งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเสนอผลงาน RID INNOVATION 2011 การปรับปรุงคุณภาพดินที่มีคุณสมบัติ ทางวิศวกรรมที่เลวหรือไม่เหมาะสมเพื่อ เปลี่ยนเป็นดินที่มีคุณสมบัติทาง วิศวกรรมที่ดีสำหรับใช้ก่อสร้างตัวเขื่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเสนอผลงาน RID INNOVATION 2011 การปรับปรุงคุณภาพดินที่มีคุณสมบัติ ทางวิศวกรรมที่เลวหรือไม่เหมาะสมเพื่อ เปลี่ยนเป็นดินที่มีคุณสมบัติทาง วิศวกรรมที่ดีสำหรับใช้ก่อสร้างตัวเขื่อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเสนอผลงาน RID INNOVATION 2011 การปรับปรุงคุณภาพดินที่มีคุณสมบัติ ทางวิศวกรรมที่เลวหรือไม่เหมาะสมเพื่อ เปลี่ยนเป็นดินที่มีคุณสมบัติทาง วิศวกรรมที่ดีสำหรับใช้ก่อสร้างตัวเขื่อน ดินโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของ แผ่นดิน นำเสนอโดย 1. นายชัชชัย เพชรอักษร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน สังกัด ฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน ส่วน วิศวกรรมบริหาร สำนักชลประทานที่ 1 สังกัด ฝ่ายจัดการความปลอดภัยเขื่อน ส่วน วิศวกรรมบริหาร สำนักชลประทานที่ 1 2. นายณัฐวุฒิ นากสุก ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มออกแบบ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มออกแบบ สังกัด กลุ่มออกแบบ ส่วนวิศวกรรมบริหาร สำนัก ชลประทานที่ 1 สังกัด กลุ่มออกแบบ ส่วนวิศวกรรมบริหาร สำนัก ชลประทานที่ 1 3. นายพีระศิลป์ ศรีสวัสดิ์ ตำแหน่ง นักธรณีวิทยาชำนาญการ ตำแหน่ง นักธรณีวิทยาชำนาญการ สังกัด กลุ่มป ฐ พีและธรณีวิทยา ส่วนวิศวกรรม บริหาร สำนักชลประทานที่ 1 สังกัด กลุ่มป ฐ พีและธรณีวิทยา ส่วนวิศวกรรม บริหาร สำนักชลประทานที่ 1 วันที่ 19 กันยายน 2554

2 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพะราช เสาวนีย์กับอธิบดีกรมชลประทาน ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 และข้าราชการที่มาเข้าเฝ้าส่ง เสด็จฯ ถึงพระราชกระแสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ ทรงตรัสถามความก้าวหน้างาน ก่อสร้างของกรมชลประทาน ที่ เป็นลักษณะยุทธศาสตร์การ พัฒนา (BUFFER STATE) ทรง พระราชทานพระราชดำริให้ ดำเนินการก่อสร้างให้ครบทุก พื้นที่ เพราะถ้าในภายหน้าชนกลุ่ม น้อยบริเวณแนวชายแดนบุกรุก เข้ามาหรือมีความจำเป็นต้อง อพยพเข้ามาในประเทศไทย จะได้ ไม่เข้ามาอยู่กระจัดกระจายและ ตัดไม้ทำลายป่า ซึ่งชนกลุ่มน้อยนี้ จะต้องเข้ามาอยู่ในจุดที่มีแหล่งน้ำ จะทำให้สามารถควบคุมได้ง่ายขึ้น เป็นลักษณะยุทธศาสตร์การ พัฒนา ที่มาของโครงการอ่างเก็บน้ำปางคอง

3 ข้อมูลอ่างเก็บน้ำปาง คอง - ปริมาณน้ำไหลผ่านหัวงานเฉลี่ย ต่อปี 0.296 ล้าน ลบ. ม. - ปริมาณน้ำนองสูงสุด ( รอบ 50 ปี )3.43 ลบ. ม./ วินาที - ความจุโดยประมาณที่ระดับเก็บ กัก 0.200 ล้าน ลบ. ม. - อาคารหัวงานทำนบดิน ยาว 92.50 ม. สูง 19.50 ม. กว้าง 9.00 ม. - ระดับเก็บกัก + 1,358.250 ม.( ร. ท. ก.) - ระดับสันทำนบดิน + 1,360.000 ม.( ร. ท. ก.) - ระดับน้ำต่ำสุด + 1,343.717 ม.( ร. ท. ก.)

