งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบ้านบาก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
ประชุมคณะกรรมการทุก 1 เดือน ปฏิบัติงานตามแผน/จัดการสำนักงานด้วยระบบ 5ส จัดทำแผนพัฒนาการเกษตร/ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต. รวม 4 โครงการ มูลค่า 120,000 บาท จัดจุดถ่ายทอด/ศูนย์เรียนรู้ การเกษตรตามความต้องการของชุมชน รวม 4 จุด

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง การพัฒนาผลผลิตยางพารา ชื่อกิจกรรม การพัฒนาผลผลิตยางพารา สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ยางพารา

4 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ (ต่อ)
ขั้นตอนและวิธีการ เก็บรวบรวมข้อมูลผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ เกษตรกรรวมกลุ่มผู้ปลูกยางในพื้นที่และรับสมัครผู้ร่วมโครงการฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูก ดูแลรักษา การกรีดยางพารา การแปรรูป ศึกษาวิจัยสภาพการดูแลรักษาสวนยางพาราก่อนเปิดกรีดในเขตพื้นที่ ศึกษาดูงานในแปลงที่ประสบผลสำเร็จจังหวัดใกล้เคียง รวมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจและพัฒนาสู่ระบบสหกรณ์ในปัจจุบัน ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบาก จังหวัดมุกดาหารสนับสนุนปัจจัยการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จัดตั้งตลาดรับซื้อผลิตภัณฑ์ยางพาราบริหารงานโดยเกษตรกร

5 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง การปลูกการดูแลรักษาและการทำยางพาราแผ่นดิบ สถานที่ตั้ง 50 หมู่ที่ 5 บ้านนายาง ต.บ้านบาก อ.ดอนตาล ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายเพลิน บุระวงค์ ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร ความรู้/ ประสบการณ์ความชำราญพิเศษในการเป็นวิทยากร เรื่องยางพารา

6 การให้บริการความรู้การเกษตร
การจัดวันรณรงค์ป้องกันไฟป่า และภัยแล้ง ในสวนยางพารา

7 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
นิทรรศการด้านการเกษตร รวม 7 เรื่อง ให้บริการที่ศูนย์บริการฯ ตลอดทุกวันทำการ จุดเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่างระดับจังหวัด หมู่ที่ 6 บ้านภูล้อม ต.บ้านบาก หมู่บ้านพัฒนาที่ดินนำร่อง หมู่ที่ 1 ต.บ้านบาก ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการเกษตรผ่านสื่อต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google