งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลตะลุโบะ อำเภอ เมือง จังหวัดปัตตานี ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายอา มะ แวดราแม เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลตะลุโบะ อำเภอ เมือง จังหวัดปัตตานี ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายอา มะ แวดราแม เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลตะลุโบะ อำเภอ เมือง จังหวัดปัตตานี ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายอา มะ แวดราแม เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาง นพวรรณ แก้วมณี

2 กิจกรรมเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เป็น ประจำทุกเดือนๆ ละจำนวน 1 ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เป็น ประจำทุกเดือนๆ ละจำนวน 1 ครั้ง คณะกรรมการศูนย์ฯ กระจายอยู่ทุกหมู่บ้าน ทั้ง 9 หมู่ ซึ่งเป็นตัวแทนจากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ คณะกรรมการศูนย์ฯ กระจายอยู่ทุกหมู่บ้าน ทั้ง 9 หมู่ ซึ่งเป็นตัวแทนจากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ มีการถ่ายทอดความรู้ / เทคโนโลยีสู่เกษตรกรใน พื้นที่เป็นประจำทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง /1 จุด มีการถ่ายทอดความรู้ / เทคโนโลยีสู่เกษตรกรใน พื้นที่เป็นประจำทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง /1 จุด มีการทำระเบียบข้อบังคับของศูนย์ฯ ใช้ในการ ปฏิบัติงานของศูนย์ฯ มีการทำระเบียบข้อบังคับของศูนย์ฯ ใช้ในการ ปฏิบัติงานของศูนย์ฯ มีการประสานงาน ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ โครงการ / กิจกรรม. ต่าง ๆ ของศูนย์ฯ กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มสถาบันเกษตรกร และบุคคลทั่วไปทราบและอย่างต่อเนื่อง มีการประสานงาน ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ โครงการ / กิจกรรม. ต่าง ๆ ของศูนย์ฯ กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มสถาบันเกษตรกร และบุคคลทั่วไปทราบและอย่างต่อเนื่อง มีคณะกรรมการศูนย์ฯ ทุกหมู่เป็น คณะกรรมการ / คณะทำงาน / วิทยากรถ่ายทอด ความรู้การเกษตรของทีมงานโครงการพัฒนา คุณภาพชีวิต มีคณะกรรมการศูนย์ฯ ทุกหมู่เป็น คณะกรรมการ / คณะทำงาน / วิทยากรถ่ายทอด ความรู้การเกษตรของทีมงานโครงการพัฒนา คุณภาพชีวิต

3 กิจกรรมเด่นด้านกิจกรรม ศูนย์บริการฯ ดีเด่น เรื่อง ด้านศิลปะประดิษฐ์ เรื่อง ด้านศิลปะประดิษฐ์ ชื่อกิจกรรม ผลิตมาลัยจากดอกมะลิ สด ชื่อกิจกรรม ผลิตมาลัยจากดอกมะลิ สด สถานที่ตั้ง บ้านแบรอจะรัง หมู่ 2 ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมือง สถานที่ตั้ง บ้านแบรอจะรัง หมู่ 2 ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมือง ผลผลิต / ผลิตภัณฑ์ ผลผลิต / ผลิตภัณฑ์ พวงมาลัยจากดอกมะลิสด พวงมาลัยจากดอกมะลิสด

4 กิจกรรมเด่นด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรดีเด่น จุดถ่ายทอดเรื่อง การทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำ หมักชีวภาพ, การทำเกษตรแบบผสมผสาน จุดถ่ายทอดเรื่อง การทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำ หมักชีวภาพ, การทำเกษตรแบบผสมผสาน สถานที่ตั้ง หมู่ 4 ตำบลตะลุโบะ อำเภอ เมือง สถานที่ตั้ง หมู่ 4 ตำบลตะลุโบะ อำเภอ เมือง ชื่อวิทยากรประจำจุดถ่ายทอด นางสาวมา รีแย ราโมง ชื่อวิทยากรประจำจุดถ่ายทอด นางสาวมา รีแย ราโมง ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร เป็นวิทยากรเป็นผู้บรรยายและสาธิต ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ, การทำ ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพโดยใช้สารเร่ง EM ใช้ สารเร่ง พด.1 พด.2 พด.3.. และ.. พด..7… และผู้บรรยายการปลูกผักปลอดสารพิษ เป็นวิทยากรเป็นผู้บรรยายและสาธิต ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ, การทำ ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพโดยใช้สารเร่ง EM ใช้ สารเร่ง พด.1 พด.2 พด.3.. และ.. พด..7… และผู้บรรยายการปลูกผักปลอดสารพิษ

5 กิจกรรมเด่นด้านการ ให้บริการความรู้การเกษตร ที่เกษตรกรพึงพอใจมากที่สุด งานด้านบริการเฝ้าติดตามเรื่องการ ผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ งานด้านบริการเฝ้าติดตามเรื่องการ ผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ งานด้านบริการเฝ้าติดตามเรื่อง. โรค ระบาดทางการเกษตร งานด้านบริการเฝ้าติดตามเรื่อง. โรค ระบาดทางการเกษตร งานด้านบริการเฝ้าติดตามสถานการณ์ ภัยธรรมชาติ งานด้านบริการเฝ้าติดตามสถานการณ์ ภัยธรรมชาติ งานด้านบริการด้านประมงและด้านปศุ สัตว์รวมถึงเวชภัณฑ์ต่างๆ งานด้านบริการด้านประมงและด้านปศุ สัตว์รวมถึงเวชภัณฑ์ต่างๆ งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ทางด้านการเกษตร งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ทางด้านการเกษตร

6 ผลงานด้านการจัดการความรู้ (KM) ต้องมีการจัดกระบวนการจัดความรู้ ในงานส่งเสริมการเกษตรของตำบล ตะลุโบะ เพื่อให้สอดคล้องกับ กระบวนการจัดความรู้ขององค์กร หน่วยงานศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลตะ ลุโบะ และกรมส่งเสริมการเกษตร ต้องมีการจัดกระบวนการจัดความรู้ ในงานส่งเสริมการเกษตรของตำบล ตะลุโบะ เพื่อให้สอดคล้องกับ กระบวนการจัดความรู้ขององค์กร หน่วยงานศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลตะ ลุโบะ และกรมส่งเสริมการเกษตร

7 ผลงานอื่นๆ งานด้านการส่งเสริมการทำ การเกษตรตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง งานด้านการส่งเสริมการทำ การเกษตรตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งนวัตกรรมภูมิปัญญา เศรษฐกิจพอเพียง แหล่งนวัตกรรมภูมิปัญญา เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ดำเนิน กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ดำเนิน กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

8 ภาพกิจกรรม

9 ภาพกิจกรรม ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลตะลุโบะ อำเภอ เมือง จังหวัดปัตตานี ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายอา มะ แวดราแม เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google