งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 พระราชกำหนด ๔ ฉบับ:พระราชกำหนด ๔ ฉบับ:เพื่อฟื้นฟูประเทศหลังน้ำท่วมและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ พระราชกำหนด ๒ ฉบับพระราชกำหนด ๒ ฉบับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 พระราชกำหนด ๔ ฉบับ:พระราชกำหนด ๔ ฉบับ:เพื่อฟื้นฟูประเทศหลังน้ำท่วมและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ พระราชกำหนด ๒ ฉบับพระราชกำหนด ๒ ฉบับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 พระราชกำหนด ๔ ฉบับ:พระราชกำหนด ๔ ฉบับ:เพื่อฟื้นฟูประเทศหลังน้ำท่วมและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ พระราชกำหนด ๒ ฉบับพระราชกำหนด ๒ ฉบับ

2 พรก. ๔ ฉบับ และสาระสำคัญ (เรียงตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา) 2 ๑.พรก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบ บริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ส่ง ตีความ) กู้เงิน 350,000 ล้านบาท เพื่อการลงทุนแก้ไขและวางระบบน้ำ ๒.พรก.กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งกองทุน 50,000 ล้านบาทเพื่อขยายทุนประกันของประเทศ ๓.พรก. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความ เสียหายจากอุทกภัยพ.ศ. ๒๕๕๕ สินเชื่อดอกเบี้ยถูก 300,000 ล้านบาท โดยธปท. ให้สินเชื่อ ดอกเบี้ยถูกมาผสมกับสินเชื่อ ธ/พ. ๔.พรก. ปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อ ช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน การเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ (ส่งตีความ) ให้กองทุนฟื้นฟูฯ มีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการชำระคืน เงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ ของหนี้ที่เกิดขึ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจ ปี 2540 พรก1.เงินกู้ ระบบน้ำ 350,000 ล.บ. พรก2. ประกันภัย 50,000 ล.บ. พรก3. สินเชื่อ 300,000 ล.บ. พรก4. กองทุนฟื้นฟู

3 ความเห็นต่างในภาพรวม รัฐบาล-ฝ่ายค้าน 3 รัฐบาล ๑.๔ ฉบับเกี่ยวข้องกัน และ แยกกันไม่ได้ งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ (๓๕๐,๐๐๐ + ๕๐,๐๐๐) ล้านบาท ลงทุนแก้ปัญหา สั้นยาว สินเชื่อ ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เฉพาะหน้าให้ช่อมบ้านและโรงงาน กองทุนฯ ลดการใช้ดอกเบี้ยในงบประมาณ สร้างความมั่นใจว่าในอนาคต สามารถทำได้โดยมีข้อจำกัดงบประมาณน้อยลง ๒.๔ ฉบับ เร่งด่วน แก้และป้องกันปัญหาเรื่องน้ำท่วม “ฉุกเฉินมีความจำเป็น เร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เพื่อประโยชน์ที่จะรักษาความมั่นคงทาง เศรษฐกิจของประเทศ” ฝ่ายค้าน ๑. สภาเปิด เสนอเป็น พรบ.ได้ ๒. พรก.ลงทุนน้ำ ๓๕๐,๐๐๐ ล.บ.ไม่ เร่งด่วน ไม่มีโครงการชัดเจน ๓. พรก. กองทุนฯ ไม่เร่งด่วน เพราะหนี้ สาธารณะไม่มีปัญหา ฝ่ายรัฐบาล ๑. เสนอเป็น พรบ.จะช้า หลายเดือน ๒. พรก.ลงทุนน้ำ ต้องเร่งสร้างความ เชื่อมั่นว่าประเทศพร้อมลงทุน ๓. พรก. กองทุนฯ เป็นส่วนสำคัญเพราะ ย้ำให้เห็นว่าแก้หนี้สาธารณะที่มี ปัญหาและมีช่องให้ใช้งบประมาณได้ ในอนาคต

