งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย สมบัติ เซี่ยงว่อง เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย สมบัติ เซี่ยงว่อง เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย สมบัติ เซี่ยงว่อง เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาง พรไสว ชุ่มบุญชู

2 กิจกรรมเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์ มีแผนการประชุม๕ระ กรรมการบริหารศูนย์ฯ ทุกเดือน โดย กำหนดทุกวันที่ 1 และวันที่ 13 ของ เดือน พร้อมทั้งตั้งกฎระเบียบข้อ ปฏิบัติของศูนย์ฯ ดังนี้ มีแผนการประชุม๕ระ กรรมการบริหารศูนย์ฯ ทุกเดือน โดย กำหนดทุกวันที่ 1 และวันที่ 13 ของ เดือน พร้อมทั้งตั้งกฎระเบียบข้อ ปฏิบัติของศูนย์ฯ ดังนี้ แผนการปฏิบัติงานของศูนย์ ด้านการ ให้บริการต่างๆ แผนการปฏิบัติงานของศูนย์ ด้านการ ให้บริการต่างๆ แผนการถ่ายทอดความรู้แก่ คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ในการ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ทุกครั้ง แผนการถ่ายทอดความรู้แก่ คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ในการ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ทุกครั้ง แผนการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน การเกษตรแก่เกษตรกร แผนการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน การเกษตรแก่เกษตรกร แผนการประชาสัมพันธ์ผลงาน กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ แผนการประชาสัมพันธ์ผลงาน กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์

3 กิจกรรมเด่นด้านกิจกรรม ศูนย์บริการฯ ดีเด่น เรื่อง ศูนย์ผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชน เรื่อง ศูนย์ผลิตภัณฑ์ข้าวชุมชน ชื่อกิจกรรม จำหน่ายปัจจัยการผลิต หมุนเวียนให้กับสมาชิก ชื่อกิจกรรม จำหน่ายปัจจัยการผลิต หมุนเวียนให้กับสมาชิก สถานที่ตั้ง - สถานที่ตั้ง - ผลผลิต / ผลิตภัณฑ์ เมล็ดพันธ์ข้าว เงินปันผล ความเข้มแข็งของชุมชน ผลผลิต / ผลิตภัณฑ์ เมล็ดพันธ์ข้าว เงินปันผล ความเข้มแข็งของชุมชน

4 กิจกรรมเด่นด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรดีเด่น จุดถ่ายทอดเรื่อง การผลิตข้าวโพด จุดถ่ายทอดเรื่อง การผลิตข้าวโพด สถานที่ตั้ง 65/1 หมู่ 1 บ้านท่าน้ำตื้น ตำบลแก่งเสี้ยน สถานที่ตั้ง 65/1 หมู่ 1 บ้านท่าน้ำตื้น ตำบลแก่งเสี้ยน ชื่อวิทยากรประจำจุดถ่ายทอด นาง พะนอ นิลรัตน์ ชื่อวิทยากรประจำจุดถ่ายทอด นาง พะนอ นิลรัตน์ ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร การใช้ปุ๋ยชีวภาพร่วมกับปุ๋ยคอกในการ ผลิตข้าวโพดหวานและลดต้นทุนการ ผลิตได้ชัดเจน และจัดทำเป็นองค์ ความรู้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มี เกษตรกรมาศึกษาดูงานจำนวน 80 คน และสามารถทำองค์ความรู้ไปปฏิบัติตาม อย่างน้อย 30 ราย ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร การใช้ปุ๋ยชีวภาพร่วมกับปุ๋ยคอกในการ ผลิตข้าวโพดหวานและลดต้นทุนการ ผลิตได้ชัดเจน และจัดทำเป็นองค์ ความรู้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์มี เกษตรกรมาศึกษาดูงานจำนวน 80 คน และสามารถทำองค์ความรู้ไปปฏิบัติตาม อย่างน้อย 30 ราย

5 กิจกรรมเด่นด้านการ ให้บริการความรู้การเกษตร ที่เกษตรกรพึงพอใจมากที่สุด ด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดอบรม ถ่ายทอดความรู้ พร้อมทั้งนำศึกษาดู งานโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เกษตรกรสามารถนำมาปรับใช้กับ ตนเองได้ การถ่ายทอดความรู้เรื่องการ ผลิตข้าวตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) การผลิตข้าวพันธ์ดี และการใช้ น้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุง ดิน ด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยจัดอบรม ถ่ายทอดความรู้ พร้อมทั้งนำศึกษาดู งานโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เกษตรกรสามารถนำมาปรับใช้กับ ตนเองได้ การถ่ายทอดความรู้เรื่องการ ผลิตข้าวตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) การผลิตข้าวพันธ์ดี และการใช้ น้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุง ดิน

6 ผลงานด้านการจัดการความรู้ (KM) นำความรู้ต่างๆ ไปใช้ในศูนย์บริการฯ ผ่านคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เช่น การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง การ บริหารจัดการศูนย์บริการฯ การบริหาร จัดการศูนย์ผลิตพันธ์ข้าวชุมชน การ ลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดหวาน การ เลี้ยงผึ้งพันธ์ นำความรู้ต่างๆ ไปใช้ในศูนย์บริการฯ ผ่านคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เช่น การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง การ บริหารจัดการศูนย์บริการฯ การบริหาร จัดการศูนย์ผลิตพันธ์ข้าวชุมชน การ ลดต้นทุนการผลิตข้าวโพดหวาน การ เลี้ยงผึ้งพันธ์

7 ผลงานอื่นๆ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก่งเสี้ยนเลี้ยงผึ้ง พันธ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแก่งเสี้ยนเลี้ยงผึ้ง พันธ์ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสายใยรักแห่ง ครอบครัวบ้านหนองผักบุ้งในพระราชานุ เคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสายใยรักแห่ง ครอบครัวบ้านหนองผักบุ้งในพระราชานุ เคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวโพดหวานบ้าน ท่าน้ำตื้น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวโพดหวานบ้าน ท่าน้ำตื้น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตดอกไม้แห้ง จากวัสดุธรรมชาติ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตดอกไม้แห้ง จากวัสดุธรรมชาติ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตำบลแก่งเสี้ยน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ตำบลแก่งเสี้ยน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเครื่องปรุงแต่ง รสอาหารตรายอดรส กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเครื่องปรุงแต่ง รสอาหารตรายอดรส กลุ่มเรียนรู้การเกษตรพอเพียง กลุ่มเรียนรู้การเกษตรพอเพียง


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย สมบัติ เซี่ยงว่อง เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google