งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เป็นที่ไว้วางใจของผู้ บริโภค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เป็นที่ไว้วางใจของผู้ บริโภค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เป็นที่ไว้วางใจของผู้ บริโภค
PROCESS OUTPUT OUTCOME INPUT สินค้า ปศุสัตว์มี คุณภาพ ปลอดภัย ปริมาณเพียงพอ แข่งขันได้ เป็นที่ไว้วางใจของผู้ บริโภค เกษตรกรเบิกบาน ราชการสุขใจ กระบวนการสร้างคุณค่า วางแผนและ บริหารยุทธศาสตร์ สินค้าปศุสัตว์ 1 บริหารจัดการ ปัจจัยการผลิต สินค้าปศุสัตว์ 2 บริหารจัดการสภาพ แวดล้อมการผลิต สินค้าปศุสัตว์ 3 บริหารจัดการ การผลิต สินค้าปศุสัตว์ 4 บริหารจัดการ การตลาดสินค้า ปศุสัตว์ 5 บริหารจัดการคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 6 กระบวนการสนับสนุน บริหารทรัพยากรบุคคล 7 บริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง และการพัสดุ 8 บริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 พัฒนาระบบราชการ 10 บริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน 11 พัฒนากฎหมายและบังคับใช้กฎหมาย 12

2 เป็นที่ไว้วางใจของผู้ บริโภค
PROCESS OUTPUT OUTCOME INPUT สินค้า ปศุสัตว์มี คุณภาพ ปลอดภัย ปริมาณเพียงพอ แข่งขันได้ เป็นที่ไว้วางใจของผู้ บริโภค เกษตรกรเบิกบาน ราชการสุขใจ วางแผนและ บริหารยุทธศาสตร์ สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการ ปัจจัยการผลิต การตลาดสินค้า ปศุสัตว์ บริหารจัดการสภาพ แวดล้อมการผลิต การผลิต 1 2 3 4 5 วางแผนยุทธ ศาสตร์ ถ่ายทอด แผนยุทธ สู่การปฏิบัติ ควบคุม/ กำกับ/ติดตามประเมิน ผล 1.1 1.2 1.3 เวช ภัณฑ์ สัตว์ ทุน เกษตร กร พันธุ์ 2.1 อาหาร สัตว์/พืชอาหารสัตว์ 2.2 2.3 2.4 2.5 การควบคุมโรคสัตว์ 3.1 การวินิจฉัย โรคสัตว์ 3.2 การบริหารการผลิต ปศุสัตว์ การบริหารการแปรรูป สินค้า 4.1 4.2 วิเคราะห์และติดตามตลาดสินค้าปศุสัตว์ 5.1 บริหารจัดการคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 6 กำหนดมาตรฐาน 61 พัฒนา/ ส่งเสริม/ถ่ายทอดระบบมาตรฐาน 6.2 ตรวจสอบ คุณภาพ/มาตรฐาน 6.3 ตรวจประเมิน 6.4 บริหารทรัพยากรบุคคล บริหารงบประมาณ การเงิน การคลัง และการพัสดุ บริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบราชการ บริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน พัฒนากฎหมายและบังคับใช้กฎหมาย 7 8 9 10 11 12

3 เป็นที่ไว้วางใจของผู้ บริโภค
PROCESS OUTPUT OUTCOME INPUT สินค้า ปศุสัตว์มี คุณภาพ ปลอดภัย ปริมาณเพียงพอ แข่งขันได้ เป็นที่ไว้วางใจของผู้ บริโภค เกษตรกรเบิกบาน ราชการสุขใจ วางแผนและ บริหารยุทธศาสตร์ สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการ ปัจจัยการผลิต การตลาดสินค้า ปศุสัตว์ บริหารจัดการสภาพ แวดล้อมการผลิต การผลิต 1 2 3 4 5 วางแผนยุทธศาสตร์ ถ่ายทอด แผนยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบัติ ควบคุม/ กำกับ/ติดตามประเมินผล 1.1 1.2 1.3 บริหารจัดการคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 6