4 สาระสำคัญ พรก๑. กู้เงินเพื่อลงทุนระบบน้ำ ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท 4 ๑. มาตรา ๓ ให้ ก.คลังโดยอนุมัติของ ครม. มีอำนาจกู้เงิน... เพื่อนำไปใช้จ่ายในการวาง ระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ โดยให้ครม.เสนอกรอบการ ใช้จ่ายเงินกู้ต่อรัฐสภาเพื่อทราบก่อนดำเนินการ...มูลค่าไม่เกิน ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท...ภายใน..๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๒. มาตรา ๔ เงินที่ได้..ให้นำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์.. ๓. มาตรา ๑๐ ให้กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนา ตลาดตราสารหนี้ ทำหน้าที่บริหารเงิน ๔. มาตรา ๑๑ ให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหาร และจัดการ.... ข้อคิดเห็น ๑.เหมือน พรก. ไทยเข้มแข็งที่ ไม่มีโครงการชัดเจน / อยู่นอกการตรวจสอบตามระบบงบประมาณ / มีจุด รั่วไหล สบน. ต้องออกระเบียบให้แก้ไขปีญหาเดิม และต้องมีเจ้าหน้าที่เพียงพอ พอที่จะตรวจสอบ ๒. ได้มีการแยกงบประมาณ เพื่อโครงการ สั้น-ยาว ซึ่งดี แต่ต้องมีองค์กรกำกับดูแล ความสอดคล้องและประเมินความก้าวหน้า หากช้าหรือทไม่สำเร็จแล้วน้ำท่วม อีกจะเสียหายมาก

5 คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ สาระสำคัญ พรก๑. กู้เงินเพื่อลงทุนระบบน้ำ ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท (ส่งตีความ) 5 ประเด็นที่ 1 (184 วรรค 1): เป็นกรณีเพื่อประโยชน์อันจะรักษาความมั่นคงทาง เศรษฐกิจของประเทศหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ เห็นว่า...พรก.ดังกล่าว..เพื่อป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากปัญหา อุทกภัย..สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศ และ..ต่อประชาชน จำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรม หากไม่มีมาตรการป้องกันบรรเทา..ที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน.. ผู้ประกอบการอาจตัดสินใจย้าย...ไปอยู่ต่างประเทศ อันอาจจะเป็นผลกระทบ ต่อความเชื่อมั่นและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวม จึงเห็นว่า พรก. เป็นกรณีเพื่อประโยชน์อันจะรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ ประเทศ และป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 184 วรรค 1 ประเด็นที่ 2 (184 วรรค 2):เป็นกรณีฉุกเฉิน มีความจำแป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยง เห็นว่า...อุทกภัย 2554 เป็น..ปัญหารุนแรง..จะให้รัฐบาลเพิ่มวงเงินงบประมาณ ขาดดุลอีก 1.5 แสนล้านบาทไว้ในร่างงบประมาณดังกล่าว (งบประมาณ 2555) ก็ไม่สามารถกระทำได้ การที่รัฐบาลจัดระบบบริหารจัดการน้ำ...ต้องใช้เงิน 350,000 ล้านบาท..จึงเป็น การสร้างความเชื่อมั่นและป้องกันภัยภิบัติในเวลาอันใกล้จะถึง จึงเห็นว่า.. พรก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบการบริหารจัดการน้ำ ฯ เป็นกรณีฉุกเฉินอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้

