งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

OUTPUT OUTCOME OUTPUT OUTCOME วางแผนและ บริหารยุทธศาสตร์ สินค้าปศุสัตว์ วางแผนและ บริหารยุทธศาสตร์ สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการ ปัจจัยการผลิต สินค้าปศุสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "OUTPUT OUTCOME OUTPUT OUTCOME วางแผนและ บริหารยุทธศาสตร์ สินค้าปศุสัตว์ วางแผนและ บริหารยุทธศาสตร์ สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการ ปัจจัยการผลิต สินค้าปศุสัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 OUTPUT OUTCOME OUTPUT OUTCOME วางแผนและ บริหารยุทธศาสตร์ สินค้าปศุสัตว์ วางแผนและ บริหารยุทธศาสตร์ สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการ ปัจจัยการผลิต สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการ ปัจจัยการผลิต สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการ การตลาดสินค้า ปศุสัตว์ บริหารจัดการ การตลาดสินค้า ปศุสัตว์ บริหารจัดการสภาพ แวดล้อมการผลิต สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการสภาพ แวดล้อมการผลิต สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการ การผลิต สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการ การผลิต สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สินค้า ปศุสัตว์มี  คุณภาพ  ปลอดภัย  ปริมาณ เพียงพอ  แข่งขันได้  เป็นที่ ไว้วางใจ ของผู้ บริโภค  เกษตรกร เบิกบาน  ราชการ สุขใจ สินค้า ปศุสัตว์มี  คุณภาพ  ปลอดภัย  ปริมาณ เพียงพอ  แข่งขันได้  เป็นที่ ไว้วางใจ ของผู้ บริโภค  เกษตรกร เบิกบาน  ราชการ สุขใจ PROCESS INPUT บริหารทรัพยากรบุคคล บริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง และการพัสดุ บริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบราชการ บริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน พัฒนากฎหมายและบังคับใช้กฎหมาย 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 12 กระบวนการสร้างคุณค่า กระบวนการสนับสนุน

2 OUTPUT OUTCOME OUTPUT OUTCOME สินค้า ปศุสัตว์มี  คุณภาพ  ปลอดภัย  ปริมาณ เพียงพอ  แข่งขันได้  เป็นที่ ไว้วางใจ ของผู้ บริโภค  เกษตรกร เบิกบาน  ราชการ สุขใจ สินค้า ปศุสัตว์มี  คุณภาพ  ปลอดภัย  ปริมาณ เพียงพอ  แข่งขันได้  เป็นที่ ไว้วางใจ ของผู้ บริโภค  เกษตรกร เบิกบาน  ราชการ สุขใจ PROCESS INPUT วางแผนและ บริหารยุทธศาสตร์ สินค้าปศุสัตว์ วางแผนและ บริหารยุทธศาสตร์ สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการ ปัจจัยการผลิต สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการ ปัจจัยการผลิต สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการ การตลาดสินค้า ปศุสัตว์ บริหารจัดการ การตลาดสินค้า ปศุสัตว์ บริหารจัดการสภาพ แวดล้อมการผลิต สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการสภาพ แวดล้อมการผลิต สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการ การผลิต สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการ การผลิต สินค้าปศุสัตว์ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 บริหารจัดการคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 6 6 วางแผน ยุทธ ศาสตร์ วางแผน ยุทธ ศาสตร์ ถ่ายทอด แผนยุทธ ศาสตร์ สู่การ ปฏิบัติ ถ่ายทอด แผนยุทธ ศาสตร์ สู่การ ปฏิบัติ ควบคุม/ กำกับ/ ติดตาม ประเมิน ผล ควบคุม/ กำกับ/ ติดตาม ประเมิน ผล 1.1 1.2 1.3 เวช ภัณฑ์ สัตว์ เวช ภัณฑ์ สัตว์ ทุน เกษตร กร เกษตร กร พันธุ์ สัตว์ พันธุ์ สัตว์ 2.1 อาหาร สัตว์/ พืช อาหาร สัตว์ 2.2 2.3 2.4 2.5 การควบคุมโรค สัตว์ 3.1 การวินิจฉัย โรคสัตว์ การวินิจฉัย โรคสัตว์ 3.2 การ บริหาร การผลิต ปศุสัตว์ การ บริหาร การผลิต ปศุสัตว์ การบริหาร การแปรรูป สินค้า ปศุสัตว์ การบริหาร การแปรรูป สินค้า ปศุสัตว์ 4.1 4.2 วิเคราะห์และ ติดตามตลาด สินค้าปศุสัตว์ 5.1 กำหนดมาตรฐาน 61 พัฒนา/ ส่งเสริม/ถ่ายทอด ระบบมาตรฐาน พัฒนา/ ส่งเสริม/ถ่ายทอด ระบบมาตรฐาน 6.2 ตรวจสอบ คุณภาพ/มาตรฐาน ตรวจสอบ คุณภาพ/มาตรฐาน 6.3 ตรวจประเมิน คุณภาพ/มาตรฐาน ตรวจประเมิน คุณภาพ/มาตรฐาน 6.4 บริหารทรัพยากรบุคคล บริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง และการพัสดุ บริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบราชการ บริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน พัฒนากฎหมายและบังคับใช้กฎหมาย 7 7 8 8 9 9 10 11 12

