งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 15 กลุ่ม ลูกน้ำ เค็ม จังหวัดสงขลา สุ ราษฎร์ธานี สตูล ระนอง นราธิวาส พัทลุง ตราด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 15 กลุ่ม ลูกน้ำ เค็ม จังหวัดสงขลา สุ ราษฎร์ธานี สตูล ระนอง นราธิวาส พัทลุง ตราด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 15 กลุ่ม ลูกน้ำ เค็ม จังหวัดสงขลา สุ ราษฎร์ธานี สตูล ระนอง นราธิวาส พัทลุง ตราด

2 สมาชิกกลุ่ม 15 ลูกน้ำเค็ม จังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี สตูล ระนอง นราธิวาส พัทลุง และตราด

3 รายชื่อสามชิกกลุ่ม 15 จังหวัดสงขลา นายวุฒิศักดิ์ สุวรรณ จังหวัดตราด นายวินัย ขยันยิ่ง จังหวัดระนอง นายวสันต์ สุข สุวรรณ นางสาวอรสา ช่วย บำรุง นางเพียงฤดี สุข แก้ว จังหวัดสตูล นายชาญชัย วิ จักขณาภรณ์ นายสุเอียด คงเย็น นายบุญร่วม หนู นอง นายประทีป จันทสุ ริวงศ์ จังหวัดสงขลา นายวุฒิศักดิ์ สุวรรณ จังหวัดตราด นายวินัย ขยันยิ่ง จังหวัดระนอง นายวสันต์ สุข สุวรรณ นางสาวอรสา ช่วย บำรุง นางเพียงฤดี สุข แก้ว จังหวัดสตูล นายชาญชัย วิ จักขณาภรณ์ นายสุเอียด คงเย็น นายบุญร่วม หนู นอง นายประทีป จันทสุ ริวงศ์ นายจรัญ รอดศรี นาค นางสาวกัญญา สุวรรณโณ นายวุฒิพงศ์ วงศ์ จิตธรรม นายสมมิตร สุวรรณพรรค นางสาวนันทวัน วัฒนา นางสาวพัชนีกูล บุญแสง นางสาวหับสะ ตง เยต นายวีระศักดิ์ ฤทธิ รณ นางสาวขวัญชนก บุปผากิจ นายสิทธิชัย ช่วย สงค์ นางสาวรัตนา จันทร์แก้ว นายเจตนิพิฐ ปาน เพชร นางพรทิพย์ สม วงศ์ นางสาวสมใจ พันธุ์ พิทย์แพทย์ จังหวัด สุราษฏร์ธานี จังหวัด พัทลุง นายสมชาย เพ็งประไพนาง อรทัย เพ็ง ประไพ จังหวัดนราธิวาส นายสัมพันธ์ อุดร

4 จิรภัทร ชู ศิลป์ทอง อาจารย์ที่ ปรึกษา บุษยมาศ นิลน้อย ผู้ช่วยอาจารย์ที่ปรึกษา กลุ่มลูกน้ำเค็ม นาย วสันต์ สุขสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 7 ว สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง ผู้นำเสนอ

5 โครงการส่งเสริมการปลูกข่า เหลืองแก้จน ผลสัม ฤทธิ์ 1. คุณภาพชีวิตของ เกษตรกรดีขึ้น 3. ผู้บริโภคเกิด ความพึงพอใจ 4. แก้ไขปัญหาความยากจนตามนโยบายรัฐได้สำเร็จ 2. เกษตรกรเชื่อมั่นในการ ทำงานของศูนย์บริการฯ

6 ผลลั พธ์ รายได้ = ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ แปลงเกษตรกร 18 บาท / กก. = ไร่ละ 172,800 บาท เกษตรกรมีรายได้ 50 ครัวเรือนๆละ 120,000 บาท ( หลังจากหักค่าใช้จ่าย ) มูลค่ารวม 6,000,000 บาท ( เกษตรกร 50 คน ) สร้างวิทยากรเกษตรเพิ่มขึ้น

7 ผลผ ลิต ระยะการปลูก 50x 50 ซ. ม. = 6,400 กอ / ไร่ หลังปลูก 6-8 เดือน ให้ผลผลิต เฉลี่ยกอละ 1.5 กก.= 9,600 กก./ ไร่ เกษตรกร 50 ครัวเรือนๆ ละ 1 ไร่ จะได้ผลผลิต = 480,000 กก.

8 1. กำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน 1.1 กำหนดบุคคลเป้าหมาย / พื้นที่ เป้าหมาย 1.2 วางแผนการทำงาน - ประชุมชี้แจง - คัดเลือกเกษตรกร - การฝึกอบรมและดูงาน - สนับสนุนปัจจัยการผลิต - ติดตามประเมินผลและรายงานผล กระบวนการทำงานที่มี ประสิทธิภาพ

9 2. การมีส่วนร่วมของเกษตรกร - การจัดตั้งกองทุนหมุนเวียน - เกิดการรวมกลุ่มการผลิตและ จำหน่าย - เกษตรกรสมทบทุนในการจัดหา ปัจจัยการผลิต 10% - ตัวแทนเกษตรกรมีส่วนร่วมในการ จัดหาปัจจัยการผลิต กระบวนการทำงานที่มี ประสิทธิภาพ ( ต่อ )

10 3. วิธีการนำไปสู่การ ปฏิบัติ - การฝึกอบรมและดู งาน - ดำเนินการตาม โครงการ

11 ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำงาน กลยุทธ์หน่วยงานรุกไป ข้างหน้า สนองนโยบายขจัดความ ยากจนของรัฐบาล การเ มือง สังคมการเกษตร เศรษฐกิจเทคโนโลยี ผู้ว่า CEO, อปท.( อบจ. อบต. เทศบาล ) เกิดการ รวมกลุ่ม เกิด ถ่ายทอดซึ่ง กันและกัน แลกเปลี่ย นความ คิดเห็น กัน มีตลาดรองรับที่ชัดเจน รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้น ลดการว่างงาน ภูมิปัญญาชาวบ้าน การแปรรูป มีแหล่งทุนสนับสนุน ( ธกส.) อุตสาหกรรมสนับสนุน

12 ปัจจัยนำเข้า คน เทคโนโลยี วัตถุดิบ เงิน ระยะเวลา เจ้าหน้าที่กรรมการศูนย์ฯ. เกษตรกร ภูมิปัญญา ชาวบ้าน อุปกรณ์การเกษตรแปลงสาธิต พันธุ์ข่าเหลือง ปุ๋ยแปลงสาธิต งบ 1,500,000 บาท = ค่าพันธุ์ข่าเหลือง ปุ๋ย การฝึกอบรมและดูงาน กุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2549 วิทยากร ผู้นำท้องถิ่น องค์ความรู้ น้ำและระบบการให้น้ำ

13 ขอขอบ คุณ ข้อมูลเพิ่มเติม http//:www.ranong.doae.go.th


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 15 กลุ่ม ลูกน้ำ เค็ม จังหวัดสงขลา สุ ราษฎร์ธานี สตูล ระนอง นราธิวาส พัทลุง ตราด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google