6 สาระสำคัญ พรก.๒ กองทุนประกันภัยพิบัติ 6 ๑. มาตรา ๔ ให้จัดตั้ง..กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ... ขึ้นใน ก.คลัง เพื่อบริหาร จัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดย การรับประกันภัย และ ทำประกันภัยต่อ และให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบธุรกิจวินาศภัย...มูลค่าไม่เกิน ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท...ภายใน..๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ๒. มาตรา ๑๓ ให้ก.คลัง...มีอำนาจกู้เงิน..ส่งเข้ากองทุน..มีมูลค่ารวมกันไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ๓. มาตรา ๑๘ ให้มี..คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ ประกอบด้วย ประธาน..ครม.แต่งตั้ง/ปลัดคลัง/ผอ.สศค./เลขาธิการ คณะกรรมการประกันภัย/ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน ๔ คน เป็นกรรมการ ๓. มาตรา ๒๕...ในกรณีกองทุนไม่มีความจำเป็น ให้ รมต.คลังเสนอ ครม.เพื่อยุบ ข้อคิดเห็น:ทุกฝ่ายเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน ๑.ขณะนี้มีความจำเป็นเพราะ re-insure ไม่พอ ในอนาคตอาจปรับรูปจากกองทุนเป็นองค์กร ถาวรหรือเป็นรูปบริษัทจำกัด ทำหน้าที่ re-insure ให้กับประเทศต่อไป ๒.วิธิทำจะร่วมกับบริษัทประกันภัยรับกันคนละส่วนซึ่งจะขยายได้ ๑๐ เท่าเป็น ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ๓.คล้ายการจัดตั้งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูสถาบันการเงิน ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังเรื่องความ เสี่ยง ที่จะเกิดขึ้นจากการแทรกแซง ๔.ประเด็นฝ่ายค้าน: ภารกิจกว้าง...จะแข่งกับเอกชนหรือ? …เงินจะพอหรือ?

7 สาระสำคัญ พรก.๓.. สินเชื่อ ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 7 ๑. มาตรา ๓ อุทกภัย หมายความว่า อุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๕๔ และในเขตพื้นที่ประกาศ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ.. ๒. มาตรา ๔ ให้ มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน...ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันการเงินร่วมกันดำเนินการ ๓. มาตรา ๕ ให้ ธปท. มีอำนาจในการให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงินเป็นการเฉพาะ คราว...อัตราดอกเบี้ยในการให้กู้ยืม..ร้อยละ ๐.๑ ต่อปี..การจัดสรรวงเงิน เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของ ธปท. ๔. มาตรา ๖ ให้กู้ยืม...ดังต่อไปนี้ บุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนา ที่อยู่อาศัย สถานที่ประกอบอาชีพ หร่อสถาน ประกอบธุรกิจหรือการค้าของตนในเขตพื้นที่อุทกภัย ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่อยู่ในเขตพื้นที่อุทกภัย ๕. มาตรา ๗... (๒) สถาบันการเงินต้องคิดดอกเบี้ยในการกู้ยืม..ไม่เกินร้อยละ ๓ ต่อ ปี ๖. มาตรา ๘..สถาบันการเงิน..ให้ยื่นคำขอกู้ยืมภายใน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ๗. มาตรา ๙..สถาบันการเงิน ต้องชำระคืนเงินต้นเงินกู้ให้ ธปท. ภายใน ๕ ปี..ไม่ เกิน ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

8 สาระสำคัญ พรก. สินเชื่อ ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท (ต่อ) 8 ข้อคิดเห็น:ทุกฝ่ายเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน ๑.ถือว่าเป็น พรก.ที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นความร่วมมือของ ธปท. และ ก.คลัง ที่ให้ ประโยชน์มากและเร็ว ๒.สินเชื่อเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาระยะสั้นที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะ เร็วกว่า งบประมาณ มีสถาบันการเงินดูแลก่อนให้กู้ และมีการติดตาม ในขณะนี้มีความไม่มั่นใจสูง ต้องให้ต้นทุนการลงทุนถูก และมีมากพอ ๓.ต้นทุนต่ำ ๓% ให้ต่ำกว่านี้ไม่ได้เพราะถูกกว่าอ้ตราเงินฝาก ๔.ประเด็นฝ่ายค้าน: เขียนไว้ว่า ภัยพิบัติ 2554 ใช้กับภาคใต้ไม่ได้เพราะเกิดเมื่อต้นปี 2555 รายใหญ่ที่ได้รับผลกระทบไม่ได้สินเชื่อ เพราะกำหนดไว้ว่าเป็นบุคคลหรือ รายเล็ก สินเชื่อ ออมสินยังมียังใช้ไม่หมด..จะไปเอามาจาก ธปท. ทำไม..คือให้ ธปท. ชดเชยดอกเบี้ย แทนงบประมาณ...พิมพ์แบงค์ และชดเชยโดย ธปท.

