งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลชุมเห็ด อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย วินัย ไชยอุดม เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลชุมเห็ด อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย วินัย ไชยอุดม เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลชุมเห็ด อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย วินัย ไชยอุดม เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย บุญส่ง ปุลันรัมย์

2 กิจกรรมเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์ ประชุมพิจารณาเพื่อกำหนดแผนการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประชุมพิจารณาเพื่อกำหนดแผนการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประชุมพิจารณาเพื่อกำหนดการ จัดทำแปลงสาธิตจุดถ่ายทอด ประชุมพิจารณาเพื่อกำหนดการ จัดทำแปลงสาธิตจุดถ่ายทอด ได้รับการสนับสนุนงบประมาณใน การจัดทำแปลงสาธิตจากองค์การ บริหารส่วนตำบล ได้รับการสนับสนุนงบประมาณใน การจัดทำแปลงสาธิตจากองค์การ บริหารส่วนตำบล

3 กิจกรรมเด่นด้านกิจกรรม ศูนย์บริการฯ ดีเด่น เรื่อง โครงการหนึ่งตำบลหนึ่ง ฟาร์ม, เรื่อง โครงการหนึ่งตำบลหนึ่ง ฟาร์ม, ศูนย์เรียนรู้การเกษตร พอเพียง ศูนย์เรียนรู้การเกษตร พอเพียง ชื่อกิจกรรม ไร่นาสวนผสม ชื่อกิจกรรม ไร่นาสวนผสม สถานที่ตั้ง หมู่ 6 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ สถานที่ตั้ง หมู่ 6 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ผลผลิต / ผลิตภัณฑ์ ข้าวปลอด สารพิษ อ้อยโรงงาน สุกรพื้นเมือง เพาะชำกล้วย ฯลฯ ผลผลิต / ผลิตภัณฑ์ ข้าวปลอด สารพิษ อ้อยโรงงาน สุกรพื้นเมือง เพาะชำกล้วย ฯลฯ

4 กิจกรรมเด่นด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรดีเด่น จุดถ่ายทอดเรื่อง การทำไร่นาสวน ผสม จุดถ่ายทอดเรื่อง การทำไร่นาสวน ผสม สถานที่ตั้ง หมู่ 6 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ สถานที่ตั้ง หมู่ 6 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ชื่อวิทยากรประจำจุดถ่ายทอด นาย ทองคำ ไชยโคตร ชื่อวิทยากรประจำจุดถ่ายทอด นาย ทองคำ ไชยโคตร ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร การผลิตข้าวอินทรีย์ การทำปุ๋ย หมักชีวภาพ การทำไร่นาสวนผสม การผลิตข้าวอินทรีย์ การทำปุ๋ย หมักชีวภาพ การทำไร่นาสวนผสม

5 กิจกรรมเด่นด้านการ ให้บริการความรู้การเกษตร ที่เกษตรกรพึงพอใจมากที่สุด การทำไร่นาสวน ผสม การทำไร่นาสวน ผสม การทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ การทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักชีวภาพ การผลิตข้าวอินทรีย์ การผลิตข้าวอินทรีย์

6 ผลงานด้านการจัดการความรู้ (KM) คู่มือฉบับชาวบ้าน “ แนวทางการลด ต้นทุนการผลิตข้าว ” คู่มือฉบับชาวบ้าน “ แนวทางการลด ต้นทุนการผลิตข้าว ” คู่มือฉบับชาวบ้าน “ แนวทางการลด ต้นทุนการผลิตอ้อยโรงงาน ” คู่มือฉบับชาวบ้าน “ แนวทางการลด ต้นทุนการผลิตอ้อยโรงงาน ” โครงการส่งเสริมการทำการเกษตรแบบ ไร่นาประณีต โครงการส่งเสริมการทำการเกษตรแบบ ไร่นาประณีต ( จัดทำแปลงสาธิตภายในตำบล ) ( จัดทำแปลงสาธิตภายในตำบล ) โครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฏี ใหม่ โครงการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฏี ใหม่ ( จัดทำแปลงสาธิตภายในตำบล ) ( จัดทำแปลงสาธิตภายในตำบล ) โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเกษตร พอเพียง โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเกษตร พอเพียง โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในตำบล โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในตำบล

7 ผลงานอื่นๆ การทอผ้าไหมบ้านหนองไผ่ใหญ่ การทอผ้าไหมบ้านหนองไผ่ใหญ่ กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโกรกขี้หนู กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโกรกขี้หนู กลุ่มไร่นาประณีตบ้านโคกเพ็ก กลุ่มไร่นาประณีตบ้านโคกเพ็ก หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคก เพ็ก หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโคก เพ็ก แปลงสาธิตศูนย์เรียนรู้การเกษตร พอเพียงบ้านหนองไผ่ใหญ่ แปลงสาธิตศูนย์เรียนรู้การเกษตร พอเพียงบ้านหนองไผ่ใหญ่ กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชีวภาพบ้านหนองไผ่ ใหญ่ กลุ่มผู้ผลิตปุ๋ยชีวภาพบ้านหนองไผ่ ใหญ่


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลชุมเห็ด อำเภอ เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย วินัย ไชยอุดม เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google