งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการประชุมชี้แจงระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้ จ่ายเงินกู้ เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำ และสร้างอนาคตประเทศ พ. ศ. 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการประชุมชี้แจงระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้ จ่ายเงินกู้ เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำ และสร้างอนาคตประเทศ พ. ศ. 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการประชุมชี้แจงระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้ จ่ายเงินกู้ เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำ และสร้างอนาคตประเทศ พ. ศ. 2555 วันพุธที่ 21 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

2  เมื่อวันที่ 21 มี. ค. 2555 คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย ( กบอ.) ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจง แก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อความ เข้าใจในกระบวนการดำเนินงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วย การบริหารโครงการและการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อการวางระบบบริหาร จัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ. ศ. 2555 ( ระเบียบน้ำฯ ) โดยมี รายละเอียดผลการประชุม สรุปได้ดังนี้ 1. ระเบียบน้ำฯ มีลักษณะแตกต่างจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยการบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ. ศ. 2552 ( ระเบียบไทยเข้มแข็งฯ ) ในขั้นตอนการเสนอโครงการ โดยระเบียบน้ำฯ กบอ. หรือ กยอ. จะเป็นผู้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ / แผนปฏิบัติการไปยังหน่วยงานของรัฐเพื่อจัดทำรายละเอียดโครงการ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ / แผนปฏิบัติการ (Top-down) ขณะที่ระเบียบไทยเข้มแข็งฯ หน่วยงานจะเป็นผู้เสนอโครงการเพื่อให้ คณะกรรมการฯ พิจารณา (Bottom-Up) 2. หน่วยงานของรัฐต้องเสนอโครงการที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ บริหารจัดการน้ำฯ หรือแผนยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคต ประเทศหน่วยงานของรัฐต้องเสนอโครงการผ่าน กบอ. หรือ กยอ. แล้วแต่กรณี เท่านั้น ( ไม่สามารถเสนอโครงการโดยตรงต่อ คณะรัฐมนตรีได้ ) 2.3 สรุปผลการประชุมชี้แจงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการฯ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 2626

3 3. ในส่วนการดำเนินการของ กบอ. นั้น สบอช. จะเป็นผู้รวบรวม / พิจารณาโครงการ โดยจัดประชุม ทุกสัปดาห์ และจัดทำแผนการ ลงทุนเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติหลังการประชุมทุกครั้ง 4. หากหน่วยงานของรัฐไม่มีความพร้อมในการจัดทำรายละเอียด โครงการให้ครบถ้วน เช่น ไม่มี ผลการศึกษา Feasibility Study/ ไม่มีแบบรายละเอียด หรือไม่ดำเนินการเสนอโครงการตาม ขั้นตอน ทำให้เกิดความล่าช้า กบอ. สามารถปรับแผนการ ลงทุนโครงการได้ตามความเหมาะสมของการดำเนินงาน และ สถานการณ์น้ำในอนาคต 5. ในขั้นตอนการเสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรี สบอช. ในฐานะฝ่าย เลขานุการของ กบอ. และ กนอช. จะระบุที่มาแหล่งเงินของ โครงการให้ชัดเจนว่า โครงการใดดำเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ โครงการใดดำเนินการโดยใช้เงินกู้ 6. สำหรับโครงการที่จะใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เป็นโครงการ ระยะยั่งยืนที่ สบอช. ได้การประมาณการดำเนินงานไว้ 5 ปี หาก ดำเนินการเกินระยะเวลา 5 ปี อาจต้องใช้เงินงบประมาณเพิ่มเติม ดังนั้น หน่วยงานของรัฐต้องระบุให้ชัดเจนและเสนอในคำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พร้อมเหตุผลความจำเป็นด้วย 2.3 สรุปผลการประชุมชี้แจงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการฯ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 2727

4 7. สงป. จะพิจารณาจัดสรรวงเงินตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ โดยให้ หน่วยงานเจ้าของโครงการกรอกข้อมูล ในแบบฟอร์มที่กำหนด และ สงป. จะจัดส่งข้อมูลให้ สบน. รวมทั้งกรณีที่หน่วยงานมีการ ปรับเปลี่ยน แผนงานโครงการด้วย 8. ประธาน กบอ. แจ้งในที่ประชุมว่า โครงการตามกรอบงบประมาณการ ดำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน ปี 2555 จำนวน 246 โครงการ วงเงิน 24,828,820,500 ล้านบาท ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 13 มี. ค. 2555 ที่เดิมคาดว่าจะดำเนินการโดยใช้เงินงบประมาณนั้น จะปรับ มาใช้เป็นเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 2.3 สรุปผลการประชุมชี้แจงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการฯ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555 2828

5


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการประชุมชี้แจงระเบียบสำนัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารโครงการและการใช้ จ่ายเงินกู้ เพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำ และสร้างอนาคตประเทศ พ. ศ. 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google