งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 1 “ บทบาทภารกิจของสำนักงานจังหวัดที่จะ รองรับการเปลี่ยนแปลง ” ผลการระดมความ คิดเห็นของกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 1 “ บทบาทภารกิจของสำนักงานจังหวัดที่จะ รองรับการเปลี่ยนแปลง ” ผลการระดมความ คิดเห็นของกลุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 1 “ บทบาทภารกิจของสำนักงานจังหวัดที่จะ รองรับการเปลี่ยนแปลง ” ผลการระดมความ คิดเห็นของกลุ่ม

2 2. สมาชิก ประธานกลุ่ม นายระพีพัฒน์ ณ นคร หัวหน้าสำนักงาน จังหวัดสงขลา เลขานุการกลุ่ม นายอุดร น้อยทับทิม หัวหน้าสำนักงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

3 สมาชิก ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ ง สังกัด 1 นายณัฐพงศ์ ศิริ ชนะ หน. สนจ. กระบี่ 2 นางสาวรัตนา ศรีศุภ ลักษณ์ หน. สนจ. จันทบุรี 3 นายวันชัย ไชยวรรณ หน. สนจ. ชุมพร 4 นางสาวจารุวรรณ ศีลพงษ์ หน. สนจ. ตาก 5 นายอุดร น้อยทับทิม หน. สนจ. นครศรีธรรมรา ช 6 นายคุมพล บรรเทา ทุกข์ หน. สนจ. บุรีรัมย์ 7 นายประสิทธิ์ โอ สถานนท์ หน. สนจ. พระนครศรีอยุธ ยา 8 นายดำรง อารีกิจ หน. สนจ. พิษณุโลก 9 นางสาวกุลวัลย์ สุ ภัทรหริผล หน. สนจ. มหาสารคาม 10 นางปราณี อารมณ์ เสรี หน. สนจ. ร้อยเอ็ด 11 นางชุลีวันทน์ สาย สิงห์ทอง หน. สนจ. ลำปาง 12 นายระพีพัฒน์ ณ นคร หน. สนจ. สงขลา 13 นายทวีศักดิ์ วัฒนธรรมรักษ์ หน. สนจ. สระแก้ว

4 สมาชิก ( ต่อ ) ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่งสังกัด 14 นางสันวณี สุวรรณ จูฑะหน. สนจ. สุราษฎร์ธานี 15 นางสาวอารีย์ กอ เจริญรัตน์หน. สนจ. อำนาจเจริญ 16 นายเผด็จ โชติ มณีจวค.8 วชัยภูมิ 17 นายพิพัฒน์ เนี้ย วคงศักดิ์ นิติกร 8 ว สำนัก กฎหมาย สป 18 นายทรรศนะ วิชัย ธนพัฒน์ จนท. วิ เทศฯ 8 วกต. สป. 19 นายอุทาร พิชญา ภรณ์ผอ. สมน. สนผ. สป. 20 นายวรสิฎฐ์ หล้า มงคลจวค.8 ว สบจ. สป. 21 นายสุเทพ ลีละตา นนท์ นิติกร 8 วกจ. สป. 22 นายชัช กิตติ นภดลผอ. สจบ. สบจ. สป. 23 นางสาวกฤษณี มหาวิรุฬห์จวค.8 วสดร. สป. 24 นายกวีพร จันทน์ ขาวจวค.8 วกพร. สป. 24 นายศรัณย์ ตริ สกุลจวค.7 วสบจ. สป. 25 นางวาสนา เตชะ วิจิตรสารจวค.7 วสดร. สป.

5 3. ผลการระดมความเห็น 3.1 หลักการเหตุผล / ความสำคัญ / ความ คิดเห็น / เป้าหมายหัวข้อ ที่ระดมความเห็น ที่ระดมความเห็น สำนักงานจังหวัดเป็น STAFF และ เป็น Back Office ของผู้ว่าราชการจังหวัด ในบทบาทสองมิติ สำนักงานจังหวัดเป็น STAFF และ เป็น Back Office ของผู้ว่าราชการจังหวัด ในบทบาทสองมิติ (1) การบริหารจัดการจังหวัดโดยรวม (1) การบริหารจัดการจังหวัดโดยรวม (2) การบริหารจัดการภายใน สำนักงานจังหวัด (2) การบริหารจัดการภายใน สำนักงานจังหวัด

6 3.2 สถานภาพ / ปัญหา / ข้อจำกัด ( โปรด ระบุเป็นข้อๆ ) (1) ด้านบุคลากร - ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ด้าน IT - ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ด้าน IT ด้านกฎหมาย ด้านกฎหมาย - บุคลากรขาดการพัฒนา ทักษะอย่างต่อเนื่อง - บุคลากรขาดการพัฒนา ทักษะอย่างต่อเนื่อง (2) ระยะเวลาในการจัดทำโครงการ ตามยุทธศาสตร์จังหวัด จำกัด ทำให้การพิจารณา โครงการขาดคุณภาพ จำกัด ทำให้การพิจารณา โครงการขาดคุณภาพ (3) ปริมาณงานมากและ กระบวนงานมีความยุ่งยาก ซับซ้อน ซับซ้อน

7 3.3 ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข ( โปรดระบุเป็นข้อๆ ) บทบาทพันธกิจหลักของการบริหารงานของ สำนักงานจังหวัดที่ควรเป็น (1) เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและอำนวยการ ของจังหวัด (2) เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็น นวัตกรรมแก่ข้าราชการ ในจังหวัด ในจังหวัด (3) เป็นศูนย์กลางในการบริหารงานบุคคลในอำนาจ ของผู้ว่าราชการจังหวัด (4) เป็นศูนย์กลางในการแปลงนโยบายจาก ส่วนกลางไปสู่การปฏิบัติ (4) เป็นศูนย์กลางในการแปลงนโยบายจาก ส่วนกลางไปสู่การปฏิบัติ Implement Implement (5) เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบ ฐานข้อมูล ซึ่งใช้ในการ (5) เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายระบบ ฐานข้อมูล ซึ่งใช้ในการ บริหารจังหวัด (POC) บริหารจังหวัด (POC) (6) เป็น Back Office ผลักดันยุทธศาสตร์จังหวัด ไปสู่ความสำเร็จ (6) เป็น Back Office ผลักดันยุทธศาสตร์จังหวัด ไปสู่ความสำเร็จ (7) เป็นศูนย์กลางในการประสานราชการของ จังหวัดแบบบูรณาการ (7) เป็นศูนย์กลางในการประสานราชการของ จังหวัดแบบบูรณาการ (8) บริหารงานแนวใหม่แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์หรือ ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร (8) บริหารงานแนวใหม่แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์หรือ ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร (9) วิเคราะห์ จัดทำคำขอ และบริหารงบประมาณ จังหวัด (9) วิเคราะห์ จัดทำคำขอ และบริหารงบประมาณ จังหวัด ---------------- ---------------- ลงชื่อ (...........................................) ประธานกลุ่ม (...........................................)


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 1 “ บทบาทภารกิจของสำนักงานจังหวัดที่จะ รองรับการเปลี่ยนแปลง ” ผลการระดมความ คิดเห็นของกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google