งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การป้องกันและควบคุมโรคในเขตบริการสุขภาพ นายแพทย์ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การป้องกันและควบคุมโรคในเขตบริการสุขภาพ นายแพทย์ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การป้องกันและควบคุมโรคในเขตบริการสุขภาพ นายแพทย์ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ กรมควบคุมโรค

2 กรม ต. คือ “National Disease Control Program Manager” ภารกิจหลัก 4 S, 1O : Support, Supply, Supervision & Special services, Operation เหลียวหลัง... กรมควบคุมโรคติดต่อ ปัจจุบัน.. กรมควบคุมโรค กับเขตบริการสุขภาพปลอดโรค ปลอดภัย ขยายขอบเขตงานและแบ่งบทบาท CD, NCD, En-Oc ภารกิจหลัก National Disease Control Authority Technical Agency or Programme Manager Reform / Remains/ Mixtures !

3 ธรรมชาติของการเกิด โรค AgentEnvironmentHost สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจและ ระบบบริการสุขภาพ

4 กระบวนการและเครื่องมือช่วยในการ ป้องกัน ควบคุมโรคสำหรับสาธารณสุข การเฝ้าระวังและการสอบสวนโรคและ ภัยสุขภาพรวมทั้งปัจจัยเกี่ยวข้องกับโรค กฎหมาย วิชาการ เทคโนโลยี ความรู้ การปฏิบัติการควบคุมและป้องกันโรค

5 ส่งเสริมสุขภาพ และวิถีชีวิตที่ปลอดภัยใน สิ่งแวดล้อม ลดปัจจัยเสี่ยง คัดกรองและป้องกัน การเกิดโรค ในกลุ่มเสี่ยงสูง รักษาและป้องกัน ภาวะแทรกซ้อนและการ เป็นซ้ำ คนทั่วไปสัมผัสความเสี่ยงมีสัญญาณผิดปกติ เป็นโรค มีอาการ มีสภาวะแทรกซ้อนพิการ/ตาย ประชากรทั้งหมด การป้องกัน 3 ระดับ ลดปัจจัยและวิถีชีวิตเสี่ยง ลดการเกิดโรคและเสียชีวิต ลดความพิการ ลดความพิการจากโรค และการกลับเป้นซ้ำ แนวคิดการป้องกันควบคุมโรคระดับ บุคคล Adapted from Wagner CCM, 1998

6 “4 ระบบหลัก ” ของ กระทรวงฯ เชื่อมโยงสู่... ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น หน่วยงานส่วนกลาง “ ระดับประเทศ ” แบ่งองค์กรรับผิดชอบแต่ละภารกิจ ระบบบริการสุขภาพ : สป. กรม สบส. กรมการแพทย์ ระบบสร้างเสริมสุขภาพ : กรมอนามัย ระบบป้องกันและควบคุมโรค : กรม ควบคุมโรค ระบบคุ้มครองผู้บริโภคฯ : อย. แพทย์แผนไทยฯ หน่วยงานส่วนกลาง / ส่วนภูมิภาค ทั้ง “ ระดับเขต ” และ “ ระดับ พื้นที่ ” มีการบูรณาการภารกิจหลักทั้ง 4 ภายในหน่วยงาน โดยอาจอยู่ ในรูปของกลุ่ม / ฝ่าย หรือมี ผู้รับผิดชอบงานชัดเจน ระบบบริการสุขภาพ ระบบสร้างเสริม สุขภาพ ระบบป้องกันและ ควบคุมโรค ระบบคุ้มครอง ผู้บริโภคฯ กรม ต่างๆ สน. บริหาร เขต สสจ./ สสอ./ ร. พ./ รพสต.

7 กำหนดนโยบายและ ยุทธศาสตร์ กฎหมาย, การเงินการ คลัง, กำลังคน งานสุขภาพโลกและ ความร่วมมือระหว่าง ประเทศ พัฒนาและจัดการความรู้ ประเมินนโยบายและเทคโนโลยี พัฒนาระบบกลไกเฝ้า ระวังโรคและภัยสุขภาพ และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน พัฒนาข้อมูลข่าวสาร กำกับดูแลติดตามและประเมินผล ของภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน กำหนดและรับรองมาตรฐาน บริการต่างๆ สนับสนุน พื้นที่ปลอด โรค ปลอดภัย ? Expected National Health Authority

8 ความคาดหวังบทบาทสำคัญการควบคุมโรค ของพื้นที่ มีการจัดการและการสนับสนุนที่ดีและเพียงพอ มีระบบเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และสามารถตรวจจับความ ผิดปกติและออกปฏิบัติการได้ทันการ สามารถประเมิน วิเคราะห์ และจัดลำดับความสำคัญของโรค ปัจจัย เสี่ยง และพื้นที่เสี่ยง มีการกำหนดยุทธศาสตร์ มาตรการ กิจกรรมหลัก และเป้าหมาย ในการลดโรค ลดปัจจัยเสี่ยงและโอกาสเสี่ยง มีการปฏิบัติการที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้และ สถานการณ์ในพื้นที่ มีการพัฒนาและควบคุมคุณภาพบริการป้องกันควบคุมโรค มีการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน มีความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อเป้าหมายร่วม

9 อำเภอควบคุมโรค เข้มแข็ง ตำบลควบคุมโรค เข้มแข็ง หลักการและแนวคิด พื้นที่ควบคุมโรคเข้มแข็งและยั่งยืน บทบาทกรมควบคุมโรค ประสาน สนับสนุน ผลักดัน ชี้แนะ สร้างแรงจูงใจ กำกับมาตรฐาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเทศควบคุมโรค เข้มแข็ง จังหวัดควบคุมโรค เข้มแข็ง ลดโรคและ ภัยสุขภาพ 9 1. มีคณะ กรรมการฯ 2. มีระบบงาน ระบาดวิทยา 4. มีการระดม ทรัพยากร 3. มีการวางแผน 5. ผลสำเร็จควบคุมโรคฯ

10 บทบาทกรมควบคุมโรค ต่อเขตสุขภาพ ประสาน ผลักดัน สร้างแรงบันดาลใจ 10 ติดตามกำกับ ควบคุมมาตรฐาน และประเมินผล สนับสนุนความรู้ เครื่องมือ เทคโนโลยีที่มีประสิทธิผล สนับสนุนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินและจำเป็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาร่วมกัน ชี้เป้า ชี้แนะ ให้การปรึกษา

11 11


ดาวน์โหลด ppt การป้องกันและควบคุมโรคในเขตบริการสุขภาพ นายแพทย์ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google