งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. สมาชิกกลุ่ม 2 1 นางสิริพรรณชยุตารัตน์ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 1 ปทุมธานี 2 นางวันนาทองทับพันธ์ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 2 ปทุมธานี 3 น. ส. พัชร์ชามญช์ตัมพานุวัตร์ศูนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. สมาชิกกลุ่ม 2 1 นางสิริพรรณชยุตารัตน์ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 1 ปทุมธานี 2 นางวันนาทองทับพันธ์ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 2 ปทุมธานี 3 น. ส. พัชร์ชามญช์ตัมพานุวัตร์ศูนย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 สมาชิกกลุ่ม 2 1 นางสิริพรรณชยุตารัตน์ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 1 ปทุมธานี 2 นางวันนาทองทับพันธ์ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 2 ปทุมธานี 3 น. ส. พัชร์ชามญช์ตัมพานุวัตร์ศูนย์ ถ่ายทอดฯ ที่ 4 นครนายก 4 นายนทีทองใบศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 6 นครราชสีมา 5 น. ส. วิภาวีสิงหวศินศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 8 ขอนแก่น 6 น. ส. สุภาวินีพาจรทิศศูนย์ถ่ายทอด ฯ ที่ 10 ลำปาง 7 น. ส. วิมลรัตน์องอาจยุทธนากรศูนย์ถ่ายทอด ฯ ที่ 12 พิษณุโลก 8 นายสุรศักดิ์สว่างศรีศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 14 ชัยนาท 9 น. ส. จิราภรณ์คำบางศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 16 เพชรบุรี 10 นายขรรค์ชัยแก้วศรีศูนย์ถ่ายทอด ฯ ที่ 18 สงขลา 11 นายสุวพัชญ์ตั้งชูทวีทรัพย์ศูนย์ ถ่ายทอดฯ ที่ 20 สุราษฎณ์ธานี 12 นายอภิรักษ์รักเกื้อสทส.

3 3

4 การศึกษา อบรม และการเรียนรู้มีความ ทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล - ปลูกจิตสำนึกด้านอุดมการณ์ หลักการ วิธีการ และคุณค่าของ สหกรณ์ รวมถึงความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อการพัฒนา สหกรณ์ให้เข้มแข็ง - เกิดการพัฒนาในกระบวนการผลิต / การตลาด - เกิดเครือข่ายสหกรณ์ ( เชื่อมโยง / ความรู้ / ธุรกิจสหกรณ์ ) - สหกรณ์มีแบรนด์เดียวกันที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

5 กลยุทธ์เชิงรุก เป้าหมาย : การศึกษา อบรม และการเรียนรู้ มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

6 กลยุทธ์เชิงรับ 6 จุด แข็ง / โอกาส ข้อที่ จุดอ่อน ข้อที่ กลยุทธ์โครงการตัวชี้วัดความสำเร็จ 4, 55, 7, 8 สร้างวิทยากรพันธุ์ใหม่ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ - ฝึกอบรมวิทยากร กระบวนการ - มีวิทยากร กระบวนการปีละ 20 คน - ฝึกอบรมวิทยากร มืออาชีพด้านการ สหกรณ์ - มีวิทยากรมืออาชีพปี ละ 10 คน เป้าหมาย : การศึกษา อบรม และการเรียนรู้ มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7 กลยุทธ์เชิงป้องกัน 7 อุปสรรค ข้อที่ จุดแข็ง / โอกาส ข้อที่ กลยุทธ์โครงการตัวชี้วัดความสำเร็จ 4, 85, 8 สร้างเครือข่ายของ กระบวนการสหกรณ์ - จัดเวทีเจรจาการค้า และธุรกิจ - เกิดการเชื่อมโยง 20 ศูนย์ - ส่งเสริมพัฒนาบรรจุ ภัณฑ์ - มีบรรจุภัณฑ์ตัวที่เป็น เอกลักษณ์ - การประชาสัมพันธ์ สินค้าสหกรณ์ - เกิดช่องทางในการรู้จัก สินค้า เป้าหมาย : การศึกษา อบรม และการเรียนรู้ มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล


ดาวน์โหลด ppt 1. สมาชิกกลุ่ม 2 1 นางสิริพรรณชยุตารัตน์ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 1 ปทุมธานี 2 นางวันนาทองทับพันธ์ศูนย์ถ่ายทอดฯ ที่ 2 ปทุมธานี 3 น. ส. พัชร์ชามญช์ตัมพานุวัตร์ศูนย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google