9 ข้อเท็จจริง หนี้สาธารณะที่มาจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูฯ 1.ปี 2554 หนี้คงค้าง 1.14 ลลบ. (10.7% GDP) ชำระดอกเบี้ย 66,540 ล้านบาท ธปท.ไม่ได้ชำระ FIDF1 มาตั้งแต่ปี 2548 (บัญชี ธปท. ไม่มีกำไร) FIDF3 มาตั้งแต่ปี 2552 (บัญชีผลประโยชน์ประจำปีไม่มีกำไร) 2. ปี 2555 มีหนี้ครบกำหนด 340,112 ล้านบาท

10 สาระสำคัญ พรก.๔.. กองทุนฟื้นฟู 10 ๑. หมายเหตุ..เหตุผลในการประกาศใช้..คือ...เกิดวิกฤตอุทกภัย..รัฐบาลมีความจำเป็น เร่งด่วนที่ต้องบูรณะและฟื้นฟูประเทศ... โดยการจัดให้มีการลงทุน...จะต้องใช้ จ่ายเงินจำนวนมากและต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนหลายแนวทาง...แนวทาง หนึ่งคือ การต้องลดงบประมาณเพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ที่กู้มาช่วยเหลือกองทุน ฟื้นฟูฯ โดยจำเป็นต้องปรับปรุง..ระบบ..ไม่เป็นภาระต่องบประมาณรายจ่ายของ รัฐบาลอีกต่อไป.....การปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ดังกล่าวจะทำให้รัฐบาลมีงบประมาณรายจ่าย ไปสมทบกับเงินอื่นที่จะใช้ในการบูรณะ.... ๒. มาตรา ๔ ให้กองทุนมีหน้าที่และรับผิดชอบเกี่ยวกับการชำระคืนต้นเงินกู้และการ ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ในส่วนที่เกี่ยวกับหนี้เงินกู้ (FIDF ๑ และ FIDF ๓) ๓. มาตรา ๕...เงินหรือสินทรัพย์ดังต่อไปนี้ ให้นำส่ง...เงินและสินทรัพย์ที่นำส่งตาม มาตรา ๗ (กำไรนำส่งร้อยละ ๙๐/สินทรัพย์คงเหลือในบัญชีผลประโยชน์ ประจำปี/สินทรัพย์กองทุนตามจำนวนที่ ครม.กำหนด) ๔. มาตรา ๘ ให้ ธปท. มีอำนาจเรียกให้สถาบันการเงินนำส่งเงิน เป็นอัตราร้อยละ ต่อปีของยอดเงินฝาก...แต่เมื่อรวมกับอัตรานำส่งกองทุนคุ้มครองเงินฝาก...ต้อง ไม่เกินร้อยละ ๑

11 11 ข้อคิดเห็น: ๑.ความเห็นต่างกันในกรณีเร่งด่วนหรือไม่ ต้องรอให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสิน ๒.เป็นการแก้ปัญหาหลังจากที่เดิมมีข้อตกลงแล้ว ธปท. ไม่สามารถดำเนินการได้ ๓.รัฐบาลไม่ได้อ้างเรื่องลดหนี้สาธารณะ..เพราะไม่ได้ลด..แต่อ้างเหตุ ลด งบประมาณชำระดอกเบี้ย ๔.ประเด็นคัดค้าน: จะทำให้ธนาคารผลักภาระไปให้ผู้ฝาก-ผู้กู้เงิน จะทำให้ต้นทุนการทำธุรกรรมของธนาคารไทยสูง สู้ไม่ได้ใน AEC จะทำให้เงินไหลไปสู่ธนาคารเฉพาะกิจโดยเฉพาะออมสินเพราะไม่ถูกเก็บ เงินสมทบกองทุนฟื้นฟู สาระสำคัญ พรก. กองทุนฟื้นฟู (ต่อ)

