งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบ้านบาก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบ้านบาก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบ้านบาก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ ประชุมคณะกรรมการทุก 1 เดือน ปฏิบัติงานตามแผน / จัดการ สำนักงานด้วยระบบ 5 ส ประชุมคณะกรรมการทุก 1 เดือน ปฏิบัติงานตามแผน / จัดการ สำนักงานด้วยระบบ 5 ส จัดทำแผนพัฒนาการเกษตร / ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก อบต. รวม 4 โครงการ จัดทำแผนพัฒนาการเกษตร / ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก อบต. รวม 4 โครงการ มูลค่า 120,000 บาท จัดจุดถ่ายทอด / ศูนย์เรียนรู้ การเกษตรตามความต้องการของ ชุมชน รวม 4 จุด จัดจุดถ่ายทอด / ศูนย์เรียนรู้ การเกษตรตามความต้องการของ ชุมชน รวม 4 จุด

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง การพัฒนาผลผลิตยางพารา ชื่อกิจกรรม การพัฒนาผลผลิต ยางพารา สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ต. บ้านบาก อ. ดอนตาล จ. มุกดาหาร ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ยางพารา

4 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ ได้รับการยอมรับ ( ต่อ ) ขั้นตอนและวิธีการ เก็บรวบรวมข้อมูลผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ เก็บรวบรวมข้อมูลผู้ปลูกยางพาราในพื้นที่ เกษตรกรรวมกลุ่มผู้ปลูกยางในพื้นที่และ รับสมัครผู้ร่วมโครงการฯ เกษตรกรรวมกลุ่มผู้ปลูกยางในพื้นที่และ รับสมัครผู้ร่วมโครงการฯ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูก ดูแลรักษา การกรีดยางพารา การแปรรูป ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูก ดูแลรักษา การกรีดยางพารา การแปรรูป ศึกษาวิจัยสภาพการดูแลรักษาสวน ยางพาราก่อนเปิดกรีดในเขตพื้นที่ ศึกษาวิจัยสภาพการดูแลรักษาสวน ยางพาราก่อนเปิดกรีดในเขตพื้นที่ ศึกษาดูงานในแปลงที่ประสบผลสำเร็จ จังหวัดใกล้เคียง ศึกษาดูงานในแปลงที่ประสบผลสำเร็จ จังหวัดใกล้เคียง รวมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจและพัฒนาสู่ระบบ สหกรณ์ในปัจจุบัน รวมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจและพัฒนาสู่ระบบ สหกรณ์ในปัจจุบัน ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านบาก ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านบาก จังหวัดมุกดาหารสนับสนุนปัจจัยการผลิต ปุ๋ยอินทรีย์ จังหวัดมุกดาหารสนับสนุนปัจจัยการผลิต ปุ๋ยอินทรีย์ จัดตั้งตลาดรับซื้อผลิตภัณฑ์ยางพารา บริหารงานโดยเกษตรกร จัดตั้งตลาดรับซื้อผลิตภัณฑ์ยางพารา บริหารงานโดยเกษตรกร

5 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง การปลูกการดูแลรักษาและ การทำยางพาราแผ่นดิบ สถานที่ตั้ง 50 หมู่ที่ 5 บ้านนา ยาง ต. บ้านบาก อ. ดอนตาล อ. ดอนตาล ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายเพลิน บุระวงค์ ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร ความรู้ / ประสบการณ์ ความชำราญพิเศษในการเป็น วิทยากร เรื่องยางพารา ความรู้ / ประสบการณ์ ความชำราญพิเศษในการเป็น วิทยากร เรื่องยางพารา

6 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร การจัดวันรณรงค์ ป้องกันไฟป่า การจัดวันรณรงค์ ป้องกันไฟป่า และภัยแล้ง ในสวน ยางพารา

7 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ นิทรรศการด้านการเกษตร รวม 7 เรื่อง ให้บริการที่ศูนย์บริการฯ ตลอดทุกวันทำการ นิทรรศการด้านการเกษตร รวม 7 เรื่อง ให้บริการที่ศูนย์บริการฯ ตลอดทุกวันทำการ จุดเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงตัวอย่างระดับจังหวัด หมู่ ที่ 6 บ้านภูล้อม ต. บ้านบาก จุดเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงตัวอย่างระดับจังหวัด หมู่ ที่ 6 บ้านภูล้อม ต. บ้านบาก หมู่บ้านพัฒนาที่ดินนำร่อง หมู่ที่ 1 ต. บ้านบาก หมู่บ้านพัฒนาที่ดินนำร่อง หมู่ที่ 1 ต. บ้านบาก ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการเกษตร ผ่านสื่อต่างๆ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการเกษตร ผ่านสื่อต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลบ้านบาก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google