งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายเพิ่มพูน มาประกอบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายเพิ่มพูน มาประกอบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลท่าช้าง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายเพิ่มพูน มาประกอบ เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายปรีชา สายแสง

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
การทำงานเป็นทีม - จัดทำข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางบริหารศูนย์ฯ เช่น - จัดเวรคณะกรรมการประจำศูนย์ฯในการให้บริการแก่เกษตรกร - การบริหารกองทุน - การแบ่งหน้าที่ความรับ ผิดชอบ จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรประจำตำบล ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ประชุมคณะกรรมการประจำเดือน ประสานงานเพื่อจัดหางบประมาณ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น
เรื่อง การประสานงานเพื่อจัดหางบประมาณ ชื่อกิจกรรม โครงการปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ( จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ) สถานที่ตั้ง ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ ปุ๋ยอินทรีย์ ตัน งบประมาณ 360,000 บาท ขั้นตอนและวิธีการ สำรวจข้อมูล, จัดเวทีชุมชน,เสนอโครงการจัดเวทียืนยัน,จัดทำข้อตกลงร่วม,รับการสนับสนุน, บริหารกองทุน

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบุญ ตำบลท่าช้าง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายสมชาย ใจน้อย ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร บรรยาย, สาธิต การผลิตปุ๋ยหมัก ,ปุ๋ยน้ำหมัก และปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด

5 การให้บริการความรู้การเกษตร
ให้ความรู้ผ่านจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 3 จุด - หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 4 - ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง หมู่ที่ 8 - กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด หมู่ที่ 8 จัดอบรมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ (โดยใช้งบประมาณศูนย์บริการฯ)

6 ผลงานอื่นๆ กองทุนพัฒนาการเกษตร จำนวน 197,500 บาท
การประชาสัมพันธ์ ทุกกิจกรรม เช่น การเตือนภัย ,จัดนิทรรศการ ร่วมงานกิจกรรมต่างๆ

7 ประชุมคณะกรรมการเดือนละ 1 ครั้ง
จัดเวทีชุมชน จัดทำแผนพัฒนาการเกษตร ร่วมประชุมเวทีท้องถิ่นท้องที่ตำบลท่าช้าง ประชุมส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

8 จัดทำข้อตกลงโครงการปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
จัดประชุมชี้แจงโครงการร่วมกับอบจ.สระบุรี พิธีรับมอบปุ๋ยอินทรีย์ ตัน

9 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นแบบระดับอำเภอ
ประชุมกรรมการกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ด ม.8 จัดประชุมเครือข่าววิสาหกิจชุมชน องค์กรต่างๆมาศึกษาดูงาน

10 รมว.คมนาคม, ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะ
และองค์กรต่างๆ ตรวจเยี่ยมดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 4 ต.ท่าช้าง

11 ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง นางสมบัติ มหาวัง หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบุญ
ขบวนการเรียนรู้ การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง นางสมบัติ มหาวัง หมู่ที่ 8 บ้านห้วยบุญ การปลูกผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงโคขุน

12 จัดนิทรรศการ ร่วมงานวันเกษตรกร ร่วมเป็นวิทยากร จัดอบรมเกษตรกร
ศึกษาดูงานร่วมกับ อ บ ต . ร่วมเป็นวิทยากร การพัฒนาคลองชลประทาน จัดอบรมเกษตรกร


ดาวน์โหลด ppt ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นายเพิ่มพูน มาประกอบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google