งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
ทำงานเป็นทีม กรรมการแบ่งหน้าที่ชัดเจน - ผู้นำท้องถิ่นรับผิดชอบด้านช่วยเหลือเกษตรกร - ผู้นำเกษตรกรรับผิดชอบด้านข้อมูล ข่าวสาร วิชาการ เทคนิคการผลิตพืช ประมง ปศุสัตว์ มีกรอบการบริหารอยู่เวรบริการฯ ณ ศูนย์บริการฯ ทุกวัน ศูนย์บริการฯ อยู่ภายในอาคาร อบต. มหาสวัสดิ์

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ชื่อกิจกรรม การฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย สถานที่ตั้ง 99 หมู่ 2 ตำบลมหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ พืชผัก ข้าว ประมง ขั้นตอนและวิธีการ สมาชิก อบต. คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ และเลขานุการศูนย์ เฝ้าระวัง/ติดตาม สำรวจภัยพิบัติ รายงานตามระบบ (กษ 01, กษ 02) บันทึกข้อมูล ภาพถ่าย ช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด หลังจากนั้นมีการติดตามให้กำลังใจผู้ประสบภัย

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง การแปรรูปผลผลิตเกษตร ผลิตภัณฑ์จากข้าว กล้องหอมมะลิ สถานที่ตั้ง 58/2 หมู่ที่ 3 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ชื่อวิทยากรเกษตรกร นางปราณี สวัสดิ์แดง ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

5 การให้บริการความรู้การเกษตร
ความรู้วิชาการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตพืช การแปรรูปผลผลิตเกษตร

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
จุดสาธิตการทำนาบัวตัดดอก จุดสาธิตการทำนาข้าวแบบชีวภาพ จุดแปรรูปผลผลิตการเกษตร

7

8


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google