งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมการ ลงทุน ของ กบข.. วัตถุประสงค์การ ลงทุนของ กบข. ความปลอดภัย ของเงินต้น (Preservation of Capital) อัตรา ผลตอบแทนสูง กว่า ที่สมาชิกนำไป ลงทุน ด้วยตนเองและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมการ ลงทุน ของ กบข.. วัตถุประสงค์การ ลงทุนของ กบข. ความปลอดภัย ของเงินต้น (Preservation of Capital) อัตรา ผลตอบแทนสูง กว่า ที่สมาชิกนำไป ลงทุน ด้วยตนเองและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมการ ลงทุน ของ กบข.

2 วัตถุประสงค์การ ลงทุนของ กบข. ความปลอดภัย ของเงินต้น (Preservation of Capital) อัตรา ผลตอบแทนสูง กว่า ที่สมาชิกนำไป ลงทุน ด้วยตนเองและ อัตราเงินเฟ้อ

3 พ. ร. บ. กบข. มาตรา 69 “ การหาประโยชน์ของ กองทุน ให้เป็นไปตามนโยบายของ คณะกรรมการ และจะมอบหมายให้บุคคลใด ดำเนินการ ตามความเหมาะสมก็ได้ ”

4 พ. ร. บ. กบข. มาตรา 70 “ เงินของกองทุนให้ลงทุนได้ ตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนดใน กฎกระทรวง ซึ่งอย่างน้อยต้องกำหนดให้ ลงทุนในหลักทรัพย์ ที่มีความมั่นคงสูงไม่ต่ำกว่า ร้อยละหกสิบ ”

5 ปรัชญา การลงทุน - จัดสรรเงินลงทุนโดย มุ่งเน้นการจัด โครงสร้างเงินกองทุนเป็น ระยะยาว - วัดผลตอบแทนเป็นระยะ ยาวและมี การปรับและพัฒนาตัว วัดเทียบที่เหมาะสม - มีการกระจายการลงทุน ในสินทรัพย์ ที่หลากหลาย - มีการกำกับการบริหาร การลงทุนที่ดี ตามมาตรฐานสากล

6 วางวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์และ วิธีจัดการเงินกองทุน อนุมัตินโยบาย อนุมัติการ ดำเนินงานลงทุน ระดับนโยบาย ติดตามผล การดำเนินงาน กลั่นกรอง / ให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการ อนุมัติการลงทุนตามที่ได้รับมอบหมาย เสนอนโยบายกลยุทธ์ / ปรับเปลี่ยน ให้เหมาะกับสถานการณ์ คัดเลือก / ดำเนินการลงทุน ให้ได้เงื่อนไขดีที่สุด พ. ร. บ. กบข. คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ จัดการลงทุน คณะจัดการกลยุทธ์ด้านการลงทุน ทีมงานเจ้าหน้าที่ โครงสร้างและกระบวนการตัดสินใจลงทุน

7 โครงสร้างการลงทุนของ กบข. คณะกรรมการ กบข. บริหารโดย กบข. บริหารโดยผู้จัดการกองทุน ภายนอก ส่วนงานบริหารการลงทุน

8 แนวทางการลงทุน จะส่งเสริมการลงทุนที่มี ลักษณะ - เสริมสร้าง ผลประโยชน์ของ สมาชิก - เสริมสร้าง ผลประโยชน์ของ ประเทศโดยรวม - เป็นกิจการที่มีการ บริหารจัดการที่ดี และมีความรับผิดชอบ ต่อสังคม ส่วนรวม

9 แนวทางการลงทุน จะไม่ส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่มีลักษณะ - กิจการที่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะ หรือปัญหาสิ่งแวดล้อม - กิจการที่ประกอบธุรกิจบนพื้นฐานที่ขัด ต่อกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา - กิจการที่ประกอบธุรกิจอันขัดต่อศีลธรรม และจารีตประเพณีอันดี - กิจการที่ประกอบธุรกิจอันเป็นภัยต่อสังคม หรือความมั่นคง - กิจการที่ประกอบธุรกิจไม่โปร่งใสและไม่ สามารถอธิบายต่อบุคคลภายนอกได้

10 สัดส่วนการลงทุน กบข. ( ณ ธค. 50) ลงทุนทางเลือก กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ ตราสารหนี้ ต่างประเทศ ตราสารทุน ในประเทศ ตราสารหนี้ในประเทศ สัดส่วน การลงทุน กบข. ตราสารทุน ต่างประเทศ

11 ผลตอบแทนจากการ ลงทุน 5 ปี ย้อนหลัง (2546 - 2550)

12 ผลตอบแทนจากการลงทุนของ กบข. สะสมย้อนหลัง 12 เดือน ( ม. ค.– ธ. ค. 50) 9.22% สะสมย้อนหลัง 3 ปี (2548 - 2550) 6.47% สะสมย้อนหลัง 5 ปี (2546 - 2550) 6.61% ข้อมูล ณ ธันวาคม 2550 สะสมย้อนหลัง 10 ปี (2541 - 2550) 8.04%


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมการ ลงทุน ของ กบข.. วัตถุประสงค์การ ลงทุนของ กบข. ความปลอดภัย ของเงินต้น (Preservation of Capital) อัตรา ผลตอบแทนสูง กว่า ที่สมาชิกนำไป ลงทุน ด้วยตนเองและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google