งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัยได้มาตรฐาน ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัยได้มาตรฐาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชน ศูนย์ส่งเสริมการผลิตข้าวชุมชน ศูนย์ส่งเสริมการผลิตข้าวชุมชน

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ชื่อกิจกรรม เลี้ยงสัตว์ ( สุกรขุน ) สถานที่ตั้ง ต. หนองหลวง ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ เลี้ยง 3 รุ่นๆ ละ 40 ตัว ขั้นตอนและวิธีการ เลี้ยงสุกรขุนอายุ 4 เดือน เลี้ยงสุกรขุนอายุ 4 เดือน

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง การเลี้ยงสุกร สถานที่ตั้ง หมู่ 1 ต. หนอง หลวง อ. ท่าตะโก ชื่อวิทยากรเกษตรกร ปศุ สัตว์อำเภอท่าตะโก ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร การเลี้ยงสุกร การตอน การสุขาภิบาล การเลี้ยงสุกร การตอน การสุขาภิบาล

5 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร การเลี้ยง สุกรขุน การเลี้ยง สุกรขุน

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงชุมชน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ พอเพียงชุมชน

7

8


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลหนองหลวง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google