งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัด ชลบุรี ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นางสาวขวัญใจ เมฆมหัศจรรย์ เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัด ชลบุรี ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นางสาวขวัญใจ เมฆมหัศจรรย์ เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัด ชลบุรี ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นางสาวขวัญใจ เมฆมหัศจรรย์ เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย วิรัตน์ ทองจีน

2 กิจกรรมเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เป็น ประจำทุกเดือนเพื่อร่วมกันวางแผน กิจกรรม จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เป็น ประจำทุกเดือนเพื่อร่วมกันวางแผน กิจกรรม ประสานงานหน่วยงานอื่นหา งบประมาณ และการจัดการเงินทุน ของศูนย์บริการฯ ประสานงานหน่วยงานอื่นหา งบประมาณ และการจัดการเงินทุน ของศูนย์บริการฯ กระตุ้นผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนพัฒนาด้าน การเกษตร กระตุ้นผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนพัฒนาด้าน การเกษตร

3 กิจกรรมเด่นด้านกิจกรรม ศูนย์บริการฯ ดีเด่น เรื่อง การแปรรูปซอสพริก เรื่อง การแปรรูปซอสพริก ชื่อกิจกรรม การแปรรูปซอส พริก ชื่อกิจกรรม การแปรรูปซอส พริก สถานที่ตั้ง หมู่ 3 ตำบลพลวง ทอง อำเภอบ่อทอง สถานที่ตั้ง หมู่ 3 ตำบลพลวง ทอง อำเภอบ่อทอง ผลผลิต / ผลิตภัณฑ์ ซอสพริก เพชรพลวงทอง เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ของตำบลพลวงทอง ผลผลิต / ผลิตภัณฑ์ ซอสพริก เพชรพลวงทอง เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ของตำบลพลวงทอง

4 กิจกรรมเด่นด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรดีเด่น จุดถ่ายทอดเรื่อง เศรษฐกิจ พอเพียง จุดถ่ายทอดเรื่อง เศรษฐกิจ พอเพียง สถานที่ตั้ง หมู่ 4 ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง สถานที่ตั้ง หมู่ 4 ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง ชื่อวิทยากรประจำจุดถ่ายทอด นายจำรัส ปุ๋ยกระโทก ชื่อวิทยากรประจำจุดถ่ายทอด นายจำรัส ปุ๋ยกระโทก ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร มีความสามารถในการเป็น วิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง พืชสมุนไพร ฯลฯ ได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการเป็น วิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง พืชสมุนไพร ฯลฯ ได้เป็นอย่างดี

5 กิจกรรมเด่นด้านการ ให้บริการความรู้การเกษตร ที่เกษตรกรพึงพอใจมากที่สุด การแปรรูปผลผลิต การทำ ซอสพริก การแปรรูปผลผลิต การทำ ซอสพริก

6 ผลงานด้านการจัดการความรู้ (KM) การจัดการความรู้เรื่องการ ทำซอสพริก การจัดการความรู้เรื่องการ ทำซอสพริก

7 ผลงานอื่นๆ จุดถ่ายทอดการเลี้ยงแพะ จุดถ่ายทอดการเลี้ยงแพะ การทำซอสพริก การทำซอสพริก เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง

8 ภาพกิจกรรม


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัด ชลบุรี ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นางสาวขวัญใจ เมฆมหัศจรรย์ เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google