งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
ได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานกับเทคโนโลยีใหม่ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน จัดตั้งชมรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชื่อกิจกรรม ปลูกผักปลอดสารพิษ, เลี้ยงแพะ สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ผักปลอดสารพิษ, แพะ ขั้นตอนและวิธีการ จัดตั้งธนาคารแพะ เลี้ยงโดยทางปาล์ม ใบปาล์มบดหมักด้วยน้ำชีวภาพ

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง สถานที่ตั้ง 63 หมู่ 7 ต.หนองทะเล อ.เมืองกระบี่ ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายสงวน มงคลศรีพันเลิศ ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร ปลูกผักปลอดสารพิษ, เลี้ยงแพะ, เลี้ยงปลา

5 การให้บริการความรู้การเกษตร
การเกษตรผสมผสาน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิทยากรให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุด

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
การปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงแพะ โดยทางปาล์มบดหมักน้ำชีวภาพ การเลี้ยงปลาดุก การปลูกสละในสวนยางพารา เลี้ยงโคขุน เลี้ยงไก่พื้นบ้าน เลี้ยงเป็ด


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google