งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลน้ำพี้ อำเภอ ทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลน้ำพี้ อำเภอ ทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลน้ำพี้ อำเภอ ทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ ศูนย์บริการฯ เป็นศูนย์หลักในการ อบรมอาชีพต่างๆ เช่น การเกษตร การแปรรูป ฯลฯ ศูนย์บริการฯ เป็นศูนย์หลักในการ อบรมอาชีพต่างๆ เช่น การเกษตร การแปรรูป ฯลฯ ประชุมคณะกรรมการเป็นประจำ ทุกเดือน / บันทึกหลักฐาน ประชุมคณะกรรมการเป็นประจำ ทุกเดือน / บันทึกหลักฐาน จัดทำแผนพัฒนาชุมชน, การเกษตร โดยจัดทำเวที ประชาคมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ จัดทำแผนพัฒนาชุมชน, การเกษตร โดยจัดทำเวที ประชาคมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

3 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง ศูนย์รวมประชาคมการพัฒนา อาชีพ ชื่อกิจกรรม การดำเนินการกลุ่มอาชีพ ต่างๆ สถานที่ตั้ง ทุกหมู่บ้าน ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์ข้าว, ผ้าทอ, ถั่วเหลือง, ข้าวโพด ขั้นตอนและวิธีการ - ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ และ ตัวแทนการพัฒนาทุกหมู่บ้าน - ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ และ ตัวแทนการพัฒนาทุกหมู่บ้าน - ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ และ จัดตั้งรวมกลุ่ม วิเคราะห์พื้นที่ / ชุมชน โดย SWOT และการขอรับการสนับสนุนจาก อปท. และส่วนราชการ - ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ และ จัดตั้งรวมกลุ่ม วิเคราะห์พื้นที่ / ชุมชน โดย SWOT และการขอรับการสนับสนุนจาก อปท. และส่วนราชการ

4 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง ศูนย์เรียนรู้การเกษตร พอเพียง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ต. น้ำพี้ อ. ทองแสนขัน ชื่อวิทยากรเกษตรกร นางดอด พุฒน้อย มั่นไสย ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร เป็นผู้ปฏิบัติเริ่มจากขั้นต้น จนเป็นศูนย์เรียนรู้และเป็น วิทยากรถ่ายทอดความรู้ เป็นผู้ปฏิบัติเริ่มจากขั้นต้น จนเป็นศูนย์เรียนรู้และเป็น วิทยากรถ่ายทอดความรู้

5 การให้บริการความรู้การเกษตรการให้บริการความรู้การเกษตร การจัดทำไร่นา สวนผสม การจัดทำไร่นา สวนผสม

6 ผลงานอื่นๆ ที่เป็นจุดเด่นของ ศูนย์บริการฯ ความพร้อมของศูนย์บริการฯ จุดถ่ายทอด ความพร้อมของศูนย์บริการฯ จุดถ่ายทอด นิทรรศการวิชาการและ กิจกรรม นิทรรศการวิชาการและ กิจกรรม คณะกรรมการเข้มแข็ง ศูนย์กลางของการพัฒนาด้าน ต่างๆ ของชุมชน ฯลฯ คณะกรรมการเข้มแข็ง ศูนย์กลางของการพัฒนาด้าน ต่างๆ ของชุมชน ฯลฯ

7


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลน้ำพี้ อำเภอ ทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google