3 OUTPUT OUTCOME OUTPUT OUTCOME สินค้า ปศุสัตว์มี  คุณภาพ  ปลอดภัย  ปริมาณ เพียงพอ  แข่งขันได้  เป็นที่ ไว้วางใจ ของผู้ บริโภค  เกษตรกร เบิกบาน  ราชการ สุขใจ สินค้า ปศุสัตว์มี  คุณภาพ  ปลอดภัย  ปริมาณ เพียงพอ  แข่งขันได้  เป็นที่ ไว้วางใจ ของผู้ บริโภค  เกษตรกร เบิกบาน  ราชการ สุขใจ PROCESS INPUT วางแผนและ บริหารยุทธศาสตร์ สินค้าปศุสัตว์ วางแผนและ บริหารยุทธศาสตร์ สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการ ปัจจัยการผลิต สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการ ปัจจัยการผลิต สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการ การตลาดสินค้า ปศุสัตว์ บริหารจัดการ การตลาดสินค้า ปศุสัตว์ บริหารจัดการสภาพ แวดล้อมการผลิต สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการสภาพ แวดล้อมการผลิต สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการ การผลิต สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการ การผลิต สินค้าปศุสัตว์ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 บริหารจัดการคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 6 6 วางแผนยุทธศาสตร์ ถ่ายทอด แผนยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบัติ ถ่ายทอด แผนยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบัติ ควบคุม/ กำกับ/ติดตาม ประเมินผล ควบคุม/ กำกับ/ติดตาม ประเมินผล 1.1 1.2 1.3

4 OUTPUT OUTCOME OUTPUT OUTCOME สินค้า ปศุสัตว์มี  คุณภาพ  ปลอดภัย  ปริมาณ เพียงพอ  แข่งขันได้  เป็นที่ ไว้วางใจ ของผู้ บริโภค  เกษตรกร เบิกบาน  ราชการ สุขใจ สินค้า ปศุสัตว์มี  คุณภาพ  ปลอดภัย  ปริมาณ เพียงพอ  แข่งขันได้  เป็นที่ ไว้วางใจ ของผู้ บริโภค  เกษตรกร เบิกบาน  ราชการ สุขใจ PROCESS INPUT บริหารจัดการคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 6 6 พันธุ์สัตว์ 2.1 อาหารสัตว์/ พืชอาหารสัตว์ 2.2 เวชภัณฑ์สัตว์ 2.3 ทุน 2.4 เกษตรกร 2.5 วางแผนและ บริหารยุทธศาสตร์ สินค้าปศุสัตว์ วางแผนและ บริหารยุทธศาสตร์ สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการ ปัจจัยการผลิต สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการ ปัจจัยการผลิต สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการ การตลาดสินค้า ปศุสัตว์ บริหารจัดการ การตลาดสินค้า ปศุสัตว์ บริหารจัดการสภาพ แวดล้อมการผลิต สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการสภาพ แวดล้อมการผลิต สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการ การผลิต สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการ การผลิต สินค้าปศุสัตว์ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

5 OUTPUT OUTCOME OUTPUT OUTCOME สินค้า ปศุสัตว์มี  คุณภาพ  ปลอดภัย  ปริมาณ เพียงพอ  แข่งขันได้  เป็นที่ ไว้วางใจ ของผู้ บริโภค  เกษตรกร เบิกบาน  ราชการ สุขใจ สินค้า ปศุสัตว์มี  คุณภาพ  ปลอดภัย  ปริมาณ เพียงพอ  แข่งขันได้  เป็นที่ ไว้วางใจ ของผู้ บริโภค  เกษตรกร เบิกบาน  ราชการ สุขใจ PROCESS INPUT วางแผนและ บริหารยุทธศาสตร์ สินค้าปศุสัตว์ วางแผนและ บริหารยุทธศาสตร์ สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการ ปัจจัยการผลิต สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการ ปัจจัยการผลิต สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการ การตลาดสินค้า ปศุสัตว์ บริหารจัดการ การตลาดสินค้า ปศุสัตว์ บริหารจัดการสภาพ แวดล้อมการผลิต สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการสภาพ แวดล้อมการผลิต สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการ การผลิต สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการ การผลิต สินค้าปศุสัตว์ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 บริหารจัดการคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 6 6 การควบคุมโรคสัตว์ 3.1 วินิจฉัยโรคสัตว์ 3.2

