งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบ้านแซว อำเภอ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบ้านแซว อำเภอ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบ้านแซว อำเภอ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ร่วมกับ สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ หัวหน้าส่วนราชการในตำบลอย่าง สม่ำเสมอ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ร่วมกับ สมาชิก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ หัวหน้าส่วนราชการในตำบลอย่าง สม่ำเสมอ แผนถ่ายทอดเทคโนโลยีของเจ้าหน้าที่ และกรรมการศูนย์ฯ อย่างสม่ำเสมอ จากการมาดูงานของหน่วยงานต่างๆ เช่น แปลงสาธิตการเกษตรพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ครบวงจร การเลี้ยงหมู หลุม การเลี้ยงจิ้งหรีดทุกหมู่บ้าน แผนถ่ายทอดเทคโนโลยีของเจ้าหน้าที่ และกรรมการศูนย์ฯ อย่างสม่ำเสมอ จากการมาดูงานของหน่วยงานต่างๆ เช่น แปลงสาธิตการเกษตรพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ครบวงจร การเลี้ยงหมู หลุม การเลี้ยงจิ้งหรีดทุกหมู่บ้าน กรรมการศูนย์ฯ เป็นที่ยอมรับของ เกษตรกรและผู้นำท้องถิ่น ในการ รายงานข้อมูลด้านการเกษตร การ รายงานและตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี เกิดภัยธรรมชาติ กรรมการศูนย์ฯ เป็นที่ยอมรับของ เกษตรกรและผู้นำท้องถิ่น ในการ รายงานข้อมูลด้านการเกษตร การ รายงานและตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี เกิดภัยธรรมชาติ

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง การให้เกษตรกรยืมเมล็ด พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ชื่อกิจกรรม กลุ่มผู้ปลูกข้าวโพด ตำบลบ้านแซว สถานที่ตั้ง ทุกหมู่บ้าน ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ เมล็ด พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

4 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ ได้รับการยอมรับ ( ต่อ ) ขั้นตอนและวิธีการ ศูนย์บริการฯ เสนอโครงการเพื่อขอ งบประมาณจาก อบต. ศูนย์บริการฯ เสนอโครงการเพื่อขอ งบประมาณจาก อบต. คณะกรรมการศูนย์ฯ ประชาสัมพันธ์และ คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ คณะกรรมการศูนย์ฯ ประชาสัมพันธ์และ คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ คณะกรรมการประชุมรายละเอียดและ เงื่อนไขการยืมเมล็ดพันธุ์ คณะกรรมการประชุมรายละเอียดและ เงื่อนไขการยืมเมล็ดพันธุ์ ศูนย์บริการฯ จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ตามคุณสมบัติในที่ประชุม ศูนย์บริการฯ จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ตามคุณสมบัติในที่ประชุม จ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดให้กรรมการศูนย์ ประจำหมู่บ้านเพื่อนำไปให้เกษตรกรที่เข้า ร่วมโครงการยืม จ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดให้กรรมการศูนย์ ประจำหมู่บ้านเพื่อนำไปให้เกษตรกรที่เข้า ร่วมโครงการยืม เกษตรกรส่งคืนเงินสดตามราคาของเมล็ด พันธุ์ที่ยืมโดยไม่มีดอกเบี้ย เกษตรกรส่งคืนเงินสดตามราคาของเมล็ด พันธุ์ที่ยืมโดยไม่มีดอกเบี้ย

5 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง แปลงสาธิตการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง สถานที่ตั้ง บ้านแซว หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงแสน ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายอิน ผ่อง แก้วดำ ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร การบรรยาย, ปฏิบัติในเชิง เศรษฐกิจพอเพียง การบรรยาย, ปฏิบัติในเชิง เศรษฐกิจพอเพียง

6 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร สอนการทำปุ๋ย อินทรีย์ชีวภาพ สอนการทำปุ๋ย อินทรีย์ชีวภาพ การทำน้ำหมัก สมุนไพร การทำน้ำหมัก สมุนไพร

7 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด มีทุก หมู่บ้าน กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีด มีทุก หมู่บ้าน กลุ่มเลี้ยงหมูหลุม หมู่ที่ 7 กลุ่มเลี้ยงหมูหลุม หมู่ที่ 7 กลุ่มประมงน้ำจืด หมู่ที่ 1,6,7,8,14 กลุ่มประมงน้ำจืด หมู่ที่ 1,6,7,8,14 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หมู่ที่ 1 กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ หมู่ที่ 1 กลุ่มข้าวกล้อง หมู่ที่ 3 กลุ่มข้าวกล้อง หมู่ที่ 3 ศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธุ์ ข้าวชุมชน ศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธุ์ ข้าวชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ครบ วงจร หมู่ที่ 5 ศูนย์การเรียนรู้ครบ วงจร หมู่ที่ 5

8

9


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบ้านแซว อำเภอ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google