12 คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ สาระสำคัญ พรก๔. กองทุนฟื้นฟูฯ (ส่งตีความ) 12 ประเด็นที่ 1 และ 2 (184 วรรค 1 และ 2): เพื่อประโยชน์อันจะรักษาคงามมั่นคงทาง เศรษฐกิจของประเทศ และเป็นกรณีฉุกเฉิน มีความจำแป็นเร่งด่วนอันมิอาจ หลีกเลี่ยง เห็นว่า...แม้วิกฤตทางการเงินจะเกิดขึ้นเป็นเวลา 15 ปี แต่ความเสียหายยัง ไม่สัมฤทธิ์ผล..หนี้เงินกู้..ยังเป็นหนี้สาธารณะที่กระทรวงการคลังต้อง รับผิดชอบ..พรก.ฯ ได้กำหนดวิธีบริหารจัดการหนี้..(กองทุนฟื้นฟูฯ รับทั้งเงินต้นและ ดอกเบี้ย) ธปท.เป็นผู้กำกับการดูแล..และคาดว่าจะชำระเสร็จสิ้นภายใน 27 ปี สำหรับดอกเบี้ยชำระเงินกู้..ถือว่าเป็นสัดส่วนที่มีนัยยะต่อการลงทุนของ ประเทศ..ซึ่งรัฐบาลสามารถนำมาลงทุน..เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน ของประชาชน กอร์ปกับรัฐบาลต้องบังคับใช้ พรก.ฯ เพื่อให้มีเวลาเตรียมการเรียกเก็บเงิน จากกองทุนค้มครองเงินฝากสำหรับรอบ 6 เดือนแรกของปี 2555 รัฐบาลจะ ได้ไม่ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายชำระหนี้เงินกู้ในงบประมาณปี 2556...และกำหนดไว้ชัดเจนว่า..ต้องกระทำการภายใน 30 มิถุนายน 2556.. พรก. ดังกล่าวอยู่ในช่วงปีงบประมาณ 2555 และ 2556..เป็นการลดภาระ งบประมาณในช่วงที่จำเป็น..ต้องตรา พรก. นี้ จึงเป็นกรณีที่มีวัตถุประสงค์ จำเป็นในการบังคับร่วมกันและเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน จึงเห็นว่า..การตรา พรก. ทั้ง 2 ฉบับ..มีสาเหตุสืบเนื่องมาจากวิกฤตการณ์อุทกภัย จริง และ มีความจำเป็นรีบด่วน..ศาลรัฐธรรมนูญโดยมีมติ 7 ต่อ 2

13 สิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 13 ๑.พรก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำ และสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีโครงการบูรณะประเทศ ทั้งระบบน้ำและ ปัจจัยพื้นฐานต่างๆ โดยเร็ว มีคณะกรรมการขึ้นมาดูแล แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ โครงการไทยเข้มแข็ง มีการลงทุนพัฒนาประเทศ คุ้มกับที่ต้องกู้เงิน 350,000 ล้านบาท ๒.พรก.กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. ๒๕๕๕ ตั้งกองทุน 50,000 ล้านบาทเพื่อขยายทุนประกันของประเทศ เพียงพอ กับ ความต้องการประกันที่สูงขึ้นและจบปัญหาการรับประกันต่อที่ไม่เพียงพอ ๓.พรก. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจาก อุทกภัยพ.ศ. ๒๕๕๕ สินเชื่อดอกเบี้ยถูก 300,000 ล้านบาท โดยธปท. ให้สินเชื่อดอกเบี้ยถูกมา ผสมกับสินเชื่อ ธ/พ. โดยเริ่มต้นในเดือน มีนาคม ๔.พรก. ปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๕ กองทุนฟื้นฟูฯ มีความสารถในการบริหารหนี้ FIDF โดยรัฐบาลไม่ต้องจ่าย ดอกเบี้ยปีละ 60,000 ล้านบาทอีก ต้นทุนจากการขึ้นอัตราสมทบ (0.07% สำหรับธนาคารพาณิชย์ และ 0.47% สำหรับธนาคารเฉพาะกิจ) ไม่ก่อให้เกิดการขึ้นค่าบริการที่สูงเกิน สมควร มีหลักเกณฑ์ของกองทุนจากเงินที่ได้เก็บจากธนาคารเฉพาะกิจ


ดาวน์โหลด ppt 1 พระราชกำหนด ๔ ฉบับ:พระราชกำหนด ๔ ฉบับ:เพื่อฟื้นฟูประเทศหลังน้ำท่วมและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ พระราชกำหนด ๒ ฉบับพระราชกำหนด ๒ ฉบับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google