งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลวังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัดชุมพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลวังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัดชุมพร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลวังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัดชุมพร

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ โครงการ 1 ฟาร์ม 1 ตำบล ดำเนินการเลี้ยงหมู โครงการ 1 ฟาร์ม 1 ตำบล ดำเนินการเลี้ยงหมู โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชน ดำเนินการให้ความรู้แก่เกษตรกรใน ตำบลและเกษตรกรทั่วไป ดังนี้ โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชน ดำเนินการให้ความรู้แก่เกษตรกรใน ตำบลและเกษตรกรทั่วไป ดังนี้ - การเพาะเห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า - การเลี้ยงกบ - การเลี้ยงปลา - การเลี้ยงหมู - การจัดการน้ำ การทำปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยน้ำ การทำปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยน้ำ การเลี้ยงหมูลานเพื่อลดรายจ่าย การเลี้ยงหมูลานเพื่อลดรายจ่าย

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง ชื่อกิจกรรม โครงการเพาะเห็ดฟาง สถานที่ตั้ง ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตรฯ ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ เห็ดนางฟ้าส่ง ตลาดหลังสวนวันละ 50 กก. ขั้นตอนและวิธีการ เพาะเชื้อเห็ดนางฟ้า บรรจุก้อนเชื้อ เห็ดลงถุง นึ่งก้อนเชื้อ เขี่ยเชื้อใส่ ถุงบ่มก้อนเชื้อจัดเรียงในโรงเรือนไว้ 25 วัน เก็บเชื้อเห็ดขาย

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง การเลี้ยงหมูลาน สถานที่ตั้ง ศูนย์บริการฯ ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายสม เดช กลิ่นสถิต ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร มีความรู้ ขั้นตอนการ เลี้ยงหมู มีการฝึกอบรมจากปศุ สัตว์ มีความรู้ ขั้นตอนการ เลี้ยงหมู มีการฝึกอบรมจากปศุ สัตว์

5 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร การเพาะเห็ด นางฟ้า การเพาะเห็ด นางฟ้า

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ โครงการเศรษฐกิจ พอเพียง โครงการเศรษฐกิจ พอเพียง โครงการแผนชีวิต ชุมชน โครงการแผนชีวิต ชุมชน

7


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลวังตะกอ อำเภอ หลังสวน จังหวัดชุมพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google