งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิกกลุ่มที่ 1 นางวันเพ็ญ มหาชัย อ. วังวิเศษ จ. ตรัง ประธาน นางสานิตา บุญปทุมพงศ์ อ. แม่ทา จ. ลำพูน รองประธาน นางสาวเพ็ญศรี ศรีตั้ง อ. แม่ทา จ. ลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิกกลุ่มที่ 1 นางวันเพ็ญ มหาชัย อ. วังวิเศษ จ. ตรัง ประธาน นางสานิตา บุญปทุมพงศ์ อ. แม่ทา จ. ลำพูน รองประธาน นางสาวเพ็ญศรี ศรีตั้ง อ. แม่ทา จ. ลำพูน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาชิกกลุ่มที่ 1 นางวันเพ็ญ มหาชัย อ. วังวิเศษ จ. ตรัง ประธาน นางสานิตา บุญปทุมพงศ์ อ. แม่ทา จ. ลำพูน รองประธาน นางสาวเพ็ญศรี ศรีตั้ง อ. แม่ทา จ. ลำพูน ผู้นำเสนอ นางสาวสุกาญจนา แปงป้อ อ. แม่ทา จ. ลำพูน สมาชิกกลุ่ม นายอาทิตย์ พรอุดม อ. วังวิเศษ จ. ตรัง สมาชิกกลุ่ม นางสาวดุษฎี แซ่ตั้น อ. วังวิเศษ จ. ตรัง สมาชิกกลุ่ม

2 การบูรณาการแผนพัฒนา การเกษตรประจำตำบล เข้าในช่องทางการทำ แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. โจทย์ข้อที่ 1

3 ต. ท่าสะบ้า อ. วังวิเศษ จ. ตรัง ต. ท่าสะบ้า อ. วังวิเศษ จ. ตรัง  คณะกรรมการศูนย์ฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อบต. จัดเวทีชาวบ้าน ให้ทุกครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 คนเข้าร่วม  รวบรวมเป็นแผนพัฒนาหมู่บ้าน และสรุป ลำดับความสำคัญ  จัดทำเป็นแผนพัฒนาการเกษตร เจ้าหน้าที่ การเกษตรร่วมกับคณะกรรมการ ศูนย์ จัดเรียงใหม่ ส่งเข้าอำเภอ จังหวัด  จังหวัดจัดทำเป็นรูปเล่ม ส่งกลับมาที่ สนง. กษอ. เพื่อจัดส่งให้หน่วยงาน ต่างๆที่เกี่ยวข้อง  เกษตรตำบลเป็นผู้เน้นย้ำแผน เพื่อให้เข้าสู่ แผน 3 ปีของอบต. โดยใช้ความมีมนุษย์สัมพันธ์เข้าช่วย

4 ต. ทาปลาดุก อ. แม่ทา จ. ลำพูน ต. ทาปลาดุก อ. แม่ทา จ. ลำพูน  อบต. เป็นหลักทำเวทีชุมชน เชิญหน่วยงาน หลายฝ่ายร่วมกันทำแผน ชุมชนโดยใช้งบประมาณจาก อบต.  จัดทำเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน โดยมีการ ประชาสัมพันธ์ให้คนใน ชุมชนมาทำเวที โดยจะจัดวันละ 1 หมู่บ้าน เมื่อเสร็จจะได้แผนชุมชน ทุกด้าน  นำแผนทางด้านการเกษตรมาเข้าที่ประชุม คณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอด และนำมาจัดลำดับความสำคัญ จัดทำ แผนพัฒนาการเกษตร จัดส่งอำเภอ จังหวัด และอบต.

