งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรณีความเสี่ยง DMSc. 2 ขั้นตอนที่ 1 มี คณก. บริหารความเสี่ยง ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ ระบุ และจัดลำดับ ความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง ขั้นตอนที่ 3 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรณีความเสี่ยง DMSc. 2 ขั้นตอนที่ 1 มี คณก. บริหารความเสี่ยง ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ ระบุ และจัดลำดับ ความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง ขั้นตอนที่ 3 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรณีความเสี่ยง DMSc

2 2 ขั้นตอนที่ 1 มี คณก. บริหารความเสี่ยง ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ ระบุ และจัดลำดับ ความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง ขั้นตอนที่ 3 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2552 ส่ง ก. พ. ร. ภายใน 31 มี. ค. 2252 ขั้นตอนที่ 4 ดำเนินการตามแผน ฯ ให้แล้ว เสร็จครบถ้วน ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการดำเนินการตามแผน ฯ และมีข้อเสนอแนะสำหรับ แผน ฯ ปีต่อไป เกณฑ์การให้คะแนนบริหารความเสี่ยงของ กพร.

3 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2551-2554) DMSc “ องค์กรหลักของประเทศในการเป็น ห้องปฏิบัติการอ้างอิงและประกันคุณภาพ ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และ สาธารณสุข รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเพื่อ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และ การบริการสุขภาพตลอดจนสนับสนุนระบบ เตือนภัยทางสุขภาพ ” วิสัยทัศน์

4 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2551-2554) DMSc “กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นผู้นำด้าน วิทยาศาสตร์การแพทย์” วิสัยทัศน์ (ใหม่)

5 พันธกิจ 1. ศึกษา วิจัย พัฒนา เพื่อให้ได้องค์ความรู้และ เทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และ สาธารณสุข นำไปใช้และสนับสนุนการวินิจฉัย รักษา ควบคุมป้องกันโรค การตรวจสอบคุณภาพ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และการบริการ สุขภาพ 2. พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิงและ รับรองคุณภาพปฏิบัติการด้านการแพทย์และ สาธารณสุข 3. ตรวจวิเคราะห์และเฝ้าระวังเพื่อประเมินความ เสี่ยงเตือนภัยสุขภาพ และแก้ไขปัญหายาเสพติด แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2551-2554) DMSc

6 แนวทางการระบุความเสี่ยงของ DMSc อะไรคืองานหลัก (Core Business) ของ DMSC? DMSC เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ไม่มี รายได้ Outputs และ Outcomes ของ DMSC คืออะไร ?? ในการผลิต Outputs แต่ละอย่าง DMSC มีกระบวนการดำเนินงานอย่างไร ? แต่ละขั้นตอนของกระบวนงานของ DMSC. มีเหตุการณ์ใดบ้างที่อาจเกิดขึ้น และทำให้ DMSC. ไม่สามารถ ดำเนินงานต่อไปได้ หรือดำเนินงานได้ แต่ทำให้ผลงานไม่มีผลสัมฤทธิ์ เท่าที่ควร (DMSC. ตั้งสมมุติฐานใดบ้าง ในการดำเนินงาน สมมุติฐาน = ความ เสี่ยง )

7 6 DMSc. มีภารกิจการให้ต่อสังคม 3 ประการ 1. ค้นคว้าวิจัยเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา สาธารณสุขของประเทศ 2. ให้บริการทางวิทยาศาตร์การแพทย์และ สาธารณสุข เช่น ให้การรับรอง ห้อง lab. พัฒนาห้อง lab. ด้านการแพทย์ และสารณสุขของรัฐและเอกชน รวมทั้ง ตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อ การคุ้มครองผู้บริโภค 3. ให้องค์ความรู้ และความรู้ความเข้าใจ ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ ประชาชน

8 6 Input เงินทุน ข้อมูลสารสนเทศ นักวิจัย องค์ความรู้ เครื่องมือการวิจัย สิ่งอำนวยความ สะดวกอื่นๆ กระบวนการสร้าง องค์ความรู้ของ ของประเทศ Output องค์ความรู้ จากการวิจัย Impact พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม Research leads to the summit of knowledge. (การวิจัยนำมาถึงยอดแห่งความรู้)

9 6 เทคนิคการค้นหา (Searching) และคัดชี้ (Identifying) ความเสี่ยง 1.กำหนดตามวัตถุประสงค์ขององค์กรและหน้าที่การงานที่ทำ เช่น ● การดำเนินการวิจัยและพัฒนา.... เช่น เกิดความเสี่ยงเรื่องผลงานวิจัยไม่ตอบสนองต่อการ แก้ปัญหาและความต้องการ ● การให้บริการให้การรับรองห้อง lab. พัฒนาห้อง lab. ด้าน การแพทย์และสารณสุขแก่หน่วยงานรัฐและเอกชน.... เช่น เกิด ความเสี่ยงในเรื่องความล่าช้าของงานให้บริการ เกิดความเสี่ยง ในเรื่องคุณภาพการให้บริการ

10 6 เทคนิคการค้นหา (Searching) และคัดชี้ (Identifying) ความเสี่ยง 2. กำหนดสาเหตุและผลกระทบของความเสี่ยง (Cause and Effect) โดยตั้งคำถามว่า ผลกระทบที่เกิดจาก สาเหตุของความเสี่ยงนั้นๆ คืออะไร.... เช่น ความ เสี่ยงเรื่องการขาดสืบทอดตำแหน่ง การผลกระทบที่ เกิดขึ้นคือ......... ความเสี่ยงเรื่องเกิดคู่แข่งใหม่ๆ ผลกระทบที่เกิดขึ้น คือ.........

11 Cause & Effect Diagram NRCT นโยบายรัฐบาลไม่ให้ ความสำคัญกับการวิจัย ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ไม่เพียงพอ ขาดการสืบทอดตำแหน่ง ความล้มเลวของระบบ IT ขาดผู้นำมืออาชีพ Internal FactorsExternal Factors ขาดองค์ความรู้ในการ พัฒนาและ แก้ไขปัญหาของ ประเทศ ต้องพึ่งพาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีจาก ต่างประเทศ เจ้าหน้าที่ขาด แรงจูงใจ และขาด การกระตุ้น ขาดทิศทางของ องค์กรที่เหมาะสม ทำให้ งานสำคัญ หยุดชงัก ขาดผลงาน ดีเด่น ผลงานการ วิจัยของ ประเทศมีน้อย ทำให้งานล่าช้าไม่ เป็นไปตามแผน

12


ดาวน์โหลด ppt กรณีความเสี่ยง DMSc. 2 ขั้นตอนที่ 1 มี คณก. บริหารความเสี่ยง ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ ระบุ และจัดลำดับ ความสำคัญของปัจจัยเสี่ยง ขั้นตอนที่ 3 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google