปต้นทุน - ประสิทธิผล (Cost-Effectiveness Analysis) การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์

9 คำนิยาม 1. มีและไม่มีโครงการ (With and Without project) กำหนดสถานการณ์เพื่อให้ทราบหรือวัด อิทธิพลของโครงการอย่างแท้จริง ตย. พื้นที่เกษตรที่อาศัยน้ำฝนที่มีผลตอบแทน ระดับหนึ่ง เมื่อมีโครงการชลประทาน มีผลตอบแทน ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น คือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจาก การมีโครงการ

10 คำนิยาม 2. ต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity cost) มูลค่าจำนวนหนึ่งที่ต้องเสียไปในการ ดำเนินการโครงการ ตย. ค่าเสียโอกาสการใช้ที่ดิน เมื่อนำที่ดินที่ใช้ ประโยชน์ในการเพาะปลูกพืช มาใช้เป็นพื้นที่อ่างเก็บน้ำ ผลตอบแทนของ การปลูกพืชที่เคยได้รับ คือ “ ค่าเสียโอกาส ” ค่าเสียโอกาส อาจนำไปคิดรวมเป็นต้นทุน หรือผลประโยชน์ สูญเสียของโครงการ

11 คำนิยาม 3. อายุโครงการ (Project life) ประกอบด้วย ระยะเวลาก่อสร้าง + ระยะเวลา ดำเนินงานโครงการ ตย. ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี ระยะดำเนินงานโครงการ 50 ปี อายุโครงการ = 53 ปี ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ : โครงการ ขนาดใหญ่และกลาง 50 ปี : โครงการขนาด เล็ก 20 ปี ที่มา : แนวทางปฏิบัติในการตีราคาทรัพย์สินและการจัดทำ รายงานสินทรัพย์ ( คำสั่งกรมชลประทานที่ 393/2546)

12 คำนิยาม 4. ตัวประกอบแปลงค่า (Conversion Factor : CF) รายการตัวปรับค่า ตัวปรับค่ามาตรฐาน 0.92 ตัวปรับค่าสำหรับ - สินค้าบริโภค 0.95 - สินค้าขั้นกลาง 0.94 - สินค้าทุน 0.84 - ส่วนเหลื่อมพ่อค้าคนกลาง 0.94 - ไฟฟ้า 0.90 - ปุ๋ยเคมี 0.92 - สารเคมี 0.88 - เมล็ดพันธุ์ / ต้นพันธุ์ 0.94 - งานก่อสร้าง / โยธา 0.88 - การขนส่ง 0.87 - แรงงาน 0.92 ที่มา : WORLD BANK STAFF WORKING PAPERS Number 609, "Shadow Prices for Economic Appraisal of Projects An Application to Thailand" Sadiq Ahmed.,1982

13 คำนิยาม CI = พื้นที่เพาะปลูก ( ฤดูฝน + ฤดู แล้ง ) พื้นที่การเกษตร = ร้อยละ …… 5. ประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน (Cropping Intensity : CI)

14 คำนิยาม 6. แบบแผนการเพาะปลูก (Cropping pattern) และ ปฏิทินการปลูกพืช (Cropping calendar)

15 คำนิยาม 7. อัตราคิดลด (Discount rate) อัตราที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการเปลี่ยนมูลค่าใน อนาคตให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน ตย. เงิน 1 บาทในปัจจุบัน ฝากธนาคารได้ ดอกเบี้ยร้อยละ 10 สิ้นปีที่ 1 มีมูลค่าของเงินเท่ากับ 1.10 บาท ดังนั้น สรุปได้ว่า เงิน 1.10 บาท เมื่อสิ้นปีที่ 1 มีมูลค่าปัจจุบันเท่ากับ 1 บาท

16 คำนิยาม 7. อัตราคิดลด (Discount rate) ( ต่อ ) สูตร สูตร เงิน 1 บาท ที่จะได้รับในสิ้นที่ปีที่ 1 มีค่า ปัจจุบันเท่ากับ (1/1.10) บาท หรือ = [ 1/(1+r)] ในปีที่ 1 = [ 1/(1+r) 2 ] ในปีที่ 2 = [ 1/(1+r) n ] ในปีที่ n โดยที่ r = อัตราคิดลดหรือ อัตราดอกเบี้ย [ 1/(1+r) n ] = ตัวหักลด

17 การเลือกอัตรา คิดลด ทางการเงินทางเศรษฐกิจ ต้นทุนของเงินทุน (Cost of capital) ค่าเสียโอกาสของทุน (Opportunity cost of capital) - ใช้ราคาตลาดของ เงินทุนตีค่า - เป็นอัตราผลตอบแทนของ เงินทั้งหมด ปัจจัยการผลิตและ ผลผลิต ที่ใช้ในการดำเนินงาน - ราคาตลาดของ เงินทุนที่มีต่อผู้ ลงทุน = อัตรา ดอกเบี้ยตลาด - ยุ่งยากในการประยุกต์ใช้ เพราะไม่มีใคร ทราบว่า ค่าเสียโอกาสของ ทุนจริงๆ เป็นเท่าใด - ผลการวิจัยของ WB พบว่า ประเทศกำลังพัฒนามีอัตรา คิดลดร้อยละ 8 - 15

18


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการศึกษาด้านเศรษฐกิจ สังคม และเศรษฐศาสตร์ สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำระดับ รายงานเบื้องต้น (Reconnaissance Report : RR) แนวทางการศึกษาด้านเศรษฐกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google