งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์กรนำการปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดโลก วิสัยทัศน์. กรมปศุสัตว์ส่งมอบอะไร? คุณค่า?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์กรนำการปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดโลก วิสัยทัศน์. กรมปศุสัตว์ส่งมอบอะไร? คุณค่า?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์กรนำการปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดโลก วิสัยทัศน์

2 กรมปศุสัตว์ส่งมอบอะไร? คุณค่า?

3 ความสามารถทางการแข่งขัน ความเพียงพอความมีคุณภาพ อะไรคือ คุณค่า ที่ส่งมอบ?

4 กรมปศุสัตว์ ผู้บริโภค ผู้บริโภค เกษตรกร เกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ ส่งมอบ ให้ใคร?

5 ความ เพียงพอ ความมี คุณภาพ ความสามารถทางการแข่งขัน กรมปศุสัตว์ส่งมอบอะไร? ความ เพียงพอ ความมี คุณภาพ ความต้องการ ความคาดหวัง

6 ความเพียงพอ ความมีคุณภาพ องค์กรนำการปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดโลก ความสามารถ ทางการแข่งขัน

7 กรมปศุสัตว์ทำอะไร? กำหนด ยุทธศาสตร์ การปศุสัตว์ วิจัย พัฒนา และออกแบบด้านการปศุสัตว์ ปฏิบัติการ ด้านการ ปศุสัตว์ ส่งมอบและ ให้บริการ ด้านการ ปศุสัตว์ บริหาร ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย กระบวนการที่สร้างคุณค่าของกรมปศุสัตว์ กระบวนการสนับสนุนของกรมปศุสัตว์ การเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาองค์การ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการจัดการความรู้ การจัดการด้านกฎหมาย นิติกรรม และสิทธิประโยชน์ขององค์การ การบริหารจัดการด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม องค์กรนำการปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดโลก ความ มีคุณ ภาพ ความ สามารถ ทางการ แข่งขัน ความ เพียง พอ

8 กำหนด ยุทธศาสตร์ การปศุสัตว์ วิจัย พัฒนา และออกแบบ ด้านการ ปศุสัตว์ปฏิบัติการด้านการปศุสัตว์ ส่งมอบและ ให้บริการ ด้านการปศุสัตว์ บริหาร ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย กระบวนการที่สร้างคุณค่าของกรมปศุสัตว์ สร้าง วิสัยทัศน์ จัดทำ ยุทธศาสตร์ บริหาร ยุทธศาสตร์ วิเคราะห์ สภาพแวดล้อม ภายนอก วิเคราะห์ความต้องการ ความ คาดหวัง ของผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำหนด เป้าหมาย ที่เหมาะสม วิเคราะห์ สภาพแวดล้อม ภายใน กำหนด วิสัยทัศน์

9 กำหนด ยุทธศาสตร์ การปศุสัตว์ วิจัย พัฒนา และออกแบบ ด้านการ ปศุสัตว์ปฏิบัติการด้านการปศุสัตว์ ส่งมอบและ ให้บริการ ด้านการปศุสัตว์ บริหาร ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย กระบวนการที่สร้างคุณค่าของกรมปศุสัตว์ สร้าง วิสัยทัศน์ จัดทำ ยุทธศาสตร์ บริหาร ยุทธศาสตร์ วิเคราะห์ สภาพแวดล้อม ภายนอก วิเคราะห์ความต้องการ ความ คาดหวัง ของผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำหนด เป้าหมาย ที่เหมาะสม วิเคราะห์ สภาพแวดล้อม ภายใน กำหนด วิสัยทัศน์ วิเคราะห์และ ประเมิน สภาพการ แข่งขัน วิเคราะห์ แนวโน้มด้าน เศรษฐกิจ วิเคราะห์ แนวโน้มด้าน การเมืองและ กฎหมาย วิเคราะห์ แนวโน้มด้าน เทคโนโลยี วิเคราะห์ แนวโน้มด้าน สังคม วัฒนธรรม วิเคราะห์ แนวโน้มด้าน ประชากร ศาสตร์ วิเคราะห์ แนวโน้มด้าน สิ่งแวดล้อม

