งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล อ่าวไทยฝั่งตะวันตก : จังหวัด สมุทรสาคร โดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สมุทรสาคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล อ่าวไทยฝั่งตะวันตก : จังหวัด สมุทรสาคร โดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สมุทรสาคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล อ่าวไทยฝั่งตะวันตก : จังหวัด สมุทรสาคร โดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สมุทรสาคร

2 วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ พื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตกจังหวัด สมุทรสาครพร้อมกับเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน

3 รูปแบบ ใช้ไม้ไผ่ ขนาด  3 นิ้ว ยาว 5.00 เมตร ปักเป็นกลุ่มรูปสามเหลี่ยม ฐานยาว 2.00 เมตร และใช่ไม้ไผ่ปักเป็น 4 แถว สลับเป็นฐานยาวตลอด ตอกห่างจากแนว ชายฝั่ง ประมาณ เมตร

4 ปริมาณงาน แนวป้องกันการกัดเซาะ กม.

5 งบประมาณ 83,000,000 บาท ( งบพัฒนาจังหวัด / กลุ่ม จังหวัด ) ปี ,000,000 บาท ปี ,000,000 บาท

6 ผลลัพธ์ 1. ลดการสูญเสียชายฝั่งทะเล 2. ตะกอนเลนเพิ่มขึ้นสะสมหลังแนวไม้ไผ่ ประมาณ 1,000 ไร่ 3. เมื่อตะกอนเลยเพิ่มขึ้นสามารถปลูกป่า ชายเลนเพิ่มขึ้นได้ 4. ไม้ไผ่เป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์น้ำทะเล ขนาดเล็ก 5. ประชาชนชายฝั่งมีแหล่งประกอบอาชีพ เพิ่มขึ้น

7 แนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก จังหวัดสมุทรสาคร

8 ระยะทางแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่ง ตะวันตกจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลนาโคก ระยะทาง กิโลเมตร ตำบลกาหลง ระยะทาง กิโลเมตร ตำบลบางโทรัด ระยะทาง กิโลเมตร ตำบลบ้านบ่อ ระยะทาง กิโลเมตร ตำบลบางกระเจ้า ระยะทาง กิโลเมตร ตำบลบางหญ้าแพรก ระยะทาง กิโลเมตร ตำบลโคกขาม ระยะทาง กิโลเมตร ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ระยะทาง กิโลเมตร รวมระยะทางแนวชายฝั่งทั้งหมด กิโลเมตร

9 แนวชายฝั่งที่มีการกัดเซาะ

10

11 แนวปักไม้ไผ่ปี 2553 และปี 2554

12 แบบแปลนการปักไม้ไผ่

13 แนวปักไม้ไผ่โครงการปี 2553

14 แนวปักไม้ไผ่โครงการปี 2554

15 บริเวณหมู่ 6 ตำบล บางหญ้าแพรก อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสาคร ภาพเปรียบเทียบ เมื่อ เดือน พฤษภาคม 2010 ภาพเปรียบเทียบ เมื่อ เดือน สิงหาคม 2010

16 ภาพการปักไม้ไผ่

17 นิสิตจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยร่วมปลูกป่าชายเลน

18 กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับ กลุ่ม เครือข่ายอนุรักษ์อ่าวไทยตอนบน / เครือเจริญโภคภัณฑ์ / บริษัทนาเกลือขุน สมุทรมณีรัตน์และภาคประชาชน ปลูกป่า ชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ 14 ธันวาคม 2553

19

20

21 24- พค พค พค

22 24- พค พค พค

23 8- สค พค พค

24


ดาวน์โหลด ppt โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล อ่าวไทยฝั่งตะวันตก : จังหวัด สมุทรสาคร โดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สมุทรสาคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google