งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมการ ลงทุน ของ กบข. พ. ร. บ. กบข. มาตรา 69 “ การหาประโยชน์ของ กองทุน ให้เป็นไปตามนโยบายของ คณะกรรมการ และจะมอบหมายให้บุคคลใด ดำเนินการ ตามความเหมาะสมก็ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมการ ลงทุน ของ กบข. พ. ร. บ. กบข. มาตรา 69 “ การหาประโยชน์ของ กองทุน ให้เป็นไปตามนโยบายของ คณะกรรมการ และจะมอบหมายให้บุคคลใด ดำเนินการ ตามความเหมาะสมก็ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ภาพรวมการ ลงทุน ของ กบข.

3 พ. ร. บ. กบข. มาตรา 69 “ การหาประโยชน์ของ กองทุน ให้เป็นไปตามนโยบายของ คณะกรรมการ และจะมอบหมายให้บุคคลใด ดำเนินการ ตามความเหมาะสมก็ได้ ”

4 พ. ร. บ. กบข. มาตรา 70 “ เงินของกองทุนให้ลงทุนได้ ตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดใน กฎกระทรวง ซึ่งอย่างน้อยต้องกำหนดให้ ลงทุนในหลักทรัพย์ ที่มีความมั่นคงสูงไม่ต่ำกว่า ร้อยละหกสิบ ”

5 วัตถุประสงค์การ ลงทุนของ กบข. • ความปลอดภัย ของเงินต้น (Preservation of Capital) • อัตรา ผลตอบแทนสูง กว่า ที่สมาชิกนำไป ลงทุน ด้วยตนเองและ อัตราเงินเฟ้อ

6 ปรัชญา การลงทุน - จัดสรรเงินลงทุนโดย มุ่งเน้นการจัด โครงสร้างเงินกองทุนเป็น ระยะยาว - วัดผลตอบแทนเป็นระยะ ยาวและมี การปรับและพัฒนาตัว วัดเทียบที่เหมาะสม - มีการกระจายการลงทุน ในสินทรัพย์ ที่หลากหลาย - มีการกำกับการบริหาร การลงทุนที่ดี ตามมาตรฐานสากล

7 วางวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์และ วิธีจัดการเงินกองทุน อนุมัตินโยบาย อนุมัติการ ดำเนินงานลงทุน ระดับนโยบาย ติดตามผล การดำเนินงาน กลั่นกรอง / ให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการ อนุมัติการลงทุนตามที่ได้รับมอบหมาย เสนอนโยบายกลยุทธ์ / ปรับเปลี่ยน ให้เหมาะกับสถานการณ์ คัดเลือก / ดำเนินการลงทุน ให้ได้เงื่อนไขดีที่สุด พ. ร. บ. กบข. คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ จัดการลงทุน คณะจัดการกลยุทธ์ด้านการลงทุน ทีมงานเจ้าหน้าที่ โครงสร้างและกระบวนการตัดสินใจลงทุน

8 โครงสร้างการลงทุนของ กบข. คณะกรรมการ กบข. • บริหารโดย กบข. • บริหารโดยผู้จัดการกองทุน ภายนอก ส่วนงานบริหารการลงทุน

9 แนวทางการลงทุน จะส่งเสริมการลงทุนที่มี ลักษณะ - เสริมสร้าง ผลประโยชน์ของ สมาชิก - เสริมสร้าง ผลประโยชน์ของ ประเทศโดยรวม - เป็นกิจการที่มีการ บริหารจัดการที่ดี และมีความรับผิดชอบ ต่อสังคม ส่วนรวม

10 แนวทางการลงทุน กิจการที่ประกอบธุรกิจไม่โปร่งใสและไม่ สามารถอธิบายต่อบุคคลภายนอกได้ จะไม่ส่งเสริมการลงทุนใน กิจการที่มีลักษณะ กิจการที่ก่อให้เกิดปัญหา มลภาวะ หรือปัญหาสิ่งแวดล้อม กิจการที่ประกอบธุรกิจ บนพื้นฐานที่ขัด ต่อ กฎหมายทรัพย์สินทาง ปัญญา กิจการที่ประกอบธุรกิจ อันขัดต่อศีลธรรมและ จารีตประเพณีอันดี กิจการที่ประกอบธุรกิจ อันเป็นภัยต่อสังคมหรือ ความมั่นคง

11 สัดส่วนการลงทุน กบข. ( ณ มี. ค. 51) ลงทุนทางเลือก กองทุน อสังหาริมทรัพ ย์ ตราสารทุน ในประเทศ ตราสารหนี้ในประเทศ สัดส่วน การลงทุน กบข. ตราสาร ต่างประเทศ

12 ผลตอบแทนจากการ ลงทุน 5 ปี ย้อนหลัง (2546 - 2550)

13 ผลตอบแทนจากการลงทุนของ กบข. สะสมย้อนหลัง 12 เดือน ( ม. ค.– ธ. ค. 50) 9.22% สะสมย้อนหลัง 3 ปี (2548 - 2550) 6.47% สะสมย้อนหลัง 5 ปี (2546 - 2550) 6.61% ข้อมูล ณ ธันวาคม 2550 สะสมย้อนหลัง 10 ปี (2541 - 2550) 8.04%


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมการ ลงทุน ของ กบข. พ. ร. บ. กบข. มาตรา 69 “ การหาประโยชน์ของ กองทุน ให้เป็นไปตามนโยบายของ คณะกรรมการ และจะมอบหมายให้บุคคลใด ดำเนินการ ตามความเหมาะสมก็ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google