งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล อ่าวไทยฝั่งตะวันตก : จังหวัด สมุทรสาคร โดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สมุทรสาคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล อ่าวไทยฝั่งตะวันตก : จังหวัด สมุทรสาคร โดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สมุทรสาคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล อ่าวไทยฝั่งตะวันตก : จังหวัด สมุทรสาคร โดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สมุทรสาคร

2 วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ พื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตกจังหวัด สมุทรสาครพร้อมกับเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน

3 รูปแบบ ใช้ไม้ไผ่ ขนาด  3 นิ้ว ยาว 5.00 เมตร ปักเป็นกลุ่มรูปสามเหลี่ยม ฐานยาว 2.00 เมตร และใช่ไม้ไผ่ปักเป็น 4 แถว สลับเป็นฐานยาวตลอด ตอกห่างจากแนว ชายฝั่ง ประมาณ 50 - 200 เมตร

4 ปริมาณงาน แนวป้องกันการกัดเซาะ 9.600 กม.

5 งบประมาณ 83,000,000 บาท ( งบพัฒนาจังหวัด / กลุ่ม จังหวัด ) ปี 2553 35,000,000 บาท ปี 2554 48,000,000 บาท

6 ผลลัพธ์ 1. ลดการสูญเสียชายฝั่งทะเล 2. ตะกอนเลนเพิ่มขึ้นสะสมหลังแนวไม้ไผ่ ประมาณ 1,000 ไร่ 3. เมื่อตะกอนเลยเพิ่มขึ้นสามารถปลูกป่า ชายเลนเพิ่มขึ้นได้ 4. ไม้ไผ่เป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์น้ำทะเล ขนาดเล็ก 5. ประชาชนชายฝั่งมีแหล่งประกอบอาชีพ เพิ่มขึ้น

7 แนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก จังหวัดสมุทรสาคร

8 ระยะทางแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่ง ตะวันตกจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลนาโคก ระยะทาง 6.398 กิโลเมตร ตำบลกาหลง ระยะทาง 2.052 กิโลเมตร ตำบลบางโทรัด ระยะทาง 3.041 กิโลเมตร ตำบลบ้านบ่อ ระยะทาง 3.856 กิโลเมตร ตำบลบางกระเจ้า ระยะทาง 1.693 กิโลเมตร ตำบลบางหญ้าแพรก ระยะทาง 8.394 กิโลเมตร ตำบลโคกขาม ระยะทาง 7.679 กิโลเมตร ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ระยะทาง 5.574 กิโลเมตร รวมระยะทางแนวชายฝั่งทั้งหมด 38.687 กิโลเมตร

9 แนวชายฝั่งที่มีการกัดเซาะ

10

11 แนวปักไม้ไผ่ปี 2553 และปี 2554

12 แบบแปลนการปักไม้ไผ่

13 แนวปักไม้ไผ่โครงการปี 2553

14 แนวปักไม้ไผ่โครงการปี 2554

15 บริเวณหมู่ 6 ตำบล บางหญ้าแพรก อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรสาคร ภาพเปรียบเทียบ เมื่อ เดือน พฤษภาคม 2010 ภาพเปรียบเทียบ เมื่อ เดือน สิงหาคม 2010

16 ภาพการปักไม้ไผ่

17 นิสิตจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยร่วมปลูกป่าชายเลน

18 กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับ กลุ่ม เครือข่ายอนุรักษ์อ่าวไทยตอนบน / เครือเจริญโภคภัณฑ์ / บริษัทนาเกลือขุน สมุทรมณีรัตน์และภาคประชาชน ปลูกป่า ชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ 14 ธันวาคม 2553

19

20

21 24- พค - 2553 23- พค - 2554 8- พค - 2555

22 24- พค - 2553 23- พค - 2554 8- พค - 2555

23 8- สค - 2553 23- พค - 2554 8- พค - 2555

24


ดาวน์โหลด ppt โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล อ่าวไทยฝั่งตะวันตก : จังหวัด สมุทรสาคร โดย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สมุทรสาคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google