งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง โดย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายชลิต ดำรงศักดิ์) 1 1 “การพัฒนาสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง โดย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายชลิต ดำรงศักดิ์) 1 1 “การพัฒนาสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง โดย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายชลิต ดำรงศักดิ์) 1 1 “การพัฒนาสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง”

2 ประเด็น  แนวทางการพัฒนา  การบริหาร  การบูรณาการการทำงาน  การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  การแก้ไขปัญหา

3 แนวทางการพัฒนาสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด Smart Officer การทำงาน เป็นระบบ คนทำงาน มีศักยภาพ นโยบาย บูรณาการ งานกระทรวง สู่การปฏิบัติ ความต้องการ ผู้รับบริการ ระบบรับฟังความคิดเห็นและ ประมวลแนวทาง การแก้ไขปัญหา (กระบวนการมีส่วนร่วม กับภาคส่วนต่างๆ) การทำงาน เชิงรุก ป้องกันปัญหา ในพื้นที่ องค์ความรู้จิตสำนึกรักเกษตรกรภูมิใจในองค์กร/ความเป็นข้าราชการ ให้ตนเอง สร้าง เทคโนโลยีความเข้มแข็งGreen Economy สู่เกษตรกร นำ การตอบสนองปัญหา การพัฒนา 3

4 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management : NPM) ด้านโครงสร้าง (Design) ด้านเนื้อหา (Concept) ด้านคน (Team Work) ด้านงบประมาณ (Support) บูรณาการ : บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกัน ของหน่วยงาน สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด งาน คน เงิน หลักคิด 4 การบริหาร

5 นโยบาย....ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทิศทางการพัฒนา....ของ ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ทิศทางการพัฒนา....ของ ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 5 การบริหาร ประชาชน/ท้องถิ่น ภาค รัฐนอก สังกัด กษ. บูรณาการ ระดับจังหวัด เครือข่าย เกษตร ชุมชน ภาครัฐในสังกัด กษ. หลักการ

6 ตัวอย่าง รูปแบบของการทำงาน เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการบูรณาการการทำงาน 1. เป็นงานที่ต้องใช้ความชำนาญ หรือทักษะเฉพาะที่ใกล้เคียงกัน ของแต่ละหน่วยงาน 2. เป็นงานที่ต้องใช้การส่งต่อผลผลิต 3. เป็นงานที่ใช้ทักษะเฉพาะที่แตกต่าง ของแต่ละหน่วยงาน 4. เป็นงานที่ใช้ภารกิจคาบเกี่ยวกัน ระหว่างหน่วยงาน 6 บูรณาการการทำงาน

7 5. เป็นงานที่ต้องใช้การแลกเปลี่ยน เรียนรู้วิธีการทำงานระหว่างหน่วยงาน 6. เป็นงานที่ต้องเชื่อมโยงการทำงาน ระหว่างหน่วยงาน 7. เป็นงานที่ต้องร่วมมือกัน หลายหน่วยงาน 7 การบูรณาการการทำงาน

8 8 การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

9 การถ่ายทอดแผนประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเทศ แผนพัฒนา เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555 – 2559) แผนบริหารราชการ แผ่นดิน พ.ศ. 2555 - 2558 ยุทธศาสตร์ประเทศ Country Strategy 2556 - 2561 แผนพัฒนา การเกษตรในช่วง แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555 - 2559) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 - 2558 ของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการสำคัญ ปี 2557 (Flagship Project) ของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ 9 การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

10 8. ความร่วมมือและ ข้อตกลงระหว่าง ประเทศ 5. ความมั่นคงด้านอาหาร และพลังงาน 6. เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 7. เศรษฐกิจเกษตร สีเขียว 1. โครงสร้างพื้นฐาน 2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร 3. ส่งเสริมการทำการเกษตรตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4. การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ ภาคการเกษตร 9. พัฒนา บุคลากร/ โครงสร้าง ประเทศไทย ต่างประเทศ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ที่มา: แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) พัฒนาขีดความสามารถ ในการผลิต การจัดการ สินค้าเกษตร และ ความมั่นคงอาหาร พัฒนาคุณภาพชีวิต เกษตรกร พัฒนาทรัพยากรการเกษตร อย่างมีประสิทธิภาพ สมดุล และยั่งยืน กษ. ส่งเสริมด้านการผลิต สินค้าเกษตรและ อาหาร ส่งเสริม การวิจัย พัฒนาและ ถ่ายทอด เทคโนโลยี จัดสรรทรัพยากร การผลิตทาง การเกษตร ประยุกต์ใช้ เศรษฐกิจ พอเพียง วิสัยทัศน์ เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหาร เป็นฐานรายได้ให้แผ่นดิน 10 การขับเคลื่อน 8 โครงการสำคัญ (Flagship Project) ของ กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

11 “ภารกิจต่างๆ ที่จะตอบสนองความต้องการ ของประชาชนในอนาคต ส่วนใหญ่จะเป็น การแก้ปัญหา ดังนั้น ต้องจำแนกปัจจัย และมองวิธีการแก้ไขให้ออก” โลกในวันข้างหน้า เป็นโลกแห่งการ แก้ไขปัญหา วิธีการแก้ปัญหา วิเคราะห์ สาเหตุ กำหนด วิธีแก้ไข ลงมือ ปฏิบัติ จำแนก ประเด็น ปัญหา ทุกข์ สมุทัยนิโรธมรรค 11 การแก้ไขปัญหา

12  สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ระหว่าง - หน่วยงานรัฐ - เกษตรกร - เอกชน - สถาบันการศึกษา - ภาคส่วนต่างๆ เพื่อระดมความเห็นข้อเสนอ ความต้องการแนวทางการแก้ไขปัญหา ในพื้นที่ (รองปลัดฯ / ผู้ตรวจฯ เป็นประธาน) สร้างเวทีรับฟังความเห็น เพื่อป้องกัน การขยายตัวของปัญหา  ปัญหาเร่งด่วน ประมวลข้อมูล นำเสนอผู้ว่าฯ และบูรณาการ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหา  ปัญหาเชิงนโยบาย รวบรวมข้อมูลเสนอ ผู้บริหารกระทรวง เพื่อกำหนดวิธีการแก้ไข แก้ไขปัญหาในพื้นที่ และ เตรียมการป้องกัน  รวบรวมข้อมูล ผลกระทบ ด้านการเกษตร - ปัจจัยเสี่ยง - ความขัดแย้ง - ประเด็นปัญหา - การรวมกลุ่ม เพื่อเรียกร้อง - ประเด็นการเมือง ในพื้นที่ ข้อมูล/ข่าว ในพื้นที่ กรณีปัญหาความ ขัดแย้งที่มีแนวโน้ม ที่จะยกระดับ สู่การรวมกลุ่ม เพื่อเรียกร้อง 12 การแก้ไขปัญหา


ดาวน์โหลด ppt การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง โดย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายชลิต ดำรงศักดิ์) 1 1 “การพัฒนาสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google