10 กระบวนการที่สร้างคุณค่าของกรมปศุสัตว์ สร้าง วิสัยทัศน์ จัดทำ ยุทธศาสตร์ บริหาร ยุทธศาสตร์ กำหนด พันธกิจ ขององค์กร จัดทำและ ประเมิน ทางเลือก วาง ยุทธศาตร์ ระยะยาว ปรับ โครงสร้าง องค์กร กำหนด เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ กำหนดบทบาท หน้าที่และ กระบวนการ กำหนด ยุทธศาสตร์ ระดับภารกิจ กำหนด ยุทธศาสตร์ การปศุสัตว์ วิจัย พัฒนา และออกแบบ ด้านการ ปศุสัตว์ปฏิบัติการด้านการปศุสัตว์ ส่งมอบและ ให้บริการ ด้านการปศุสัตว์ บริหาร ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

11 กระบวนการที่สร้างคุณค่าของกรมปศุสัตว์ สร้าง วิสัยทัศน์ จัดทำ ยุทธศาสตร์ บริหาร ยุทธศาสตร์ พัฒนา โครงการรองรับ ยุทธศาสตร์ ประเมินโครงการ รองรับยุทธศาสตร์ ที่ได้พัฒนาขึ้นมา กำหนด ตัวชี้วัด เป้าประสงค์ คัดเลือก โครงการที่ เหมาะสม กำหนด ยุทธศาสตร์ การปศุสัตว์ วิจัย พัฒนา และออกแบบ ด้านการ ปศุสัตว์ปฏิบัติการด้านการปศุสัตว์ ส่งมอบและ ให้บริการ ด้านการปศุสัตว์ บริหาร ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

12 กระบวนการที่สร้างคุณค่าของกรมปศุสัตว์ กำหนดเป้าหมาย การวิจัย พัฒนา ออกแบบ กำหนดแผนงาน โครงการวิจัย พัฒนา ออกแบบ กำหนด ผู้รับผิดชอบและ จัดสรรทรัพยากร บริหารจัดการ สิทธิและ ผลประโยชน์ บริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการ ใช้ประโยชน์ กำหนด ยุทธศาสตร์ การปศุสัตว์ วิจัย พัฒนา และออกแบบ ด้านการ ปศุสัตว์ปฏิบัติการด้านการปศุสัตว์ ส่งมอบและ ให้บริการ ด้านการปศุสัตว์ บริหาร ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

13 กระบวนการที่สร้างคุณค่าของกรมปศุสัตว์ การผลิด จัดหา ปัจจัยสำคัญด้าน การผลิตปศุสัตว์ การบริหาร สุขภาพสัตว์ การบริหาร สุขอนามัย กระบวนการผลิต การบริหาร สุขอนามัย สินค้าปศุสัตว์ กำหนด ยุทธศาสตร์ การปศุสัตว์ วิจัย พัฒนา และออกแบบ ด้านการ ปศุสัตว์ปฏิบัติการด้านการปศุสัตว์ ส่งมอบและ ให้บริการ ด้านการปศุสัตว์ บริหาร ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย การบริหาร ห้องปฏิบัติการ

14 กระบวนการที่สร้างคุณค่าของกรมปศุสัตว์ ระบุข้อกำหนด ที่สำคัญของ กระบวนการ ส่งมอบ ให้บริการ ตามมาตรฐานที่ กำหนด ออกแบบ กระบวนการ ให้บริการ ควบคุม คุณภาพ การให้บริการ ปรับปรุง กระบวนการส่งมอบ และให้บริการ กำหนด ยุทธศาสตร์ การปศุสัตว์ วิจัย พัฒนา และออกแบบ ด้านการ ปศุสัตว์ปฏิบัติการด้านการปศุสัตว์ ส่งมอบและ ให้บริการ ด้านการปศุสัตว์ บริหาร ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย บริหาร บุคลากรที่ ให้บริการ

