งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการส่งเสริมการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มที่ 8 จ. กรุงเทพมหานคร จ. นนทบุรี จ. ปทุมธานี จ. พระนครศรีอยุธยา จ. ลพบุรี จ. สระบุรี จ. ชัยนาท กลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการส่งเสริมการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มที่ 8 จ. กรุงเทพมหานคร จ. นนทบุรี จ. ปทุมธานี จ. พระนครศรีอยุธยา จ. ลพบุรี จ. สระบุรี จ. ชัยนาท กลุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการส่งเสริมการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มที่ 8 จ. กรุงเทพมหานคร จ. นนทบุรี จ. ปทุมธานี จ. พระนครศรีอยุธยา จ. ลพบุรี จ. สระบุรี จ. ชัยนาท กลุ่ม เจ้าพระยาป่าสัก ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม อ. สมชาย หอมกระหลบ ที่ปรึกษาผู้ช่วย คุณรัตน์ตนา บัวศรีคำ นำเสนอโดย คุณอาทิตยา ไชโย

2 รายชื่อประจำกลุ่มที่ 8 กลุ่ม เจ้าพระยาป่าสัก จังหวัดชื่อ - สกุล กรุงเทพมหา นคร นายวิทยา กันตถาวร กรุงเทพมหา นคร นางกัลยา เทียมกาญจนา ชัยนาท นายปราโมทย์ รัตน สัมฤทธิ์ ชัยนาทนายสุชาติ อ่อนดำ ชัยนาทนายชัด ขำเอี่ยม ชัยนาทนายเอนก สุธา นนทบุรี นายพิมาน พรหมสาขา ณ สกลนคร นนทบุรี นายพันธุ์ชาย สุวรรณ พัฒน์ ปทุมธานีนายสุรชัย เที่ยงอรุณ ปทุมธานีนายสมศักดิ์ ชุมพร ปทุมธานีนายอดุล โฉมฉลาด พระนครศรีอ ยุธยา นายวิวัฒน์ วรวาท จังหวัดชื่อ - สกุล พระนครศรีอยุ ธยา นายนิคม สรรพวัตร พระนครศรีอยุ ธยา นายบรรจง สีดารักษ์ พระนครศรีอยุ ธยา นายสุรสีห์ เรือนทอง ลพบุรีนายณัฐวุฒิ ตรงดี ลพบุรีนายชูชาติ สงจันทร์ ลพบุรีนายสุเมธ ภู่ประยูร ลพบุรีนายวุฒศิษย์ วงษ์เนตร ลพบุรีนางสาวอาทิตยา ไชโย สระบุรีนายธีระศักดิ์ ขุมเงิน สระบุรีนายสมศักดิ์ วรรณะ สระบุรีนายสถิตย์ อายุรพรรณ สระบุรีนายบรรจงศิลป์ วุฒิอุทัย

3 ผลสัมฤทธิ์ เกษตรกรมีความมั่นคงใน อาชีพและมีคุณภาพ ชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

4 ผลลัพธ์ ลดค่าใช้จ่ายใน ครัวเรือน เกษตรกรมีเงินออม สังคมเข้มแข็งเกิด ความสามัคคี

5 ผลผลิต เกษตรกรมีความรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

6 กระบวนการทำงานที่มี ประสิทธิภาพ ขั้นตอนการ ดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง รับสมัครและคัดเลือก เกษตรกร วิเคราะห์ศักยภาพ / ความพร้อม ถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้ผู้ร่วมโครงการ ติดตาม / ประเมินผล

7 การมีส่วนร่วมของเกษตรกร เกษตรกรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในการวางแผน การผลิต จำหน่าย และแปรรูปวิธีการนำไปสู่การปฏิบัติ สร้างแรงจูงใจ กระตุ้นเร่งเร้าให้ เกษตรกรสนใจ สร้างแรงจูงใจ กระตุ้นเร่งเร้าให้ เกษตรกรสนใจ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด

8 ปัจจัยที่เอื้อต่อการ ดำเนินงาน กลยุทธ์หน่วยงาน ส่งเสริมการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การเมือง ตามนโยบายของรัฐบาล

9 สังคมการเกษตร สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการเกษตรของเกษตรกร ด้านเศรษฐกิจ ภาวะการแข่งขันในระบบการค้าเสรี เกษตรกรรายย่อยจะอยู่รอดได้เมื่อทำการ ผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

10 เทคโนโลยี มีแหล่งข้อมูล และความรู้

11 ปัจจัย นำเข้า คน วิทยากรภายนอก เกษตรกรที่ประสพความสำเร็จ เทคโนโลยี ศึกษาดูงานนอกสถานที่

12 วัตถุดิบ วัตถุดิบจากแหล่งใกล้เคียง งบประมาณ - งบกลาง 100,000 บาท - อบจ. 100,000 บาท - อบต. 100,000 บาท จำนวน 300,000 บาท

13


ดาวน์โหลด ppt โครงการส่งเสริมการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มที่ 8 จ. กรุงเทพมหานคร จ. นนทบุรี จ. ปทุมธานี จ. พระนครศรีอยุธยา จ. ลพบุรี จ. สระบุรี จ. ชัยนาท กลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google