งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์ปลาของ ประเทศไทย สมาคมผู้เพาะเลี้ยง ปลาไทย 27 มกราคม 2552 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์ปลาของ ประเทศไทย สมาคมผู้เพาะเลี้ยง ปลาไทย 27 มกราคม 2552 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์ปลาของ ประเทศไทย สมาคมผู้เพาะเลี้ยง ปลาไทย 27 มกราคม 2552 1

2 หัวข้อนำเสนอ 2 1. ผลผลิตสัตว์น้ำจืด ประเทศ ไทย 2. อัตราการบริโภคปลาน้ำจืด 3. สถานการณ์การเพาะเลี้ยงปลาปี 2552 4. แนวทางพัฒนาการเพาะเลี้ยง ปลาในประเทศไทย อย่างยั่งยืน 5. แนวโน้มการเพาะเลี้ยงปลาปี 2553

3 3

4 ผลผลิตสัตว์น้ำ จืด 4

5 5

6 อัตราการบริโภคปลาน้ำจืด 6

7 สถานการณ์การเพาะเลี้ยงปลาปี 2552 1. เกษตรกรยังมีความต้องการสายพันธุ์ปลาที่มีคุณภาพ และ มีปริมาณต่อเนื่องเพียงพอ 2. เกษตรกรยังต้องการความรู้และเทคนิคการเลี้ยงปลาเพื่อ ลดต้นทุนการเลี้ยง และเพิ่มคุณภาพผลผลิต 3. ขาดแหล่งเลี้ยงที่มีความเหมาะสม ทำให้การเลี้ยงต้อง หยุดชะงัก ในช่วงขาดน้ำ 4. เกษตรกรมีการปรับปรุงฟาร์ม แต่ยังต้องการเงินทุน เช่น ปรับปรุงฟาร์มให้ได้ GAP, จดบันทึกข้อมูล, ปรับปรุง สุขาภิบาล เป็นต้น 5. ผู้บริโภคให้การยอมรับในคุณภาพของปลาที่มาจากการ เลี้ยงมากขึ้น 6. ผู้บริโภคต้องการทราบข้อมูลปลาน้ำจืดมากขึ้น 7

8 แนวทางพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาในประเทศ ไทย อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 1 Œ สร้างความสามารถทางการผลิต ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างมาตรฐานและความได้เปรียบ ทางการค้า ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนการบริโภคปลาที่ได้ มาตรฐานในประเทศ 8

9 ยุทธศาสตร์ที่ 1 Œ สร้างความสามารถทางการ ผลิต 1. ปรับปรุงพันธุ์ปลาให้มีคุณภาพ เช่น โตเร็ว, ทนต่อโรค, อัตราแลกเนื้อต่ำ, ผลิตได้ปริมาณต่อเนื่องเพียงพอ ฯลฯ 2. กำหนดชนิดพันธุ์ปลาที่จะให้เลี้ยงเพื่อส่งออก หรือเลี้ยง เพื่อบริโภคในประเทศ 3. สร้างมาตรฐานฟาร์มเพาะ เช่น สุขอนามัยในฟาร์มเพาะ, การเก็บอุปกรณ์ฟาร์ม 4. จัดหาแหล่งเงินทุน ดอกเบี้ยต่ำ สำหรับใช้ปรับปรุงฟาร์ม เพาะฟักและฟาร์มเลี้ยง 5. รัฐจัดหาสาธารณูปโภค ( Infrastructure ) ที่เหมาะสมต่อการ เลี้ยง เช่น ถนน, ไฟฟ้า, ระบบชลประทาน, แรงงานถูกกฎหมายให้พอเพียง เป็นต้น 9

