งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลหนองทะเล อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลหนองทะเล อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลหนองทะเล อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ ได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมา ผสมผสานกับเทคโนโลยี ใหม่ ได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมา ผสมผสานกับเทคโนโลยี ใหม่ เป็นวิทยากรถ่ายทอด ความรู้แก่ชุมชน เป็นวิทยากรถ่ายทอด ความรู้แก่ชุมชน จัดตั้งชมรมอนุรักษ์ภูมิ ปัญญาไทย จัดตั้งชมรมอนุรักษ์ภูมิ ปัญญาไทย

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง เกษตรผสมผสาน ศูนย์ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชื่อกิจกรรม ปลูกผักปลอดสารพิษ, เลี้ยงแพะ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลหนอง ทะเล อำเภอเมืองกระบี่ ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ผักปลอด สารพิษ, แพะ ขั้นตอนและวิธีการ จัดตั้งธนาคารแพะ เลี้ยงโดย ทางปาล์ม ใบปาล์มบดหมักด้วยน้ำ ชีวภาพ

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง ศูนย์เรียนรู้การเกษตร พอเพียง สถานที่ตั้ง 63 หมู่ 7 ต. หนอง ทะเล อ. เมืองกระบี่ ชื่อวิทยากรเกษตรกร นาย สงวน มงคลศรีพันเลิศ ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร ปลูกผักปลอดสารพิษ, เลี้ยงแพะ, เลี้ยงปลา ปลูกผักปลอดสารพิษ, เลี้ยงแพะ, เลี้ยงปลา

5 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร การเกษตรผสมผสาน โดยใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การเกษตรผสมผสาน โดยใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิทยากรให้เกิด ผลประโยชน์มากที่สุด

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ การปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงแพะ โดยทางปาล์ม บดหมักน้ำชีวภาพ การเลี้ยงแพะ โดยทางปาล์ม บดหมักน้ำชีวภาพ การเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงปลาดุก การปลูกสละในสวนยางพารา การปลูกสละในสวนยางพารา เลี้ยงโคขุน เลี้ยงโคขุน เลี้ยงไก่พื้นบ้าน เลี้ยงไก่พื้นบ้าน เลี้ยงเป็ด เลี้ยงเป็ด


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลหนองทะเล อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google