งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นางสาวขวัญใจ เมฆมหัศจรรย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นางสาวขวัญใจ เมฆมหัศจรรย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นางสาวขวัญใจ เมฆมหัศจรรย์ เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายวิรัตน์ ทองจีน

2 กิจกรรมเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์
จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ เป็นประจำทุกเดือนเพื่อร่วมกันวางแผนกิจกรรม ประสานงานหน่วยงานอื่นหางบประมาณ และการจัดการเงินทุนของศูนย์บริการฯ กระตุ้นผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนพัฒนาด้านการเกษตร

3 กิจกรรมเด่นด้านกิจกรรมศูนย์บริการฯ ดีเด่น
เรื่อง การแปรรูปซอสพริก ชื่อกิจกรรม การแปรรูปซอสพริก สถานที่ตั้ง หมู่ 3 ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง ผลผลิต /ผลิตภัณฑ์ ซอสพริกเพชรพลวงทอง เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ของตำบลพลวงทอง

4 กิจกรรมเด่นด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรดีเด่น
จุดถ่ายทอดเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง สถานที่ตั้ง หมู่ 4 ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง ชื่อวิทยากรประจำจุดถ่ายทอด นายจำรัส ปุ๋ยกระโทก ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร มีความสามารถในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง พืชสมุนไพร ฯลฯ ได้เป็นอย่างดี

5 กิจกรรมเด่นด้านการให้บริการความรู้การเกษตร ที่เกษตรกรพึงพอใจมากที่สุด
กิจกรรมเด่นด้านการให้บริการความรู้การเกษตร ที่เกษตรกรพึงพอใจมากที่สุด การแปรรูปผลผลิต การทำซอสพริก

6 ผลงานด้านการจัดการความรู้ (KM)
การจัดการความรู้เรื่องการทำซอสพริก

7 ผลงานอื่นๆ จุดถ่ายทอดการเลี้ยงแพะ การทำซอสพริก เศรษฐกิจพอเพียง

8 ภาพกิจกรรม


ดาวน์โหลด ppt ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นางสาวขวัญใจ เมฆมหัศจรรย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google