5 ต. ทาปลาดุก อ. แม่ทา จ. ลำพูน ( ต่อ ) ต. ทาปลาดุก อ. แม่ทา จ. ลำพูน ( ต่อ )  จัดทำเวทีประชาคมระดับตำบล เพื่อ จัดลำดับความสำคัญของแผนทุกด้าน ก่อนนำเข้าสภา  มีการประชุมสมาชิกทุกเดือน ที่ อบต. มีการ ทำแผน และแจ้งส่วนราชการ ในการร่วมทำแผน และมีการรายงานการ ทำงานของ อบต. ให้ส่วนราชการ ทราบ  เจ้าหน้าที่ต้องให้ความสำคัญในการจัดทำ แผนทุกขั้นตอน

6 โจทย์ข้อที่ 2 การดำเนินงานของตำบล

7 การพัฒนาบุคลากรของ อปท./ สนง. กษอ.   อปท. จะมีการอบรมที่สถาบัน พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น   คณะกรรมการศูนย์ของบอบรม และทัศนศึกษาดูงาน โดยการของบจาก อปท.

8 การใช้ประโยชน์ IT เพื่อจัดการ ข้อมูลของตำบล อบต. ใช้ข้อมูลแผนที่ภาษี ( โปรแกรม GIS) ในการจัดเก็บภาษี มาใช้ประโยชน์ด้านการตรวจสอบพื้นที่ เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ธรรมชาติ การจำนำข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น สนง. กษอ. ร่วมกับ อปท. ในการจัดเก็บ ข้อมูลด้านการเกษตร ให้เป็นปัจจุบัน ประมวลผลโดย โปรแกรมสำเร็จรูป ใช้ข้อมูลการเกษตรชุดเดียวกับเกษตร จังหวัด ( ทบก.01) ใช้ข้อมูลจากสาธารณะสุข ร่วมด้วยใน การจัดการข้อมูล เพื่อตรวจสอบจำนวนครัวเรือนและ ประชากร

9 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ ให้บริการ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โครงการหมู่บ้านปลูกผักปลอดสารพิษ โรงเรียนเกษตรกร จัดวิทยากรซึ่งเป็นเกษตรกร ให้ คำปรึกษาด้านการผลิตพืช

10 โจทย์ข้อที่ 3 แนวทางการดำเนินการใน 1- 3 ข้างหน้า

11 การบูรณาการแผนพัฒนา การเกษตร กับแผนท้องถิ่น เกษตรตำบลต้องเข้าไปประสานงานกับ อบต. อย่างต่อเนื่อง สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ร่วมกัน ทำความเข้าใจกับ อบต. ในการ นำเสนอแผนพัฒนาการเกษตร เข้าไปสู่แผนท้องถิ่น ทำงานในลักษณะทำงานร่วมกัน ทุก หน่วยงาน

12 บทบาทที่ชัดเจนในการทำงานแบบมี ส่วนร่วม ระหว่าง อปท. สนง. กษอ. และชุมชน สนง. กษอ. สนับสนุน อบต. ทางด้าน วิชาการ ประสานงานในลักษณะแนะนำ ส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร แนะนำ หลักนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง อบต. เป็นผู้ร่วมปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ สนง. กษ. และสนับสนุนด้าน งบประมาณ ชุมชน ต้องรู้จักแสดงความต้องการ และการเสนอปัญหา

13 เครื่องมือในการทำงานร่วมกัน ความรู้ ทักษะ ความชำนาญ การร่วมมือ ร่วมใจกัน ตัวเกษตรกร งบประมาณ / ปัจจัยในการทำงาน

14 ประเมินผลแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน อปท. และ สนง. กษอ. การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ควรจัดทำแบบประเมินโครงการ เพื่อ วัดระดับความพึงพอใจ

15


ดาวน์โหลด ppt สมาชิกกลุ่มที่ 1 นางวันเพ็ญ มหาชัย อ. วังวิเศษ จ. ตรัง ประธาน นางสานิตา บุญปทุมพงศ์ อ. แม่ทา จ. ลำพูน รองประธาน นางสาวเพ็ญศรี ศรีตั้ง อ. แม่ทา จ. ลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google