งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ  ทำงานเป็นทีม กรรมการแบ่ง หน้าที่ชัดเจน - ผู้นำท้องถิ่นรับผิดชอบด้าน ช่วยเหลือเกษตรกร - ผู้นำท้องถิ่นรับผิดชอบด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ  ทำงานเป็นทีม กรรมการแบ่ง หน้าที่ชัดเจน - ผู้นำท้องถิ่นรับผิดชอบด้าน ช่วยเหลือเกษตรกร - ผู้นำท้องถิ่นรับผิดชอบด้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ  ทำงานเป็นทีม กรรมการแบ่ง หน้าที่ชัดเจน - ผู้นำท้องถิ่นรับผิดชอบด้าน ช่วยเหลือเกษตรกร - ผู้นำท้องถิ่นรับผิดชอบด้าน ช่วยเหลือเกษตรกร - ผู้นำเกษตรกรรับผิดชอบด้าน ข้อมูล - ผู้นำเกษตรกรรับผิดชอบด้าน ข้อมูล ข่าวสาร วิชาการ เทคนิคการ ผลิตพืช ประมง ปศุสัตว์ ข่าวสาร วิชาการ เทคนิคการ ผลิตพืช ประมง ปศุสัตว์  มีกรอบการบริหารอยู่เวรบริการฯ ณ ศูนย์บริการฯ ทุกวัน  ศูนย์บริการฯ อยู่ภายในอาคาร อบต. มหาสวัสดิ์

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบ อุทกภัย ชื่อกิจกรรม การฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบ อุทกภัย สถานที่ตั้ง 99 หมู่ 2 ตำบลมหาสวัสดิ์ อ. พุทธมณฑล ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ พืชผัก ข้าว ประมง ขั้นตอนและวิธีการ สมาชิก อบต. คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ และ เลขานุการศูนย์ เฝ้าระวัง / ติดตาม สำรวจ ภัยพิบัติ รายงานตามระบบ ( กษ 01, กษ 02) บันทึกข้อมูล ภาพถ่าย ช่วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด หลังจากนั้นมีการติดตามให้กำลังใจ ผู้ประสบภัย

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง การแปรรูปผลผลิตเกษตร ผลิตภัณฑ์จากข้าว กล้องหอมมะลิ กล้องหอมมะลิ สถานที่ตั้ง 58/2 หมู่ที่ 3 ต. มหา สวัสดิ์ อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม จ. นครปฐม ชื่อวิทยากรเกษตรกร นางปราณี สวัสดิ์แดง ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4 ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

5 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร  ความรู้วิชาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตพืช การแปรรูปผลผลิตเกษตร การแปรรูปผลผลิตเกษตร

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ  จุดสาธิตการทำนาบัว ตัดดอก  จุดสาธิตการทำนาข้าว แบบชีวภาพ  จุดแปรรูปผลผลิต การเกษตร

7

8


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ  ทำงานเป็นทีม กรรมการแบ่ง หน้าที่ชัดเจน - ผู้นำท้องถิ่นรับผิดชอบด้าน ช่วยเหลือเกษตรกร - ผู้นำท้องถิ่นรับผิดชอบด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google