งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมการเกษตร ปี 2555 วันที่ 1 มีนาคม 2555 ณ ห้องอารียา โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัด ปทุมธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมการเกษตร ปี 2555 วันที่ 1 มีนาคม 2555 ณ ห้องอารียา โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัด ปทุมธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมการเกษตร ปี 2555 วันที่ 1 มีนาคม 2555 ณ ห้องอารียา โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัด ปทุมธานี

2 7 กระทรวง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / สาธารณสุข / ศึกษาธิการ / พัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของ มนุษย์ / มหาดไทย / แรงงาน และกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 4 หน่วยงาน : กรุงเทพมหานคร / ศูนย์นมแม่ แห่งประเทศไทย / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / มหาวิทยาลัยราชภัฎ

3 เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สุขอนามัยใน ครอบครัว พัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี สังคมไทยอยู่ดี มีสุข ยั่งยืน

4 1. ส่งเสริมเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูน สุขภาพ 2. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่ม รายได้ 3. ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ ( ตลาดนัด )

5 1. ส่งเสริมเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูน สุขภาพ - เป้าหมาย 80 จุด จังหวัดละ 1 จุด ยกเว้น นครราชสีมา นครศรีธรรมราช และเชียงใหม่ จังหวัดละ 2 จุด - เกษตรกร จุดละ 50 ราย - เกษตรกร จุดละ 50 ราย - งบประมาณ * อบรมหลักสูตร 1 วัน เงิน 10,000 บาท / จุด * สนับสนุนปัจจัยการผลิต เงิน 10,000 บาท / จุด

6 2. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ - เป้าหมาย 80 กลุ่ม - งบประมาณ 10,000 บาท ( เป็น ค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์การแปรรูป ผลผลิตเกษตร ค่าวัตถุดิบ และค่าบรรจุ ภัณฑ์ / ฉลาก ) 3. ส่งเสริมตลาดผลิตภัณฑ์ ( ตลาดนัด ) - จัดตลาดนัด ( อตก.) จำนวน 12 ครั้งๆ ละ 7 วัน - จัดงาน 6 ปี สายใยรักแห่งครอบครัว

7 1. สำนักงานเกษตรจังหวัดจัดประชุม คณะกรรมการโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ - คัดเลือกพื้นที่ 43 จังหวัด ดำเนินการในพื้นที่ทรงงาน ( เสด็จแล้ว ) 34 จังหวัด ดำเนินการในจุด ปี 2554 - บูรณาการ งานและงบประมาณ ลงจุดเดียวกัน - จัดทำเกณฑ์ประเมินผลตามเกณฑ์ จปฐ. กชช. 2 ค 2. คัดเลือกสมาชิกจุดละ 50 ราย - อบรมด้านเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ 1 วัน ( เอกสารแนบ 1) - รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านพืช ( ตู้เย็น ข้างบ้าน ตู้ยาข้างรั้ว )

8 3. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ด้านการแปร รูปผลผลิตเกษตร โดยจัดค่าใช้จ่ายเป็นค่า เครื่องมือ / อุปกรณ์ วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ โดยจัดค่าใช้จ่ายเป็นค่า เครื่องมือ / อุปกรณ์ วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ 4. สนับสนุนให้กลุ่มแม่บ้านงานครัวฯ จัดกิจกรรม เช่น - ครัวในโรงเรียน ( อาหารกลางวันเด็กนักเรียน ) - ครัวพระราชทาน - ครัวเพิ่มรายได้แก่สมาชิก 5. สนับสนุนให้กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มพ่อบ้าน กลุ่มยุว ร่วมกิจกรรมต่างๆ ในโครงการ

9 6. ส่งเสริมการตลาด โดยให้สมาชิกโครงการฯ นำผลิตภัณฑ์กลุ่มออกจำหน่ายในโอกาส ต่างๆ ทั้งระดับอำเภอ จังหวัด ประเทศ 7. พัฒนาศาลาเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่ง ครอบครัวฯ เพื่อใช้เป็นจุดถ่ายทอดความรู้ และศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารทางด้าน การเกษตรและเคหกิจเกษตร 8. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือเวทีถ่ายทอด ความรู้ให้แก่สมาชิกตามกรอบเบญจวิถีการ พัฒนา 9. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ผ่านสื่อต่างๆ

10 10. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานดังนี้ - จังหวัดคีย์ข้อมูลรายงานตามระบบ e- project - จังหวัดรายงานผลการดำเนินงานราย ไตรมาส จำนวน 3 ครั้ง ภายในวันที่ 25 ของเดือนมีนาคม มิถุนายน และกันยายน 2555 ( เอกสารแนบ 2) - จังหวัดและสสข. ที่ 1-6 สรุปผลการ ดำเนินงานโครงการ ปี 2555 ส่งกรมฯ ภายในวันที่ 25 กันยายน 2555 ( เอกสารแนบ 3)

11 10. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ( ต่อ ) - จังหวัดจัดทำ / แก้ไขข้อมูลสมาชิก รายบุคคล ตามแบบ สร.01 ให้เป็นปัจจุบัน - คณะกรรมการโครงการระดับจังหวัด รวบรวมผลการดำเนินงานเป็นรูปเล่มส่งกรมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

12 1. จำนวนสมาชิกโครงการสายใยรัก แห่งครอบครัวฯ ที่เข้ารับการอบรมการทำเกษตรสมบูรณ์ เพิ่มพูนสุขภาพ ไม่ น้อยกว่า 4,000 ราย 2. จำนวนหมู่บ้านโครงการสายใยรัก แห่งครอบครัวฯ ที่ได้รับการพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ไม่น้อยกว่า 80 หมู่บ้าน 3. จำนวนครั้งในการจัดตลาดนัด โครงการสายใยรัก แห่งครอบครัวฯ ( อตก.) ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง

13 1. สมาชิกโครงการสายใยรักแห่ง ครอบครัวฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 นำ ความรู้เรื่องการทำเกษตรสมบูรณ์เพิ่มพูน สุขภาพไปปฏิบัติ 2. สมาชิกโครงการสายใยรักแห่ง ครอบครัวฯ ที่ได้รับการพัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 นำ ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาอาชีพและจำหน่าย เพื่อเพิ่มรายได้แก่ครอบครัว 3. สมาชิกโครงการสายใยรักแห่ง ครอบครัวฯ มีช่องทางการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์กลุ่มเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง

14 1. นางลาวัลย์ ฉัตรวิรุฬห์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนา ผลิตภัณฑ์เกษตร 2. นางนภวรรณ บัวสาย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ การ โทรศัพท์ 0 2579 7544 โทรสาร 0 2579 3009 และ 0 2940 6052 E-mailfarmdev53@doae.go.th

15

16


ดาวน์โหลด ppt สัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการ ส่งเสริมการเกษตร ปี 2555 วันที่ 1 มีนาคม 2555 ณ ห้องอารียา โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัด ปทุมธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google