งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อมรรัตน์ พีระพล กลุ่มประกันสุขภาพ 3 ธ.ค.55

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อมรรัตน์ พีระพล กลุ่มประกันสุขภาพ 3 ธ.ค.55"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อมรรัตน์ พีระพล กลุ่มประกันสุขภาพ 3 ธ.ค.55
แนวทางการดำเนินงาน เพื่อแก้ปัญหาโรงพยาบาลที่ประสบภาวะวิกฤติทางการเงินปี 2556 อมรรัตน์ พีระพล กลุ่มประกันสุขภาพ 3 ธ.ค.55

2 สถานการณ์ ไตรมาสที่ ๑ หน่วยบริการประสบภาวะวิกฤติ ในระดับรุนแรง(ระดับ ๗) จำนวน ๑๓๕ แห่ง ไตรมาสที่ ๒ หน่วยบริการประสบภาวะวิกฤติ ในระดับรุนแรง(ระดับ ๗) จำนวน ๑๒๙ แห่ง ไตรมาสที่ ๓ หน่วยบริการประสบภาวะวิกฤติ ในระดับรุนแรง(ระดับ ๗) จำนวน ๑๗๕ แห่ง * มีหน่วยบริการวิกฤติซ้ำซ้อน ตั้งแต่ปี 54 – 55 (ไตรมาส 3) 41 แห่ง

3 การให้คะแนนที่แสดงความวิกฤติ 7 ระดับ
กลุ่มแสดงสภาพคล่อง Current Ratio น้อยกว่า = 1 คะแนน Quick Ratio น้อยกว่า = 1 คะแนน Cash & Cash Equivalence Ratio น้อยกว่า = 1 คะแนน กลุ่มแสดงความมั่นคง ทุนสำรองสุทธิ Net working Capital เป็นลบ = 1 คะแนน รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ Net Incomeเป็นลบ = 1 คะแนน กลุ่มแสดงระยะเวลาการเข้าสู่ปัญหาการเงินรุนแรง NWC/ANI (ทุนสำรองสุทธิหารด้วย รายได้สูงต่ำกว่า ค่าใช้จ่ายสุทธิเฉลี่ยต่อเดือน) น้อยกว่า 3 เดือน = 2 คะแนน NWC/ANI (ทุนสำรองสุทธิ หารด้วยรายได้สูงต่ำกว่าค่าใช้จ่าย สุทธิเฉลี่ยต่อเดือน) อยู่ระหว่าง 3 – 6 เดือน = 1คะแนน

4 สาเหตุรพ.ขาดสภาพคล่องทางการเงิน
1. กลไกการจัดสรรที่ไม่เหมาะสม 2. โครงสร้าง สถานที่ตั้งของ รพ. 3. การบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ

5 นโยบายผู้บริหาร 1. หน่วยบริการขาดสภาพคล่องทาง การเงิน (ลดลงต่ำกว่าระดับ 4) 2. ประสิทธิภาพการจัดการต้นทุน (หน่วยบริการร้อยละ 80 ต้องมีฐานข้อมูลต้นทุน) 3. ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน (จัดซื้อยา เวชภัณฑ์, เงินบำรุง, งบลงทุน)

6 ขั้นตอนการดำเนินงาน ส่วนกลาง
- คณะกรรมการติดตาม กำกับและตรวจสอบหน่วยบริการที่ ประสบภาวะวิกฤติทางการเงิน - คณะทำงานประจำเขตเพื่อตรวจสอบบัญชีวิเคราะห์ข้อมูลหน่วยบริการที่ประสบปัญหา - จัดทำคู่มือการตรวจสอบบัญชีและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ - สรุปผลการตรวจสอบ วิเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะต่อ คณะกรรมการ ฯ - สนับสนุนงบประมาณสำหรับการตรวจและการ ติดตามผลแห่ง 50,000 บาท

7 วัตถุประสงค์การตรวจ -เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพทางการเงินการคลังและการ
บริหารงานของหน่วยงาน -เพื่อติดตาม กำกับ และตรวจสอบหน่วยบริการที่ประสบ ภาวะวิกฤติได้อย่างครอบคุลมทุกประเด็นปัญหา -เพื่อให้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สำหรับการวางแผนการ จัดงบประมาณอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมในแต่ละพื้นที่

8 ขั้นตอนการดำเนินงาน ระดับเขต (สธน. เป็นประธาน)
1. จัดทีมลงตรวจสอบ และวิเคราะห์ 41 แห่ง และสรุปผล และเสนอต่อ คกก. ภายในเดือนธันวาคม 2555 2. ติดตามการจัดทำข้อมูล ส่วนที่ 3 ตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหาร 134 แห่ง ภายในเดือนธันวาคม 2555 3. จัดทีมลงตรวจสอบ และวิเคราะห์ 134 แห่ง ภายในเดือน มีนาคม 2556 Download แบบฟอร์ม ส่งข้อมูลทาง