4 เป็นที่ไว้วางใจของผู้ บริโภค
PROCESS OUTPUT OUTCOME INPUT สินค้า ปศุสัตว์มี คุณภาพ ปลอดภัย ปริมาณเพียงพอ แข่งขันได้ เป็นที่ไว้วางใจของผู้ บริโภค เกษตรกรเบิกบาน ราชการสุขใจ วางแผนและ บริหารยุทธศาสตร์ สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการ ปัจจัยการผลิต การตลาดสินค้า ปศุสัตว์ บริหารจัดการสภาพ แวดล้อมการผลิต การผลิต 1 2 3 4 5 พันธุ์สัตว์ 2.1 อาหารสัตว์/พืชอาหารสัตว์ 2.2 เวชภัณฑ์สัตว์ 2.3 ทุน 2.4 เกษตรกร 2.5 บริหารจัดการคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 6

5 บริหารจัดการคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
PROCESS OUTPUT OUTCOME INPUT สินค้า ปศุสัตว์มี คุณภาพ ปลอดภัย ปริมาณเพียงพอ แข่งขันได้ เป็นที่ไว้วางใจของผู้ บริโภค เกษตรกรเบิกบาน ราชการสุขใจ วางแผนและ บริหารยุทธศาสตร์ สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการ ปัจจัยการผลิต การตลาดสินค้า ปศุสัตว์ บริหารจัดการสภาพ แวดล้อมการผลิต การผลิต 1 2 3 4 5 การควบคุมโรคสัตว์ 3.1 วินิจฉัยโรคสัตว์ 3.2 บริหารจัดการคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 6

6 เป็นที่ไว้วางใจของผู้ บริโภค
PROCESS OUTPUT OUTCOME INPUT สินค้า ปศุสัตว์มี คุณภาพ ปลอดภัย ปริมาณเพียงพอ แข่งขันได้ เป็นที่ไว้วางใจของผู้ บริโภค เกษตรกรเบิกบาน ราชการสุขใจ วางแผนและ บริหารยุทธศาสตร์ สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการ ปัจจัยการผลิต การตลาดสินค้า ปศุสัตว์ บริหารจัดการสภาพ แวดล้อมการผลิต การผลิต 1 2 3 4 5 การบริหารการผลิตปศุสัตว์ 4.1 การบริหารการแปรรูปสินค้าปศุสัตว์ 4.1 บริหารจัดการคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 6

7 เป็นที่ไว้วางใจของผู้ บริโภค
PROCESS OUTPUT OUTCOME INPUT สินค้า ปศุสัตว์มี คุณภาพ ปลอดภัย ปริมาณเพียงพอ แข่งขันได้ เป็นที่ไว้วางใจของผู้ บริโภค เกษตรกรเบิกบาน ราชการสุขใจ วางแผนและ บริหารยุทธศาสตร์ สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการ ปัจจัยการผลิต การตลาดสินค้า ปศุสัตว์ บริหารจัดการสภาพ แวดล้อมการผลิต การผลิต 1 2 3 4 5 วิเคราะห์และติดตามตลาดสินค้าปศุสัตว์ 5.1 บริหารจัดการคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 6

8 เป็นที่ไว้วางใจของผู้ บริโภค
PROCESS OUTPUT OUTCOME INPUT สินค้า ปศุสัตว์มี คุณภาพ ปลอดภัย ปริมาณเพียงพอ แข่งขันได้ เป็นที่ไว้วางใจของผู้ บริโภค เกษตรกรเบิกบาน ราชการสุขใจ วางแผนและ บริหารยุทธศาสตร์ สินค้าปศุสัตว์ บริหารจัดการ ปัจจัยการผลิต การตลาดสินค้า ปศุสัตว์ บริหารจัดการสภาพ แวดล้อมการผลิต การผลิต 1 2 3 4 5 บริหารจัดการคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 6 กำหนดมาตรฐาน 6.1 พัฒนา/ ส่งเสริม/ถ่ายทอดระบบมาตรฐาน 6.2 ตรวจสอบ คุณภาพ/รับรอง 6.3 การตรวจประเมิน คุณภาพ/มาตรฐาน 6.4


ดาวน์โหลด ppt เป็นที่ไว้วางใจของผู้ บริโภค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google