งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการส่งเสริมการปลูก ปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี กลุ่มเกษตร สัมพันธมิตร จ. นครศรีธรรมราช, พังงา, สตูล, กระบี่ และ สระแก้ว จ. นครศรีธรรมราช, พังงา, สตูล, กระบี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการส่งเสริมการปลูก ปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี กลุ่มเกษตร สัมพันธมิตร จ. นครศรีธรรมราช, พังงา, สตูล, กระบี่ และ สระแก้ว จ. นครศรีธรรมราช, พังงา, สตูล, กระบี่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการส่งเสริมการปลูก ปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี กลุ่มเกษตร สัมพันธมิตร จ. นครศรีธรรมราช, พังงา, สตูล, กระบี่ และ สระแก้ว จ. นครศรีธรรมราช, พังงา, สตูล, กระบี่ และ สระแก้ว

2 จ. นครศรีธรรมราช 1. นางสาวพัชรี นุ่นรอด 2. นางสาวลัดดา จุลบล 3. นางสาวสุภาวณี ดำขลิ้ง 4. นางสาวอนงค์ เจนวิชชุเมธ 5. นายโกเวศ วัชรจิตตานนท์ จ. กระบี่ 1. นายนพพล ราบบำเพิง 2. นายอุดมเดช แซ่ตัน 3. นางสาวนันธิยา ทองทิพย์ 4. นายกฤษณ์ แก้วตั้ง จ. สตูล 1. นายสมใจ หลังเถาะ 2. นายสุรัฐ สุวรรณกิจ 3. นายชินวัส สว่างแจ้ง สมาชิกกลุ่มเกษตรสัมพันธมิตร จ. พังงา 1. นายไมตรี เจียมรา 2. นายธวัชชัย ชารีวงศ์ จ. สระแก้ว 1. นางสาวจันวิภา อันทอง 2. นางสาวนลินี ร่มเย็น 3. นายณัฐวุติ ศิลลา 4. นางสาวนงนุช สุวรรณสน 5. นางสาวนิตนิรา วงษ์แก้ว 6. นางสาวสุพัตรา ทะวาผักแว่น 7. นางรติรัตน์ เขาพระจันทร์ 8. นายพิชัย สันประเทียบ 9. นายธนวัฒน์ คิ้วกลาง

3 กลุ่มเกษตรพันธมิตร

4 อ. วีระศักดิ์ จิตตะวิริยะพงษ์ วิทยากรประจำกลุ่ม วิทยากรประจำกลุ่ม นายวรวุฒิ วงศ์ ไชย ผู้ช่วยวิทยากร ประจำกลุ่ม ผู้ช่วยวิทยากร ประจำกลุ่ม

5 นางสาวพัชรี นุ่นรอด นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราช

6 ผลสัมฤทธิ์ เกษตรกรมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น เกษตรสัมพันธมิตร

7 ผลลัพธ์ เกษตรกรมีรายได้ เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2,240 บาท / ไร่ / ปี เกษตรสัมพันธมิตร

8 ผลผลิต ปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี ผลผลิตเพิ่มขึ้น 800 กก./ ไร่ / ปี เกษตรสัมพันธมิตร

9 กระบวนการทำงานที่มี ประสิทธิภาพ กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์โครงการ ( วิทยุ, เวทีชุมชน, ฯลฯ ) คัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรเข้า ร่วมโครงการ ประชุมชี้แจงเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการ ฝึกอบรมเกษตรกรผู้เข้าร่วม โครงการ ดำเนินงานตามแผน ติดตามและประเมินผล เกษตรสัมพันธมิตร

10 การมีส่วนร่วมของประชาชน เกษตรกรเข้าร่วมอบรมตาม โครงการ ด้วยความสมัครใจ เกษตรสัมพันธมิตร

11 วิธีการนำไปสู่การปฏิบัติ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี ต่างๆ ศึกษาดูงานกลุ่มที่ประสบ ความสำเร็จ เกษตรสัมพันธมิตร

12 ปัจจัยที่เอื้อต่อการ ทำงาน กลยุทธ์หน่วยงาน ตรงกับยุทธศาสตร์กลุ่ม จังหวัดภาคเหนือตอนบน การเมือง ได้รับการสนับสนุนจาก อบท. ( อบต., เทศบาลตำบล, อบจ.) ปัจจัยที่เอื้อต่อการ ทำงาน กลยุทธ์หน่วยงาน ตรงกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด เรื่องพลังงาน ทดแทนการเมือง ได้รับการสนับสนุนจาก อปท. ( อบต., เทศบาลตำบล, อบจ.) เกษตรสัมพันธมิตร

13 สังคมการเกษตร พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะสมการ ปลูกปาล์มน้ำมัน เกษตรกรมีความสนใจเศรษฐกิจ มีโรงงานรับซื้อผลผลิตเทคโนโลยี มีศูนย์วิจัยพันธุ์ปาล์มน้ำมัน สำนักงานเกษตรจังหวัด / อำเภอ เกษตรสัมพันธมิตร

14 ปัจจัยนำเข้า คน เกษตรกร 20 ราย พื้นที่เป้าหมาย 200 ไร่ เทคโนโลยี เทคโนโลยี จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ เกษตรสัมพันธมิตร

15 วัตถุดิบ จัดซื้อปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีให้แก่ เกษตรกรเงิน สนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด ( งบ CEO) 2,400,000 บาท เกษตรสัมพันธมิตร

16 สวัสดีค่ะ !!! พืชทดแทน พลังงาน นั้น คือปาล์ม ดำเนินตาม ยุทธศาสตร์ ของชาติได้ ช่วยประเทศ ลดนำเข้า อย่างมากมาย เพื่อเกษตรกร ไทยได้ปลูก ปาล์มพันธุ์ดี เกษตรสัมพันธมิตร


ดาวน์โหลด ppt โครงการส่งเสริมการปลูก ปาล์มน้ำมันพันธุ์ดี กลุ่มเกษตร สัมพันธมิตร จ. นครศรีธรรมราช, พังงา, สตูล, กระบี่ และ สระแก้ว จ. นครศรีธรรมราช, พังงา, สตูล, กระบี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google