งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ศูนย์ส่งเสริมการผลิตข้าวชุมชน

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ชื่อกิจกรรม เลี้ยงสัตว์ (สุกรขุน) สถานที่ตั้ง ต.หนองหลวง ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ เลี้ยง 3 รุ่นๆ ละ 40 ตัว ขั้นตอนและวิธีการ เลี้ยงสุกรขุนอายุ 4 เดือน

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง การเลี้ยงสุกร สถานที่ตั้ง หมู่ 1 ต.หนองหลวง อ.ท่าตะโก ชื่อวิทยากรเกษตรกร ปศุสัตว์อำเภอท่าตะโก ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร การเลี้ยงสุกร การตอน การสุขาภิบาล

5 การให้บริการความรู้การเกษตร
การเลี้ยงสุกรขุน

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

7

8


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google