งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การป้องกันและควบคุมโรคในเขตบริการสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การป้องกันและควบคุมโรคในเขตบริการสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การป้องกันและควบคุมโรคในเขตบริการสุขภาพ
นายแพทย์ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ รักษาการในตำแหน่งนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ กรมควบคุมโรค

2 เหลียวหลัง. กรมควบคุมโรคติดต่อ ปัจจุบัน
เหลียวหลัง ... กรมควบคุมโรคติดต่อ ปัจจุบัน.. กรมควบคุมโรค กับเขตบริการสุขภาพปลอดโรค ปลอดภัย กรม ต. คือ “National Disease Control Program Manager” ภารกิจหลัก 4 S, 1O : Support, Supply, Supervision & Special services, Operation ขยายขอบเขตงานและแบ่งบทบาท CD, NCD, En-Oc ภารกิจหลัก National Disease Control Authority Technical Agency or Programme Manager Reform / Remains/ Mixtures !

3 ธรรมชาติของการเกิดโรค
Agent Environment Host สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจและระบบบริการสุขภาพ

4 กระบวนการและเครื่องมือช่วยในการป้องกัน ควบคุมโรคสำหรับสาธารณสุข
การเฝ้าระวังและการสอบสวนโรคและภัยสุขภาพรวมทั้งปัจจัยเกี่ยวข้องกับโรค กฎหมาย วิชาการ เทคโนโลยี ความรู้ การปฏิบัติการควบคุมและป้องกันโรค ระบบสุขภาพอำเภอ เชื่อมโยงระบบสุขภาพชุมชน กับระบบสุขภาพของประเทศ

5 แนวคิดการป้องกันควบคุมโรคระดับบุคคล
การป้องกัน 3 ระดับ ลดปัจจัยและวิถีชีวิตเสี่ยง ลดการเกิดโรคและเสียชีวิต ลดความพิการ ประชากรทั้งหมด คนทั่วไป สัมผัสความเสี่ยง มีสัญญาณผิดปกติ เป็นโรค มีอาการ มีสภาวะแทรกซ้อน พิการ/ตาย คัดกรองและป้องกันการเกิดโรค ในกลุ่มเสี่ยงสูง รักษาและป้องกันภาวะแทรกซ้อนและการเป็นซ้ำ ลดความพิการจากโรคและการกลับเป้นซ้ำ ลดปัจจัยเสี่ยง ส่งเสริมสุขภาพ และวิถีชีวิตที่ปลอดภัยในสิ่งแวดล้อม Adapted from Wagner CCM, 1998

6 “4 ระบบหลัก” ของกระทรวงฯ เชื่อมโยงสู่...ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
ระบบบริการสุขภาพ ระบบสร้างเสริมสุขภาพ ระบบป้องกันและควบคุมโรค ระบบคุ้มครองผู้บริโภคฯ หน่วยงานส่วนกลาง “ระดับประเทศ” แบ่งองค์กรรับผิดชอบแต่ละภารกิจ ระบบบริการสุขภาพ: สป. กรม สบส. กรมการแพทย์ ระบบสร้างเสริมสุขภาพ: กรมอนามัย ระบบป้องกันและควบคุมโรค: กรมควบคุมโรค ระบบคุ้มครองผู้บริโภคฯ: อย. แพทย์แผนไทยฯ กรมต่างๆ หน่วยงานส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค ทั้ง “ระดับเขต” และ “ระดับพื้นที่” มีการบูรณาการภารกิจหลักทั้ง 4 ภายในหน่วยงาน โดยอาจอยู่ในรูปของกลุ่ม/ฝ่าย หรือมีผู้รับผิดชอบงานชัดเจน สน.บริหารเขต สสจ./ สสอ./ ร.พ./ รพสต.

7 Expected National Health Authority
สนับสนุนพื้นที่ปลอดโรค ปลอดภัย กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ กฎหมาย, การเงินการคลัง, กำลังคน งานสุขภาพโลกและความร่วมมือระหว่างประเทศ ประเมินนโยบายและเทคโนโลยี พัฒนาและจัดการความรู้ พัฒนาระบบกลไกเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน พัฒนาข้อมูลข่าวสาร กำกับดูแลติดตามและประเมินผลของภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน กำหนดและรับรองมาตรฐานบริการต่างๆ ?

8 ความคาดหวังบทบาทสำคัญการควบคุมโรคของพื้นที่
มีการจัดการและการสนับสนุนที่ดีและเพียงพอ มีระบบเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และสามารถตรวจจับความ ผิดปกติและออกปฏิบัติการได้ทันการ สามารถประเมิน วิเคราะห์ และจัดลำดับความสำคัญของโรค ปัจจัย เสี่ยง และพื้นที่เสี่ยง มีการกำหนดยุทธศาสตร์ มาตรการ กิจกรรมหลัก และเป้าหมาย ในการลดโรค ลดปัจจัยเสี่ยงและโอกาสเสี่ยง มีการปฏิบัติการที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ที่ได้กำหนดไว้และ สถานการณ์ในพื้นที่ มีการพัฒนาและควบคุมคุณภาพบริการป้องกันควบคุมโรค มีการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน มีความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อเป้าหมายร่วม

9 พื้นที่ควบคุมโรคเข้มแข็งและยั่งยืน
หลักการและแนวคิด พื้นที่ควบคุมโรคเข้มแข็งและยั่งยืน อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง ประเทศควบคุมโรค เข้มแข็ง 5. ผลสำเร็จควบคุมโรคฯ 1. มีคณะกรรมการฯ 2. มีระบบงานระบาดวิทยา 4. มีการระดมทรัพยากร 3. มีการวางแผน จังหวัดควบคุมโรคเข้มแข็ง ลดโรคและภัยสุขภาพ บทบาทกรมควบคุมโรค ประสาน สนับสนุน ผลักดัน ชี้แนะ สร้างแรงจูงใจ กำกับมาตรฐาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชาชนได้รับการปกป้องจาก โรคและภัยสุขภาพ

10 บทบาทกรมควบคุมโรค ต่อเขตสุขภาพ
ประสาน ผลักดัน สร้างแรงบันดาลใจ ชี้เป้า ชี้แนะ ให้การปรึกษา สนับสนุนความรู้ เครื่องมือ เทคโนโลยีที่มีประสิทธิผล สนับสนุนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินและจำเป็น ติดตามกำกับ ควบคุมมาตรฐาน และประเมินผล แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาร่วมกัน

11 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การป้องกันและควบคุมโรคในเขตบริการสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google