งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลลำเลียง อำเภอ กระบุรี จังหวัดระนอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลลำเลียง อำเภอ กระบุรี จังหวัดระนอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลลำเลียง อำเภอ กระบุรี จังหวัดระนอง

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ การปรับปรุงคุณภาพ มังคุด การปรับปรุงคุณภาพ มังคุด การป้องกันกำจัด ศัตรูพืช การป้องกันกำจัด ศัตรูพืช ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงชุมชน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงชุมชน

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง การแก้ไขปัญหาราคา ผลผลิตมังคุด ชื่อกิจกรรม ตลาดประมูลผลผลิต มังคุด สถานที่ตั้ง อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลลำเลียง ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ผลผลิต มังคุด

4 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ ได้รับการยอมรับ ( ต่อ ) ขั้นตอนและวิธีการ เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อถ่ายทอดความรู้ การผลิตมังคุดคุณภาพ เกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อถ่ายทอดความรู้ การผลิตมังคุดคุณภาพ ประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตมังคุดให้พ่อค้า รู้จักเพื่อดำเนินการด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตมังคุดให้พ่อค้า รู้จักเพื่อดำเนินการด้านการตลาด ร่วมกับจังหวัดระนอง, องค์การบริหาร ส่วนตำบลลำเลียง, จัดงานวันมังคุดเพื่อ ประชาสัมพันธ์ ร่วมกับจังหวัดระนอง, องค์การบริหาร ส่วนตำบลลำเลียง, จัดงานวันมังคุดเพื่อ ประชาสัมพันธ์ ประสานพ่อค้าทั้งภายในและภายนอก จังหวัดทราบแผนการเปิดตลาดประมูล ประสานพ่อค้าทั้งภายในและภายนอก จังหวัดทราบแผนการเปิดตลาดประมูล เปิดตลาดประมูล เปิดตลาดประมูล

5 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง การเพาะเห็ดนางฟ้าครบ วงจร สถานที่ตั้ง หมู่ 7 ต. ลำเลียง อ. กระบุรี ชื่อวิทยากรเกษตรกร นางลัด ดา ตะนุเรือง ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร สามารถบรรยาย ขั้นตอนการเพาะเห็ดได้ครบ วงจร สามารถบรรยาย ขั้นตอนการเพาะเห็ดได้ครบ วงจร

6 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร การปรับปรุงคุณภาพ ผลผลิตมังคุด การปรับปรุงคุณภาพ ผลผลิตมังคุด

7 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ รวบรวมและประมูลมังคุด รวบรวมและประมูลมังคุด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านนายแสง นุ่นลอย หมู่ 9 ต. ลำเลียง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านนายแสง นุ่นลอย หมู่ 9 ต. ลำเลียง ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชน การ ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม หมู่ 10 ต. ลำเลียง ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชน การ ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม หมู่ 10 ต. ลำเลียง

8


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลลำเลียง อำเภอ กระบุรี จังหวัดระนอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google