งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร นางลาวัลย์ ฉัตรวิรุฬห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร นางลาวัลย์ ฉัตรวิรุฬห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร นางลาวัลย์ ฉัตรวิรุฬห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร สำนักพัฒนาเกษตรกร สัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ปี 2555 วันที่ 1 มีนาคม 2555 ณ ห้องอารียา โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

2 บูรณาการ 11 หน่วยงาน 7 กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / สาธารณสุข / ศึกษาธิการ / พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ มนุษย์ / มหาดไทย / แรงงาน และกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 หน่วยงาน: กรุงเทพมหานคร / ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / มหาวิทยาลัยราชภัฎ

3 เบญจวิถีการพัฒนา สังคมไทยอยู่ดี มีสุข ยั่งยืน
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สุขอนามัยในครอบครัว พัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี สังคมไทยอยู่ดี มีสุข ยั่งยืน

4 กิจกรรมโครงการ ปี 2555 1. ส่งเสริมเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูน สุขภาพ 2. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่ม รายได้ 3. ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ (ตลาดนัด)

5 เป้าหมาย / งบประมาณ 1. ส่งเสริมเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ - เป้าหมาย 80 จุด จังหวัดละ 1 จุด ยกเว้น นครราชสีมา นครศรีธรรมราช และเชียงใหม่ จังหวัดละ 2 จุด - เกษตรกร จุดละ 50 ราย - งบประมาณ * อบรมหลักสูตร 1 วัน เงิน 10,000 บาท/จุด * สนับสนุนปัจจัยการผลิต เงิน 10,000 บาท/จุด

6 เป้าหมาย / งบประมาณ (ต่อ)
2. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ - เป้าหมาย 80 กลุ่ม - งบประมาณ 10,000 บาท (เป็นค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์การแปรรูปผลผลิตเกษตร ค่าวัตถุดิบ และค่าบรรจุภัณฑ์/ฉลาก) 3. ส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์ (ตลาดนัด) - จัดตลาดนัด (อตก.) จำนวน 12 ครั้งๆ ละ 7 วัน - จัดงาน 6 ปี สายใยรักแห่งครอบครัว

7 วิธีการดำเนินงาน 1. สำนักงานเกษตรจังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ - คัดเลือกพื้นที่ 43 จังหวัด ดำเนินการในพื้นที่ทรงงาน (เสด็จแล้ว) 34 จังหวัด ดำเนินการในจุด ปี บูรณาการ งานและงบประมาณ ลงจุดเดียวกัน - จัดทำเกณฑ์ประเมินผลตามเกณฑ์ จปฐ. กชช. 2 ค 2. คัดเลือกสมาชิกจุดละ 50 ราย - อบรมด้านเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ 1 วัน (เอกสารแนบ 1) - รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืช (ตู้เย็นข้างบ้าน ตู้ยาข้างรั้ว)

8 วิธีการดำเนินงาน (ต่อ)
3. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ด้านการแปรรูปผลผลิตเกษตร โดยจัดค่าใช้จ่ายเป็นค่า เครื่องมือ/อุปกรณ์ วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ 4. สนับสนุนให้กลุ่มแม่บ้านงานครัวฯ จัดกิจกรรม เช่น - ครัวในโรงเรียน (อาหารกลางวันเด็กนักเรียน) - ครัวพระราชทาน - ครัวเพิ่มรายได้แก่สมาชิก 5. สนับสนุนให้กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มพ่อบ้าน กลุ่มยุว ร่วมกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ

9 วิธีการดำเนินงาน (ต่อ)
6. ส่งเสริมการตลาด โดยให้สมาชิกโครงการฯ นำผลิตภัณฑ์กลุ่มออกจำหน่ายในโอกาสต่างๆ ทั้งระดับอำเภอ จังหวัด ประเทศ 7. พัฒนาศาลาเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ เพื่อใช้เป็นจุดถ่ายทอดความรู้ และศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารทางด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตร 8. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือเวทีถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกตามกรอบเบญจวิถีการพัฒนา 9. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานผ่านสื่อต่างๆ

10 วิธีการดำเนินงาน (ต่อ)
10. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานดังนี้ - จังหวัดคีย์ข้อมูลรายงานตามระบบ e-project - จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส จำนวน 3 ครั้ง ภายในวันที่ 25 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน และกันยายน 2555 (เอกสารแนบ 2) - จังหวัดและสสข.ที่ 1-6 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ปี 2555 ส่งกรมฯ ภายในวันที่ 25 กันยายน 2555 (เอกสารแนบ 3)

11 วิธีการดำเนินงาน (ต่อ)
10. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (ต่อ) - จังหวัดจัดทำ/แก้ไขข้อมูลสมาชิกรายบุคคล ตามแบบ สร.01 ให้เป็นปัจจุบัน - คณะกรรมการโครงการระดับจังหวัด รวบรวมผลการดำเนินงานเป็นรูปเล่มส่งกรมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

12 ผลผลิต (OUTPUT) 1. จำนวนสมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ที่เข้ารับการอบรมการทำเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ ไม่ น้อยกว่า 4,000 ราย 2. จำนวนหมู่บ้านโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ที่ได้รับการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ไม่น้อยกว่า 80 หมู่บ้าน 3. จำนวนครั้งในการจัดตลาดนัดโครงการสายใยรัก แห่งครอบครัวฯ (อตก.) ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง

13 ผลลัพธ์ (OUTCOME) 1. สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 นำความรู้เรื่องการทำเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพไปปฏิบัติ 2. สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ ที่ได้รับการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาอาชีพและจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว 3. สมาชิกโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ มีช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง

14 ผู้ประสานงานโครงการ 1. นางลาวัลย์ ฉัตรวิรุฬห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา ผลิตภัณฑ์เกษตร 2. นางนภวรรณ บัวสาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ การ โทรศัพท์ โทรสาร และ

15 Q & A

16 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร นางลาวัลย์ ฉัตรวิรุฬห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google