15 กระบวนการที่สร้างคุณค่าของกรมปศุสัตว์ กำหนดกลุ่ม ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริหารความสมดุลระหว่าง องค์กร กลุ่มผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างความร่วมมือและ สร้างความสัมพันธ์กับทุก กลุ่มและระหว่างกลุ่ม กำหนด ยุทธศาสตร์ การปศุสัตว์ วิจัย พัฒนา และออกแบบ ด้านการ ปศุสัตว์ปฏิบัติการด้านการปศุสัตว์ ส่งมอบและ ให้บริการ ด้านการปศุสัตว์ บริหาร ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย เรียนรู้ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย

16 กระบวนการสนับสนุนของกรมปศุสัตว์ การเงิน การคลัง การพัสดุ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาองค์การ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการจัดการความรู้ การจัดการด้านกฎหมาย นิติกรรม และสิทธิประโยชน์ขององค์การ การบริหารจัดการด้านอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม

17 กระบวนการสนับสนุนของกรมปศุสัตว์ การเงิน การคลัง การพัสดุ

18 รางวัลคุณภาพการให้บริการ ประเภทรางวัล 1.รางวัลรายกระบวนงาน 2.รางวัลภาพรวมกระบวนงาน 3.รางวัลกระบวนงานที่มีความเชื่อมโยงหลายส่วนราชการ 4.รางวัลนวัตกรรมการให้บริการ

19 ขั้นตอน 1.ค้ดเลือกกระบวนงาน 2.จัดทำเอกสารรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนด 3.ส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในกำหนด 4.สำนักงาน ก.พ.ร. ตรวจประเมิน ระยะที่ 1 พิจารณาจากเอกสารรายงาน ระยะที่ 1 พิจารณาจากเอกสารรายงาน ระยะที่ 2 ตรวจเยี่ยมจากการปฏิบัติงานจริง ระยะที่ 2 ตรวจเยี่ยมจากการปฏิบัติงานจริง 5.ข้อมูลเพิ่มเติม “หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณา รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน” รางวัลคุณภาพการให้บริการ

20 การจัดการกระบวนงานเพื่อรับรางวัลคุณภาพการให้บริการ การเตรียมการ 1.กำหนดให้มีการพัฒนาหมวด 6 อย่างจริงจัง 2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กระบวนการ การจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการสอนงาน รวมถึงการ ปรับปรุงกระบวนงาน” ให้กับคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์การ และ ผู้แทนจากสำนัก/กอง เพื่อเป็นตัวคูณในการดำเนินงาน 3.สำรวจความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้เป็นปัจจัยในการปรับปรุงกระบวนการ ให้บริการ 4.กำหนดให้สำนัก/กอง จัดทำ Work flow กระบวนงานหลัก ให้แล้ว เสร็จภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 เพื่อนำไปสู่การปรับปรุง ต่อไป 5.กำหนดเป็นตัวชี้วัดตามคำรับรองภายในกรมปศุสัตว์ ให้มีการเสนอ กระบวนงานเพื่อรับรางวัล

21 การจัดการกระบวนงานเพื่อรับรางวัลคุณภาพการให้บริการ การดำเนินการ 1.สำนัก/กอง พิจารณา คัดเลือกกระบวนงานหลักตามหลักเกณฑ์ ฯ เสนอคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาองค์การ หมวด 6 จำนวน 1-3 กระบวนงาน 2.คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาองค์การ หมวด 6 ร่วมกับกลุ่ม พัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์ พิจารณาคัดเลือกกระบวนงานของ สำนัก/กอง ที่เหมาะสมสำหรับการเสนอขอรับรางวัล 3.สำนัก/กอง ปรับปรุงกระบวนงานให้มีประสิทธิภาพ พร้อมจัดเก็บ ข้อมูลผลการดำเนินการ 4.สำนัก/กอง จัดทำรายงานตามแบบฟอร์มส่งสำนักงาน ก.พ.ร. 5.รอรับการตรวจประเมินในขั้นตอนต่อไป

22

23


ดาวน์โหลด ppt องค์กรนำการปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดโลก วิสัยทัศน์. กรมปศุสัตว์ส่งมอบอะไร? คุณค่า?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google