งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Knowledge Management : KM กลุ่มที่ 2. 2 รายชื่อสมาชิก กลุ่มที่ 2 1. นายธำรงค์วงศ์ทวีสุขเจริญ 2. นางวิภาศรีคงเลี้ยง 3. นางจิตติจารุจินดา 4. นางรุยาพรเพ็งขำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Knowledge Management : KM กลุ่มที่ 2. 2 รายชื่อสมาชิก กลุ่มที่ 2 1. นายธำรงค์วงศ์ทวีสุขเจริญ 2. นางวิภาศรีคงเลี้ยง 3. นางจิตติจารุจินดา 4. นางรุยาพรเพ็งขำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Knowledge Management : KM กลุ่มที่ 2

2 2 รายชื่อสมาชิก กลุ่มที่ 2 1. นายธำรงค์วงศ์ทวีสุขเจริญ 2. นางวิภาศรีคงเลี้ยง 3. นางจิตติจารุจินดา 4. นางรุยาพรเพ็งขำ 5. นางประไพพรรณผ่องสวัสดิ์ 6. นายจิรัฎฐ์วรเชษฐบัญชา 7. น.ส.วาสนาศุกระศร 8. นางณัฐิยาหิรัญวัฒน์ศิริ 9. น.ส.ภัทรพรอมรธีระกุล 10. นายทศพลรักสัตย์ 11. นายองอาจก่อเจริญชัย 12. นายสุเทพแก้วทอง

3 3 รายชื่อสมาชิก กลุ่มที่ 2 13. นายสมบัติวัฒน์พานิช 14. นายธีระพงศ์ภิญโญโอภาส 15. นายวิชัยศิลปกิจโกศล 16. นายสมพงษ์คงสวัสดิ์ 17. นางสถาพรแก้วทอง 18. น.ส.เอมอรเสียงใหญ่ 19. พ.ต.อ.ธงชัยโตงาม 20. นายอาภรณ์นิลศิริ 21. นายณฐพงษ์วงศ์สง่า 22. น.ส.ราตรีเอี่ยมทับทิม 23. นางสยุมพรกุลสุ 24. นายเอกพรอานุภาพภราดร 25. นายกำธรเชาวรัตน์ 26. นายจิรวัฒน์ระโหฐาน 27. นายอดิศักดิ์อุปถัมภ์ประชา

4 4 1. สรุปประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขั้นตอนการจัดทำแผน KM ด้านการพัฒนาการ จัดการความรู้ในองค์กร มีปัญหาอุปสรรค ดังนี้ - ไม่มีเจ้าหน้าที่เฉพาะที่สามารถดำเนินการได้ แต่ละ หน่วยงานได้มีการมอบหมายให้แต่ละฝ่าย เป็น ผู้รับผิดชอบจัดทำ - แผน KM แต่ละกิจกรรมไม่ชัดเจน แต่ CKO ก็ได้มี การสั่งให้ปรับปรุงกิจกรรมให้มีความชัดเจน - มีระยะเวลาในการจัดทำค่อนข้างจำกัด - งบประมาณไม่ได้มีการจัดตั้งไว้

5 5 ขั้นตอนการจัดทำแผน KM มีปัญหาอุปสรรค (ต่อ) - บุคลากรที่ไปอบรม KM พยายาม Sharing ให้คนใน องค์กรเพื่อร่วมจัดทำแผน แต่ขาดการมีส่วนร่วม - บุคลากรที่รับผิดชอบการจัดทำ KM ขาดความรู้ - หน่วยงานที่จัดตั้งใหม่ บุคลากรมีน้อย มีงานประจำ มาก ความชำนาญ องค์ความรู้ยังมีไม่เพียงพอ - แต่ทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลาง และจังหวัดก็สามารถ จัดส่งแผน KM ได้ทันภายในกำหนด 31 มกราคม 2549

6 6 ขั้นตอนการนำแผน KM ไปสู่การปฏิบัติ - บางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติได้ - ขาดงบประมาณสนับสนุน

7 7 2. แนวทางการร่วมเป็นเครือข่ายต่อไปในอนาคต - จัดทำรายชื่อ ตำแหน่ง หน่วยงานสังกัดของสมาชิก กลุ่ม โดยจัดทำเป็นทำเนียบ - รวบรวม E-Mail Address พร้อมหมายเลข โทรศัพท์หน่วยงาน และโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อส่ง ข่าวสารแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน


ดาวน์โหลด ppt 1 Knowledge Management : KM กลุ่มที่ 2. 2 รายชื่อสมาชิก กลุ่มที่ 2 1. นายธำรงค์วงศ์ทวีสุขเจริญ 2. นางวิภาศรีคงเลี้ยง 3. นางจิตติจารุจินดา 4. นางรุยาพรเพ็งขำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google