9 ระดับหน่วยบริการ จัดเตรียมเอกสารส่วนที่ 1 สำหรับทีมลงตรวจสอบ
จัดเตรียมเอกสารส่วนที่ 1 สำหรับทีมลงตรวจสอบ ประเมินตนเองตามส่วนที่ 2 ตรวจประเมินการควบคุมภายใน กรอกข้อมูลส่วนที่ 3 ตรวจวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหาร

10 คู่มือ ตรวจสอบ มี 3 ส่วน 1 . ตรวจสอบบัญชี (ทีม Auditor) 2. ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน 3. ตรวจวิเคราะห์หน่วยบริการ (ทีม CFO)

11 ส่วนที่ 3 การตรวจวิเคราะห์หน่วยบริการโดย ผู้บริหารทางการเงิน CFO

12 ชุดที่ 1 1. 1 จำนวนเตียง และจำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 1
ชุดที่ จำนวนเตียง และจำนวนประชากรที่รับผิดชอบ 1.2 ข้อมูลบุคลากร 1.3 ตัวชี้วัดทางการเงินย้อนหลัง 3 ปี 1.4 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพในการให้บริการ 1.5 แผนเพิ่มประสิทธิภาพ/มาตรการของ หน่วยงานที่ใช้เพื่อแก้ปัญหาเพื่อเสริมสภาพ คล่องทางการเงิน 1.6 สรุปความต้องการ หรือข้อเสนอเชิงนโยบายที่ ต้องการให้ส่วนกลางสนับสนุน

13 ชุดที่ 2 ประกอบด้วย 2.1 ข้อมูลบริการของหน่วยงาน 2.2 รายได้ 2.3 ค่าใช้จ่าย 2.4 แผนเงินนอกงบประมาณ 2.5 แผนงบลงทุน 2.6 การบริหารจัดการด้านยา 2.7 ทุนสำรองสุทธิ 2.8 มูลค่าการใช้ยา 2.8.1 มูลค่าการใช้ยาที่มีมูลค่าสูงสุด 2.8.2 มูลค่าการใช้ยานอกบัญชียาหลักที่มีมูลค่าสูงสุด

14 ข้อสังเกตในการกรอกข้อมูลส่วนที่ 3
ชุดที่ 1 ชุดที่ 2

15 บทสรุปผู้บริหาร การตรวจสอบเพื่อพัฒนาการเงินการคลังและการบริหารจัดการหน่วยบริการ เขต จังหวัด โรงพยาบาล ส่วนที่ 1 การตรวจสอบรายงานการเงินและบัญชีหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1.1 ผลคะแนน(ร้อยละ) 1.2 รายงานผลการตรวจสอบ (เฉพาะประเด็นที่สำคัญ) 1.3 สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของ Auditor เพื่อการแก้ปัญหา ส่วนที่ 2 ระบบการควบคุมภายใน 2.1 ผลคะแนน (ร้อยละ) 2.2 รายงานผลระบบการควบคุมภายในที่ตรวจพบ (เฉพาะประเด็นที่สำคัญ) 2.3 สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะของทีมตรวจระบบการควบคุมภายในเพื่อ การแก้ปัญหา ส่วนที่ 3 การตรวจวิเคราะห์หน่วยบริการโดยผู้บริหารทางการเงิน CFO 3.1 สรุปภาพรวมที่ผ่านมา และแนวโน้มในรายการสำคัญ โดยดูข้อมูลชุดที่ 1 3.2 สรุปภาพรวมที่ผ่านมา และแนวโน้มในรายการสำคัญ โดยดูจากข้อมูล ชุดที่ 2

16 สรุปความเห็นของหัวหน้าทีมตรวจ
ส่วนที่ 4 ความเห็นของหัวหน้าทีมตรวจต่อหน่วยบริการ 4.1 ควรให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ไม่มีเงื่อนไข (กรณีที่เห็นว่าหน่วยบริการมีประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการที่เหมาะสมแล้ว) มีเงื่อนไข ดังนี้ 4.2 ไม่ควรให้ความช่วยเหลือ เนื่องจาก 4.3 อื่นๆ ส่วนที่ 5 ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ต้องการให้กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนหรือเร่งดำเนินการ

17 คณะจัดทำคู่มือ นพ.บัญชา ค้าของ สสจ. ภูเก็ต นพ.สามารถ ถิระศักดิ์ ผอ.รพ.ทับสะแก นพ.ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย สำนักพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ นายวรรณ บุตรนิล รพ.ขอนแก่น นายดนุภพ ศรศิลป์ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ นางน้ำผึ้ง คงแผน รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า นางนฬญา ดำรงคะวิริยะพันธ์ กลุ่มตรวจสอบภายใน สป. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาระบบการเงินการคลัง กลุ่มประกันสุขภาพ


ดาวน์โหลด ppt อมรรัตน์ พีระพล กลุ่มประกันสุขภาพ 3 ธ.ค.55

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google