งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลท่าช้าง อำเภอเสา ไห้ จังหวัดสระบุรี ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย เพิ่มพูน มาประกอบ เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลท่าช้าง อำเภอเสา ไห้ จังหวัดสระบุรี ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย เพิ่มพูน มาประกอบ เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลท่าช้าง อำเภอเสา ไห้ จังหวัดสระบุรี ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย เพิ่มพูน มาประกอบ เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย ปรีชา สายแสง

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ การทำงานเป็นทีม การทำงานเป็นทีม - จัดทำข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับแนวทาง บริหารศูนย์ฯ เช่น - จัดเวรคณะกรรมการประจำศูนย์ฯใน การให้บริการแก่เกษตรกร - การบริหารกองทุน - การแบ่งหน้าที่ความรับ ผิดชอบ จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ประชุมคณะกรรมการประจำเดือน ประชุมคณะกรรมการประจำเดือน ประสานงานเพื่อจัดหางบประมาณ จากองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆที่ เกี่ยวข้อง ประสานงานเพื่อจัดหางบประมาณ จากองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆที่ เกี่ยวข้อง

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น เรื่อง การประสานงานเพื่อจัดหา งบประมาณ ชื่อกิจกรรม โครงการปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ( จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ) สถานที่ตั้ง ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ปุ๋ยอินทรีย์ 56.25 ตัน งบประมาณ 360,000 บาท ขั้นตอนและวิธีการ สำรวจข้อมูล, จัดเวที ชุมชน, เสนอโครงการจัดเวทียืนยัน, จัดทำ ข้อตกลงร่วม, รับการสนับสนุน, บริหาร กองทุน

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากร เกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ย อินทรีย์ปั้นเม็ด สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบุญ ตำบลท่าช้าง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายสมชาย ใจน้อย ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร บรรยาย, สาธิต การผลิตปุ๋ย หมัก, ปุ๋ยน้ำหมัก บรรยาย, สาธิต การผลิตปุ๋ย หมัก, ปุ๋ยน้ำหมัก และปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด และปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด

5 การให้บริการความรู้การเกษตร ให้ความรู้ผ่านจุดถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร 3 จุด ให้ความรู้ผ่านจุดถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร 3 จุด - หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 4 - ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง หมู่ที่ 8 - กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด หมู่ ที่ 8 จัดอบรมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ จัดอบรมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ( โดยใช้งบประมาณ ศูนย์บริการฯ ) ( โดยใช้งบประมาณ ศูนย์บริการฯ )

6 ผลงานอื่นๆ กองทุนพัฒนาการเกษตร กองทุนพัฒนาการเกษตร จำนวน 197,500 บาท จำนวน 197,500 บาท การประชาสัมพันธ์ ทุกกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ ทุกกิจกรรม เช่น การเตือนภัย, จัดนิทรรศการ เช่น การเตือนภัย, จัดนิทรรศการ ร่วมงานกิจกรรมต่างๆ ร่วมงานกิจกรรมต่างๆ

7 ประชุมคณะกรรมการ เดือนละ 1 ครั้ง จัดเวทีชุมชน จัดทำ แผนพัฒนาการเกษตร ร่วมประชุมเวทีท้องถิ่นท้องที่ ตำบลท่าช้าง ประชุมส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

8 จัดทำข้อตกลงโครงการปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจัดประชุมชี้แจงโครงการร่วมกับอบจ. สระบุรี พิธีรับมอบปุ๋ยอินทรีย์ 56.25 ตัน

9 ประชุมกรรมการกลุ่มปุ๋ย อินทรีย์ปั้นเม็ด ม.8 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต้นแบบระดับอำเภอ จัดประชุมเครือข่าว วิสาหกิจชุมชน องค์กรต่างๆมาศึกษาดูงาน

10 รมว. คมนาคม, ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะ และองค์กรต่างๆ ตรวจเยี่ยมดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง หมู่ที่ 4 ต. ท่าช้าง

11 ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง นางสมบัติ มหาวัง หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบุญ ขบวนการเรียนรู้ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การเลี้ยงโคขุน การปลูกผักปลอดสารพิษ

12 จัดนิทรรศการ ร่วมเป็นวิทยากร จัดอบรมเกษตรกร ร่วมงานวันเกษตรกร ศึกษาดูงานร่วมกับ อ บ ต. การพัฒนาคลองชลประทาน


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลท่าช้าง อำเภอเสา ไห้ จังหวัดสระบุรี ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นาย เพิ่มพูน มาประกอบ เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google