งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการประชุมชี้แจงระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้ จ่ายเงินกู้ เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำ และสร้างอนาคตประเทศ พ. ศ. 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการประชุมชี้แจงระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้ จ่ายเงินกู้ เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำ และสร้างอนาคตประเทศ พ. ศ. 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการประชุมชี้แจงระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้ จ่ายเงินกู้ เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำ และสร้างอนาคตประเทศ พ. ศ วันพุธที่ 21 มีนาคม 2555 เวลา น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

2  เมื่อวันที่ 21 มี. ค คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย ( กบอ.) ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจง แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อความ เข้าใจในกระบวนการดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วย การบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อการวางระบบบริหาร จัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ. ศ ( ระเบียบน้ำฯ ) โดยมี รายละเอียดผลการประชุม สรุปได้ดังนี้ 1. ระเบียบน้ำฯ มีลักษณะแตกต่างจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ. ศ ( ระเบียบไทยเข้มแข็งฯ ) ในขั้นตอนการเสนอโครงการ โดยระเบียบน้ำฯ กบอ. หรือ กยอ. จะเป็นผู้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ / แผนปฏิบัติการไปยังหน่วยงานของรัฐเพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ / แผนปฏิบัติการ (Top-down) ขณะที่ระเบียบไทยเข้มแข็งฯ หน่วยงานจะเป็นผู้เสนอโครงการเพื่อให้ คณะกรรมการฯ พิจารณา (Bottom-Up) 2. หน่วยงานของรัฐต้องเสนอโครงการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ บริหารจัดการน้ำฯ หรือแผนยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคต ประเทศหน่วยงานของรัฐต้องเสนอโครงการผ่าน กบอ. หรือ กยอ. แล้วแต่กรณี เท่านั้น ( ไม่สามารถเสนอโครงการโดยตรงต่อ คณะรัฐมนตรีได้ ) 2.3 สรุปผลการประชุมชี้แจงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการฯ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม

3 3. ในส่วนการดำเนินการของ กบอ. นั้น สบอช. จะเป็นผู้รวบรวม / พิจารณาโครงการ โดยจัดประชุม ทุกสัปดาห์ และจัดทำแผนการ ลงทุนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติหลังการประชุมทุกครั้ง 4. หากหน่วยงานของรัฐไม่มีความพร้อมในการจัดทำรายละเอียด โครงการให้ครบถ้วน เช่น ไม่มี ผลการศึกษา Feasibility Study/ ไม่มีแบบรายละเอียด หรือไม่ดำเนินการเสนอโครงการตาม ขั้นตอน ทำให้เกิดความล่าช้า กบอ. สามารถปรับแผนการ ลงทุนโครงการได้ตามความเหมาะสมของการดำเนินงาน และ สถานการณ์น้ำในอนาคต 5. ในขั้นตอนการเสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรี สบอช. ในฐานะฝ่าย เลขานุการของ กบอ. และ กนอช. จะระบุที่มาแหล่งเงินของ โครงการให้ชัดเจนว่า โครงการใดดำเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ โครงการใดดำเนินการโดยใช้เงินกู้ 6. สำหรับโครงการที่จะใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เป็นโครงการ ระยะยั่งยืนที่ สบอช. ได้การประมาณการดำเนินงานไว้ 5 ปี หาก ดำเนินการเกินระยะเวลา 5 ปี อาจต้องใช้เงินงบประมาณเพิ่มเติม ดังนั้น หน่วยงานของรัฐต้องระบุให้ชัดเจนและเสนอในคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พร้อมเหตุผลความจำเป็นด้วย 2.3 สรุปผลการประชุมชี้แจงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการฯ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม

4 7. สงป. จะพิจารณาจัดสรรวงเงินตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ โดยให้ หน่วยงานเจ้าของโครงการกรอกข้อมูล ในแบบฟอร์มที่กำหนด และ สงป. จะจัดส่งข้อมูลให้ สบน. รวมทั้งกรณีที่หน่วยงานมีการ ปรับเปลี่ยน แผนงานโครงการด้วย 8. ประธาน กบอ. แจ้งในที่ประชุมว่า โครงการตามกรอบงบประมาณการ ดำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน ปี 2555 จำนวน 246 โครงการ วงเงิน 24,828,820,500 ล้านบาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 13 มี. ค ที่เดิมคาดว่าจะดำเนินการโดยใช้เงินงบประมาณนั้น จะปรับ มาใช้เป็นเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 2.3 สรุปผลการประชุมชี้แจงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการฯ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม

5


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการประชุมชี้แจงระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้ จ่ายเงินกู้ เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำ และสร้างอนาคตประเทศ พ. ศ. 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google