งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายอามะ แวดราแม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายอามะ แวดราแม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลตะลุโบะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายอามะ แวดราแม เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์ นางนพวรรณ แก้วมณี

2 กิจกรรมเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เป็นประจำทุกเดือนๆ ละจำนวน 1 ครั้ง คณะกรรมการศูนย์ฯ กระจายอยู่ทุกหมู่บ้าน ทั้ง 9 หมู่ ซึ่งเป็นตัวแทนจากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ มีการถ่ายทอดความรู้/เทคโนโลยีสู่เกษตรกรในพื้นที่เป็นประจำทุกเดือนๆ ละ 1 ครั้ง/1จุด มีการทำระเบียบข้อบังคับของศูนย์ฯ ใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ มีการประสานงาน ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่โครงการ/กิจกรรม.ต่าง ๆ ของศูนย์ฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มสถาบันเกษตรกรและบุคคลทั่วไปทราบและอย่างต่อเนื่อง มีคณะกรรมการศูนย์ฯ ทุกหมู่เป็นคณะกรรมการ/คณะทำงาน/วิทยากรถ่ายทอดความรู้การเกษตรของทีมงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

3 กิจกรรมเด่นด้านกิจกรรมศูนย์บริการฯ ดีเด่น
เรื่อง ด้านศิลปะประดิษฐ์ ชื่อกิจกรรม ผลิตมาลัยจากดอกมะลิสด สถานที่ตั้ง บ้านแบรอจะรัง หมู่ 2 ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมือง ผลผลิต /ผลิตภัณฑ์ พวงมาลัยจากดอกมะลิสด

4 กิจกรรมเด่นด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรดีเด่น
จุดถ่ายทอดเรื่อง การทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ,การทำเกษตรแบบผสมผสาน สถานที่ตั้ง หมู่ 4 ตำบลตะลุโบะ อำเภอเมือง ชื่อวิทยากรประจำจุดถ่ายทอด นางสาวมารีแย ราโมง ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร เป็นวิทยากรเป็นผู้บรรยายและสาธิตขั้นตอนการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ,การทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพโดยใช้สารเร่ง EM ใช้สารเร่ง พด.1พด.2 พด.3..และ..พด..7…และผู้บรรยายการปลูกผักปลอดสารพิษ

5 กิจกรรมเด่นด้านการให้บริการความรู้การเกษตร ที่เกษตรกรพึงพอใจมากที่สุด
กิจกรรมเด่นด้านการให้บริการความรู้การเกษตร ที่เกษตรกรพึงพอใจมากที่สุด งานด้านบริการเฝ้าติดตามเรื่องการผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ งานด้านบริการเฝ้าติดตามเรื่อง.โรคระบาดทางการเกษตร งานด้านบริการเฝ้าติดตามสถานการณ์ภัยธรรมชาติ งานด้านบริการด้านประมงและด้านปศุสัตว์รวมถึงเวชภัณฑ์ต่างๆ งานเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ทางด้านการเกษตร

6 ผลงานด้านการจัดการความรู้ (KM)
ต้องมีการจัดกระบวนการจัดความรู้ในงานส่งเสริมการเกษตรของตำบลตะลุโบะ เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดความรู้ขององค์กรหน่วยงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลตะลุโบะ และกรมส่งเสริมการเกษตร

7 ผลงานอื่นๆ งานด้านการส่งเสริมการทำการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แหล่งนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

8 ภาพกิจกรรม

9 ภาพกิจกรรม (ต่อ)


ดาวน์โหลด ppt ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายอามะ แวดราแม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google