งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
การปรับปรุงคุณภาพมังคุด การป้องกันกำจัดศัตรูพืช ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง การแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตมังคุด ชื่อกิจกรรม ตลาดประมูลผลผลิตมังคุด สถานที่ตั้ง อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลลำเลียง ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ผลผลิตมังคุด

4 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ (ต่อ)
ขั้นตอนและวิธีการ เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อถ่ายทอดความรู้การผลิตมังคุดคุณภาพ ประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตมังคุดให้พ่อค้ารู้จักเพื่อดำเนินการด้านการตลาด ร่วมกับจังหวัดระนอง, องค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง , จัดงานวันมังคุดเพื่อประชาสัมพันธ์ ประสานพ่อค้าทั้งภายในและภายนอกจังหวัดทราบแผนการเปิดตลาดประมูล เปิดตลาดประมูล

5 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง การเพาะเห็ดนางฟ้าครบวงจร สถานที่ตั้ง หมู่ 7 ต.ลำเลียง อ.กระบุรี ชื่อวิทยากรเกษตรกร นางลัดดา ตะนุเรือง ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร สามารถบรรยายขั้นตอนการเพาะเห็ดได้ครบวงจร

6 การให้บริการความรู้การเกษตร
การปรับปรุงคุณภาพผลผลิตมังคุด

7 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
รวบรวมและประมูลมังคุด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านนายแสง นุ่นลอย หมู่ 9 ต.ลำเลียง ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชน การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม หมู่ 10 ต.ลำเลียง

8


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google