4

5 ที่ตั้งอ่างเก็บน้ำปางคอง

6 ปัญหาการก่อสร้างตัวเขื่อนดิน อ่างเก็บน้ำปางคอง ปัญหาการก่อสร้างเขื่อนดิน อ่างเก็บน้ำปางคอง 1. ปัญหาธรณีวิทยาฐานราก 2. ปัญหาปถพีกลศาสฅร์ 3. ปัญหาวัสดุก่อสร้าง

7

8

9

10

11

12 MH GM Argillaceous Limestone แหล่งบ่อยืมดิน อ่างเก็บ น้ำปางคอง

13 แนวแกนเขื่อน ดิน ด้านใน อ่างฯ แหล่ง Argillaceous limestone แหล่งวัสดุ อ่างเก็บน้ำ ปางคอง

14 คุณสมบัติทางวิศวกรรมที่เลวหรือไม่เหมาะสมในการก่อสร้าง 1. ค่าหน่วยน้ำหนักต่ำ 2. กำลังรับแรงเฉือนต่ำ 3. การถมบดอัดแน่นทำได้ยากมาก 4. เมื่อดินเสียความชื้นจะแตกร้าวได้ง่าย การเรียงตัวของโครงสร้างดินเป็นแบบรวงผึ้ง โครงสร้างการเรียงตัวแบบ รวงผึ้ง มีข้อดี ดินมีความทึบน้ำสูง ดินมีความทึบน้ำสูงข้อเสีย Void มาก Void มาก หน่วยน้ำหนักต่ำ หน่วยน้ำหนักต่ำ กำลังรับแรงเฉือนต่ำ กำลังรับแรงเฉือนต่ำ แห้งแตกง่าย แห้งแตกง่าย PI สูง ก่อสร้างบดอัด ยาก PI สูง ก่อสร้างบดอัด ยาก

15

16

17 การแก้ปัญหาโดยการปรับปรุงคุณภาพ ดิน อ่างเก็บน้ำปางคอง คุณสมบัติของแหล่งดินที่เลว (MH,GM( เดิม )) คุณสมบัติของดินที่ ปรับปรุงคุณภาพ (GM(Argillaceous Limestone)) 1. หน่วยน้ำหนักต่ำ ( ดินเบา ) 2. กำลังรับแรงเฉือนต่ำ 3. การถมบดอัดแน่นทำได้ ยากมาก (PI สูง ) 4. เมื่อดินเสียความชื้นจะ แตกได้ง่าย (PI สูง ) 5. Void Ratio สูง 6. ดิน GM ( ปางคอง ) เสื่อมสภาพได้ง่าย 7. ทำให้ตัวเขื่อนโดยรวม เสถียรภาพต่ำ 1. หน่วยน้ำหนักสูง 2. กำลังรับแรงเฉือนสูง 3. การถมบดอัดแน่นทำได้ ง่าย (PI ต่ำ ) 4. เมื่อดินเสียความชื้นไม่ แตก (PI ต่ำ ) 5. Void Ratio ต่ำ 6. ดินไม่เสื่อมสภาพ 7. ทำให้ตัวเขื่อนโดยรวม เสถียรภาพสูง 8. เป็น PROTECTION LAYER ราคางานโดยรวมไม่เกินกว่าราคาเดิมใน สัญญาโดยคุณภาพงานดีขึ้น

18 แนวทางการการปรับปรุงคุณภาพดิน อ่างเก็บน้ำปางคอง

19

20 GMGM GMGM MHMH Soil Improvem ent Protection Layer Soil Improvem ent Protection Layer

21

22 การก่อสร้างฐานราก เขื่อนดินอ่าง เก็บน้ำปางคอง

23

24 การปรับปรุงคุณภาพดินโดยการผสมดิน MH กับกาก หินผุ (Argillaceous limestone)

25 ปัญหาระหว่างการ ก่อสร้าง การแก้ปัญหาระหว่าง การก่อสร้าง

26 ผลสำเร็จการแก้ปัญหาโดยการปรับปรุง คุณภาพดิน อ่างเก็บน้ำปางคอง

27 คุณสมบัติของดินที่ปรับปรุงคุณภาพ (GM(Argillaceous Limestone)) 1. หน่วยน้ำหนักสูง 2. กำลังรับแรงเฉือนสูง 3. การถมบดอัดแน่นทำได้ง่าย (PI ต่ำ ) 4. เมื่อดินเสียความชื้นไม่แตก (PI ต่ำ ) 5. Void Ratio ต่ำ 6. ดินไม่เสื่อมสภาพ 7. ทำให้ตัวเขื่อนโดยรวม เสถียรภาพสูง 8. เป็น PROTECTION LAYER ราคางานโดยรวมไม่เกินกว่าราคาเดิมใน สัญญาโดยคุณภาพงานดีขึ้น ราคางานโดยรวมไม่เกินกว่าราคาเดิมใน สัญญาโดยคุณภาพงานดีขึ้น ก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา ผลสำเร็จทางวิศวกรรมการแก้ปัญหาโดยการ ปรับปรุงคุณภาพดินเขื่อนปางคอง

28

29 ด้วยความขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การเสนอผลงาน RID INNOVATION 2011 การปรับปรุงคุณภาพดินที่มีคุณสมบัติ ทางวิศวกรรมที่เลวหรือไม่เหมาะสมเพื่อ เปลี่ยนเป็นดินที่มีคุณสมบัติทาง วิศวกรรมที่ดีสำหรับใช้ก่อสร้างตัวเขื่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google