งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ
ศูนย์บริการฯ เป็นศูนย์หลักในการอบรมอาชีพต่างๆ เช่น การเกษตร การแปรรูป ฯลฯ ประชุมคณะกรรมการเป็นประจำทุกเดือน/บันทึกหลักฐาน จัดทำแผนพัฒนาชุมชน, การเกษตร โดยจัดทำเวทีประชาคมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ
เรื่อง ศูนย์รวมประชาคมการพัฒนาอาชีพ ชื่อกิจกรรม การดำเนินการกลุ่มอาชีพต่างๆ สถานที่ตั้ง ทุกหมู่บ้าน ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์ข้าว, ผ้าทอ, ถั่วเหลือง, ข้าวโพด ขั้นตอนและวิธีการ - ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ และตัวแทนการพัฒนาทุกหมู่บ้าน - ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ และจัดตั้งรวมกลุ่ม วิเคราะห์พื้นที่/ชุมชน โดย SWOT และการขอรับการสนับสนุนจาก อปท และส่วนราชการ

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอดวิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น
เรื่อง ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ต.น้ำพี้ อ.ทองแสนขัน ชื่อวิทยากรเกษตรกร นางดอดพุฒน้อย มั่นไสย ความเชี่ยวชาญของวิทยากรเกษตรกร เป็นผู้ปฏิบัติเริ่มจากขั้นต้น จนเป็นศูนย์เรียนรู้และเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้

5 การให้บริการความรู้การเกษตร
การจัดทำไร่นาสวนผสม

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์บริการฯ
ความพร้อมของศูนย์บริการฯ จุดถ่ายทอด นิทรรศการวิชาการและกิจกรรม คณะกรรมการเข้มแข็ง ศูนย์กลางของการพัฒนาด้านต่างๆ ของชุมชน ฯลฯ

7


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการศูนย์บริการฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google