6 OUTPUT OUTCOME OUTPUT OUTCOME สินค้า ปศุสัตว์มี  คุณภาพ  ปลอดภัย  ปริมาณ เพียงพอ  แข่งขันได้  เป็นที่ ไว้วางใจ ของผู้ บริโภค  เกษตรกร เบิกบาน  ราชการ สุขใจ สินค้า ปศุสัตว์มี  คุณภาพ  ปลอดภัย  ปริมาณ เพียงพอ  แข่งขันได้  เป็นที่ ไว้วางใจ ของผู้ บริโภค  เกษตรกร เบิกบาน  ราชการ สุขใจ PROCESS INPUT วางแผนและ บริหารยุทธศาสตร์ สินค้าปศุสัตว์ วางแผนและ บริหารยุทธศาสตร์ สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการ ปัจจัยการผลิต สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการ ปัจจัยการผลิต สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการ การตลาดสินค้า ปศุสัตว์ บริหารจัดการ การตลาดสินค้า ปศุสัตว์ บริหารจัดการสภาพ แวดล้อมการผลิต สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการสภาพ แวดล้อมการผลิต สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการ การผลิต สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการ การผลิต สินค้าปศุสัตว์ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 บริหารจัดการคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 6 6 การบริหารการผลิตปศุ สัตว์ 4.1 การบริหารการแปรรูป สินค้าปศุสัตว์ 4.1

7 วิเคราะห์และ ติดตามตลาด สินค้าปศุสัตว์ OUTPUT OUTCOME OUTPUT OUTCOME สินค้า ปศุสัตว์มี  คุณภาพ  ปลอดภัย  ปริมาณ เพียงพอ  แข่งขันได้  เป็นที่ ไว้วางใจ ของผู้ บริโภค  เกษตรกร เบิกบาน  ราชการ สุขใจ สินค้า ปศุสัตว์มี  คุณภาพ  ปลอดภัย  ปริมาณ เพียงพอ  แข่งขันได้  เป็นที่ ไว้วางใจ ของผู้ บริโภค  เกษตรกร เบิกบาน  ราชการ สุขใจ PROCESS INPUT วางแผนและ บริหารยุทธศาสตร์ สินค้าปศุสัตว์ วางแผนและ บริหารยุทธศาสตร์ สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการ ปัจจัยการผลิต สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการ ปัจจัยการผลิต สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการ การตลาดสินค้า ปศุสัตว์ บริหารจัดการ การตลาดสินค้า ปศุสัตว์ บริหารจัดการสภาพ แวดล้อมการผลิต สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการสภาพ แวดล้อมการผลิต สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการ การผลิต สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการ การผลิต สินค้าปศุสัตว์ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 บริหารจัดการคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 6 6 5.1

8 OUTPUT OUTCOME OUTPUT OUTCOME สินค้า ปศุสัตว์มี  คุณภาพ  ปลอดภัย  ปริมาณ เพียงพอ  แข่งขันได้  เป็นที่ ไว้วางใจ ของผู้ บริโภค  เกษตรกร เบิกบาน  ราชการ สุขใจ สินค้า ปศุสัตว์มี  คุณภาพ  ปลอดภัย  ปริมาณ เพียงพอ  แข่งขันได้  เป็นที่ ไว้วางใจ ของผู้ บริโภค  เกษตรกร เบิกบาน  ราชการ สุขใจ PROCESS INPUT วางแผนและ บริหารยุทธศาสตร์ สินค้าปศุสัตว์ วางแผนและ บริหารยุทธศาสตร์ สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการ ปัจจัยการผลิต สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการ ปัจจัยการผลิต สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการ การตลาดสินค้า ปศุสัตว์ บริหารจัดการ การตลาดสินค้า ปศุสัตว์ บริหารจัดการสภาพ แวดล้อมการผลิต สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการสภาพ แวดล้อมการผลิต สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการ การผลิต สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการ การผลิต สินค้าปศุสัตว์ 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 บริหารจัดการคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 6 6 กำหนดมาตรฐาน 6.1 พัฒนา/ ส่งเสริม/ถ่ายทอด ระบบมาตรฐาน พัฒนา/ ส่งเสริม/ถ่ายทอด ระบบมาตรฐาน 6.2 ตรวจสอบ คุณภาพ/รับรอง ตรวจสอบ คุณภาพ/รับรอง 6.3 การตรวจ ประเมิน คุณภาพ/ มาตรฐาน การตรวจ ประเมิน คุณภาพ/ มาตรฐาน 6.4


ดาวน์โหลด ppt OUTPUT OUTCOME OUTPUT OUTCOME วางแผนและ บริหารยุทธศาสตร์ สินค้าปศุสัตว์ วางแผนและ บริหารยุทธศาสตร์ สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการ ปัจจัยการผลิต สินค้าปศุสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google