งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบัน การเงิน ( บบส.) Asset Management Corporation (AMC) • เป็นองค์กรเฉพาะกิจ จัดตั้ง ขึ้นโดยพระราช กำหนด บรรษัทบริหาร สินทรัพย์สถาบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบัน การเงิน ( บบส.) Asset Management Corporation (AMC) • เป็นองค์กรเฉพาะกิจ จัดตั้ง ขึ้นโดยพระราช กำหนด บรรษัทบริหาร สินทรัพย์สถาบัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบัน การเงิน ( บบส.) Asset Management Corporation (AMC) • เป็นองค์กรเฉพาะกิจ จัดตั้ง ขึ้นโดยพระราช กำหนด บรรษัทบริหาร สินทรัพย์สถาบัน การเงิน พ. ศ. 2540 • เป็นมาตรการหนึ่งในการ แก้ไขปัญหา สถาบันการเงินและฟื้นฟู สถานการณ์

2 • ทุนจดทะเบียน 10,000 ล้าน บาท กระทรวง การคลังถือหุ้น แต่ผู้เดียว - ทำหน้าที่ประมูลซื้อสินทรัพย์ ด้อยคุณภาพของสถาบัน การเงินที่ไม่สามารถฟื้นฟูฐานะ ได้ เพื่อนำมาบริหารและขาย ต่อ

3 สถาบันการเงิน ที่มีปัญหา สถาบันการเงิน ที่มีปัญหา ป.ร.ส.ป.ร.ส. ป.ร.ส.ป.ร.ส. AMC ชำระ บัญชี ประมูลซื้อ ขายต่อ

4 วัตถุประสงค์และหน้าที่หลัก ของ บบส. คือ เป็นองค์กรที่รับ ซื้อและรับโอนสินทรัพย์ที่ด้อย คุณภาพจาก 1. 56 สถาบันการเงินที่ถูกปิด กิจการ 2. สถาบันการเงินที่กองทุนเพื่อ การฟื้นฟูและ พัฒนาระบบสถาบันการเงินได้ เข้าถือหุ้น และ มีอำนาจบริหารจัดการ 3. องค์การบริหารสินเชื่อ อสังหาริมทรัพย์ ( อบส.)

5 • บบส. จะนำเอาสินทรัพย์ ดังกล่าวไปบริหารให้มีสภาพ และมูลค่าสูงขึ้น และจำหน่าย จ่ายโอนต่อไป

6 การดำเนินงานของ บบส. จะ เน้นการบริหาร งานที่เป็นสากล มีอิสรภาพ มี ประสิทธิภาพ และเป็นมืออาชีพ ตามนโยบายดังนี้ 1. หลีกเลี่ยงการขาดทุนจาก การดำเนินงาน ใน ขณะเดียวกัน พยายาม ทำ กำไร ส่งคืนให้รัฐ เพื่อ ชดเชยความเสียหายจาก ปัญหาสถาบันการเงิน

7 2. ช่วยลูกหนี้คนไทยผู้สุจริต ให้ได้รับความเป็นธรรม และ อยู่รอด ผ่านวิกฤต เศรษฐกิจ และการเงิน อันจะส่งผลให้ ระบบเศรษฐกิจ และการเงิน โดยรวม ของประเทศฟื้นตัว 3. ดำเนินงานด้วยความสุจริต และโปร่งใส

8 1 1 2 2 3 3 ซื้อ สินทรัพ ย์ - การ ประมูล บริหารและ จัดการ สินทรัพย์ - การโอนหนี้ - การแปลง สภาพหนี้ - การปรับลด หนี้ - การแปลงหนี้ เป็นทุน การจำหน่าย สินทรัพย์ - การขาย - การประมูล - การร่วมลงทุน การดำเนินงานของ บบส

9 1. ซื้อและรับโอนสินทรัพย์ บบส. จะไม่เข้าประมูล แข่งขันในรอบแรก แต่จะเข้า ประมูลสินทรัพย์ที่เหลือจาก ปรส. 2. บริหารจัดการสินทรัพย์ ดำเนินการปรับโครงสร้าง หนี้ให้สอดคล้องกับประเภท ธุรกิจของลูกหนี้ เพื่อให้ลูกหนี้ สามารถชำระหนี้ได้

10 3. จำหน่ายสินทรัพย์ บบส. มีนโยบายขายคืน ให้แก่เจ้าของเดิมเป็นอันดับ แรก


ดาวน์โหลด ppt บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบัน การเงิน ( บบส.) Asset Management Corporation (AMC) • เป็นองค์กรเฉพาะกิจ จัดตั้ง ขึ้นโดยพระราช กำหนด บรรษัทบริหาร สินทรัพย์สถาบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google