งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
โครงการ 1 ฟาร์ม 1 ตำบล ดำเนินการเลี้ยงหมู โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชน ดำเนินการให้ความรู้แก่เกษตรกรในตำบลและเกษตรกรทั่วไป ดังนี้ - การเพาะเห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า - การเลี้ยงกบ - การเลี้ยงปลา - การเลี้ยงหมู - การจัดการน้ำ การทำปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยน้ำ การเลี้ยงหมูลานเพื่อลดรายจ่าย

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ชื่อกิจกรรม โครงการเพาะเห็ดฟาง สถานที่ตั้ง ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ เห็ดนางฟ้าส่งตลาดหลังสวนวันละ 50 กก. ขั้นตอนและวิธีการ เพาะเชื้อเห็ดนางฟ้า บรรจุก้อนเชื้อเห็ดลงถุง นึ่งก้อนเชื้อ เขี่ยเชื้อใส่ถุงบ่มก้อนเชื้อจัดเรียงในโรงเรือนไว้ 25 วัน เก็บเชื้อเห็ดขาย

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง การเลี้ยงหมูลาน สถานที่ตั้ง ศูนย์บริการฯ ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายสมเดช กลิ่นสถิต ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร มีความรู้ ขั้นตอนการเลี้ยงหมู มีการฝึกอบรมจากปศุสัตว์

5 การให้บริการความรู้การเกษตร
การเพาะเห็ดนางฟ้า

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โครงการแผนชีวิตชุมชน

7


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google