งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงหลักสอง - บาง แค เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นางสาววิไลวรรณ ดุลยพัฒน์ เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงหลักสอง - บาง แค เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นางสาววิไลวรรณ ดุลยพัฒน์ เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงหลักสอง - บาง แค เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นางสาววิไลวรรณ ดุลยพัฒน์ เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์ นางสาวกัณตีนี แวโนะ

2 กิจกรรมเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์ ประชุมกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ ประจำทุกเดือน ประชุมกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ ประจำทุกเดือน ร่วมกันวางแผนจัดการศูนย์ การจัดหา วัสดุอุปกรณ์มาใช้ในศูนย์ มีการอำนวย ความสะดวกแก่เกษตรกรในพื้นที่ที่มา ขอรับบริการ และคณะกรรมการศูนย์ฯ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ร่วมกันวางแผนจัดการศูนย์ การจัดหา วัสดุอุปกรณ์มาใช้ในศูนย์ มีการอำนวย ความสะดวกแก่เกษตรกรในพื้นที่ที่มา ขอรับบริการ และคณะกรรมการศูนย์ฯ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี คณะกรรมการเข้ามามีส่วนร่วมในการ วางแผนโครงการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ คณะกรรมการเข้ามามีส่วนร่วมในการ วางแผนโครงการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ แผนการปฏิบัติงานศูนย์บริการฯ แผนการปฏิบัติงานศูนย์บริการฯ

3 กิจกรรมเด่นด้านกิจกรรม ศูนย์บริการฯ ดีเด่น เรื่อง การผลิตสินค้าปลอดภัยและได้ มาตรฐาน เรื่อง การผลิตสินค้าปลอดภัยและได้ มาตรฐาน ชื่อกิจกรรม การทำน้ำหมักชีวภาพ ชื่อกิจกรรม การทำน้ำหมักชีวภาพ สถานที่ตั้ง ศูนย์บริการฯ ประจำแขวง หลักสอง - บางแค สถานที่ตั้ง ศูนย์บริการฯ ประจำแขวง หลักสอง - บางแค ผลผลิต / ผลิตภัณฑ์ ปุ๋ยน้ำหมัก ชีวภาพ ผลผลิต / ผลิตภัณฑ์ ปุ๋ยน้ำหมัก ชีวภาพ

4 กิจกรรมเด่นด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรดีเด่น จุดถ่ายทอดเรื่อง การปลูกผักปลอดภัย จากสารพิษ จุดถ่ายทอดเรื่อง การปลูกผักปลอดภัย จากสารพิษ สถานที่ตั้ง 76/1 หมู่ 2 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร สถานที่ตั้ง 76/1 หมู่ 2 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ชื่อวิทยากรประจำจุดถ่ายทอด นาย ประกิต ครุฑธนสาร ชื่อวิทยากรประจำจุดถ่ายทอด นาย ประกิต ครุฑธนสาร ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร การปลูกผักเมืองหนาว ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร การปลูกผักเมืองหนาว

5 กิจกรรมเด่นด้านการ ให้บริการความรู้การเกษตร ที่เกษตรกรพึงพอใจมากที่สุด การผลิตปุ๋ยใช้เอง เช่น การทำปุ๋ยน้ำ หมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยน้ำชีวภาพ ซึ่งเป็น การนำทรัพยากรที่เหลือใช้ใน ท้องถิ่นมาใช้อย่างคุ้มค่า การผลิตปุ๋ยใช้เอง เช่น การทำปุ๋ยน้ำ หมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยน้ำชีวภาพ ซึ่งเป็น การนำทรัพยากรที่เหลือใช้ใน ท้องถิ่นมาใช้อย่างคุ้มค่า

6 ผลงานด้านการจัดการความรู้ (KM) ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง การ ปรับใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง การ ปรับใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง ความพอประมาณ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ความมีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันดี มีภูมิคุ้มกันดี เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขความรู้ เงื่อนไขคุณธรรม เงื่อนไขคุณธรรม

7 ผลงานด้านการจัดการความรู้ (KM) ( ต่อ ) โครงการผลิตสินค้าปลอดภัยและได้ มาตรฐาน โครงการผลิตสินค้าปลอดภัยและได้ มาตรฐาน การกำหนดเป้าหมาย (KV) การกำหนดเป้าหมาย (KV) การแลกเปลี่ยนความรู้ (KS) การแลกเปลี่ยนความรู้ (KS) การเก็บรวบรวมข้อมูล (KA) การเก็บรวบรวมข้อมูล (KA)

8 ผลงานอื่นๆ ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง ซึ่งเป็น สถานที่ฝึกทักษะความชำนาญด้าน การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นจุดนัดพบในการส่งเสริมการเกษตร ของเจ้าหน้าที่ เกษตรกร และ อาสาสมัครเกษตร เป็นจุดเรียนรู้ด้าน การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้และ สามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยเรียนรู้ด้าน การผลิตพืช สัตว์ ประมง ฯลฯ ให้มี อาหารบริโภคพอเพียงในครัวเรือน ศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียง ซึ่งเป็น สถานที่ฝึกทักษะความชำนาญด้าน การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นจุดนัดพบในการส่งเสริมการเกษตร ของเจ้าหน้าที่ เกษตรกร และ อาสาสมัครเกษตร เป็นจุดเรียนรู้ด้าน การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้และ สามารถนำไปปฏิบัติได้ โดยเรียนรู้ด้าน การผลิตพืช สัตว์ ประมง ฯลฯ ให้มี อาหารบริโภคพอเพียงในครัวเรือน


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำแขวงหลักสอง - บาง แค เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ นางสาววิไลวรรณ ดุลยพัฒน์ เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google