งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลอำแพง อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลอำแพง อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลอำแพง อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ มีการบริหารศูนย์ที่แสดงให้เห็นถึง ความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของ คณะกรรมการ ได้แก่ กองทุนพัฒนา อาชีพการเกษตร เพื่อตอบสนองความ ต้องการของสมาชิกในด้านแก้ไขปัญหา ด้านเงินทุนในการประกอบอาชีพ การเกษตร ได้แก่ กลุ่มผู้เลี้ยงปลาสลิด กลุ่มผู้ปลูกไม้ผล และกลุ่มผู้ปลูกพืชผัก โดยได้รัยเงินตั้งต้นจากกรมส่งเสริม การเกษตร ต่อมามีการขายหุ้นให้กับ สมาชิกและมีการเพิ่มหุ้นทุกปี ตลอดจน ได้รับการสนับสนุนเงินสมทบจากองค์การ บริหารส่วนตำบลด้วย ปัจจุบันมี เงินกองทุน จำนวน 270,000 บาท และมี การตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน พระราชานุเคราะห์ฯ จะมีการจัด คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ทุกปี โดยได้รับ การสนับสนุนงบประมาณบางส่วนจาก องค์การบริหารส่วนตำบล  ให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกประมง คลินิกสัตว์ เป็นต้น  อบรม / สาธิต วิชาชีพให้แก่เกษตรกร  จัดนิทรรศการเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูน สุขภาพแม่ลูก

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง IPM ข้าว สถานที่ตั้ง หมู่ 5 ต. อำแพง อ. บ้านแพ้ว จ. สมุทรสาคร ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายอุดม กล่ำคลองตัน ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูก ข้าวและการคัดพันธุ์ข้าว ถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูก ข้าวและการคัดพันธุ์ข้าว

5 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร  โครงการอบรมเกษตรกร เรื่อง การเลี้ยงปลาสลิด ครบวงจร

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ  การทำการเกษตรที่ปลอดภัยจาก สารพิษเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นแปลงปลูกผักหวานของ นายรุ่งศักดิ์ โตแดง ซึ่งเป็น การปลูกผักหวานในแปลง มะพร้าวอ่อน ก่อนที่จะถึง กำหนดการให้ผลผลิตและเป็น แปลงจุดสาธิตการเรียนรู้ของ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด สมุทรสาคร อีกด้วย นายรุ่งศักดิ์ โตแดง ซึ่งเป็น การปลูกผักหวานในแปลง มะพร้าวอ่อน ก่อนที่จะถึง กำหนดการให้ผลผลิตและเป็น แปลงจุดสาธิตการเรียนรู้ของ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด สมุทรสาคร อีกด้วย

7

8

9 จุดสาธิต แปลง IPM ข้าว

10 โครงการอบรม เกษตรกร เรื่องการเลี้ยงปลาสลิด ครบวงจร

11 จุดสาธิตการทำ การเกษตรที่ปลอดภัย จากสารพิษเพื่อ อนุรักษ์ดินและน้ำ


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลอำแพง อำเภอ บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google