10 ปรับปรุงพันธุ์ปลาให้มีคุณภาพ 10

11 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างมาตรฐานและความ ได้เปรียบทางการค้า 1. กำหนดมาตรฐานสินค้าปลาในประเทศ เช่น ผ่าน มาตรฐาน Food Safety, GAP, Q MARK ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตและผู้บริโภคทราบ 2. พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า ( Trade Facilitation) - สนับสนุนและสร้างสิ่งดึงดูด ( Incentive) จูงใจให้ภาคเอกชนลงทุน สร้างระบบโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ, การพัฒนาผลิตภัณฑ์, แหล่ง เงินทุน ดอกเบี้ยต่ำ - โครงการโควต้าลดภาษีเมื่อใช้วัตถุดิบในประเทศ เพื่อสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน - เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจรับรองผลิตภัณฑ์ปลาเพื่อส่งออกใน ราคาที่ผู้ประกอบการยอมรับได้ 3. ตรวจสอบมาตรฐานปลาที่จะนำเข้า เช่น ใบรับประกันสัตว์ น้ำ ( Certificate), ตรวจ สอบการบิดเบือนตลาด และการ อุดหนุนส่งออกของประเทศคู่ค้า 11

12 12

13 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนการบริโภคปลาที่ได้ มาตรฐานในประเทศ 1. ส่งเสริม มาตรฐานด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการ, บริโภคปลาที่ปรุงสุกแล้ว 2. ประชาสัมพันธ์เรื่อง ปลาน้ำจืดที่ได้จากการเลี้ยงที่ถูกต้อง, สะอาด ตลอดจนคุณค่าทางโภชนาการที่ดีให้ผู้บริโภค ทราบ 3. กิจกรรมเสริม เช่น ดูแลสุขภาพด้วยอาหารที่ทำจากปลา ในสถานพยาบาล, รณรงค์ให้บริโภคปลา โดยผ่านสื่อ ต่างๆ, ประกวดเมนูปลาอนามัย เป็นต้น 13

14

15

16 เปรียบเทียบคุณค่าทางโภชนาการต่อ 100 กรัม ( แหล่งข้อมูล : USDA Nutrient Data Lab ) 16

17 แนวโน้มการเพาะเลี้ยงปลาปี 2553 1. มาตรฐานการเพาะเลี้ยงปลา เช่น ในกระชัง ในบ่อปูน เป็น ต้น ได้รับการปรับปรุง ให้ดีขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 2. เกษตรกรต้องวางแผนการผลิตโดยใช้วิชาการเลี้ยงปลาที่ ถูกต้อง เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพผลผลิตและลด ต้นทุนการผลิตลงได้ ตลอดจนเลือกปัจจัยการผลิตที่ดี 3. การเลี้ยงปลาในประเทศไทยจะก่อให้เกิดอาชีพเพิ่ม เช่น ขนส่งปลา, ทออวน, จับปลา, ร้านอาหารรูปแบบต่างๆ ฯลฯ ต้องส่งเสริมให้มีความยั่งยืนต่อไป 17

18 ภาพการเลี้ยงมาตรฐาน กระชัง 18

19 ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเลี้ยง สัตว์น้ำ พันธุ์ดีอาหารดี การสุขาภิบาลดีการจัดการดี การตลาดดี 19

20 มีการจัดการ เลือกแหล่งน้ำที่ดี 20

21 แหล่งเลี้ยงดี อาหารคุณภาพดี 21

22 การกระจายสินค้าและจุดจำหน่าย 22

23 Modern Trade 23

24 Modern Trade 24

25 Modern Trade 25

26 Traditional Trade 26

27 Mobile 27

28 ปลาไทย อร่อย ปลอดภัย ได้ สุขภาพ วันนี้ คุณกินปลาแล้วรึยัง ปลาไทย อร่อย ปลอดภัย ได้ สุขภาพ วันนี้ คุณกินปลาแล้วรึยัง 28

29 29 จบการ นำเสนอ

30 30


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์ปลาของ ประเทศไทย สมาคมผู้เพาะเลี้ยง ปลาไทย 27 มกราคม 2552 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google