งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
มีการบริหารศูนย์ที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ ได้แก่ กองทุนพัฒนาอาชีพการเกษตร เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกในด้านแก้ไขปัญหาด้านเงินทุนในการประกอบอาชีพการเกษตร ได้แก่ กลุ่มผู้เลี้ยงปลาสลิด กลุ่มผู้ปลูกไม้ผล และกลุ่มผู้ปลูกพืชผัก โดยได้รัยเงินตั้งต้นจากกรมส่งเสริมการเกษตร ต่อมามีการขายหุ้นให้กับสมาชิกและมีการเพิ่มหุ้นทุกปี ตลอดจนได้รับการสนับสนุนเงินสมทบจากองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย ปัจจุบันมีเงินกองทุน จำนวน 270,000 บาท และมีการตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ จะมีการจัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ทุกปี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจากองค์การบริหารส่วนตำบล ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกประมง คลินิกสัตว์ เป็นต้น อบรม/สาธิต วิชาชีพให้แก่เกษตรกร จัดนิทรรศการเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพแม่ลูก

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง IPM ข้าว สถานที่ตั้ง หมู่ 5 ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายอุดม กล่ำคลองตัน ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกข้าวและการคัดพันธุ์ข้าว

5 การให้บริการความรู้การเกษตร
โครงการอบรมเกษตรกร เรื่อง การเลี้ยงปลาสลิดครบวงจร

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
การทำการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นแปลงปลูกผักหวานของ นายรุ่งศักดิ์ โตแดง ซึ่งเป็นการปลูกผักหวานในแปลงมะพร้าวอ่อน ก่อนที่จะถึงกำหนดการให้ผลผลิตและเป็นแปลงจุดสาธิตการเรียนรู้ของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร อีกด้วย

7

8

9 จุดสาธิต แปลง IPM ข้าว

10 เรื่องการเลี้ยงปลาสลิดครบวงจร
โครงการอบรมเกษตรกร เรื่องการเลี้ยงปลาสลิดครบวงจร

11 จุดสาธิตการทำการเกษตรที่ปลอดภัย จากสารพิษเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google