งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Knowledge Management : KM กลุ่มที่ 2. 2 รายชื่อสมาชิก กลุ่มที่ 2 1. นายธำรงค์วงศ์ทวีสุขเจริญ 2. นางวิภาศรีคงเลี้ยง 3. นางจิตติจารุจินดา 4. นางรุยาพรเพ็งขำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Knowledge Management : KM กลุ่มที่ 2. 2 รายชื่อสมาชิก กลุ่มที่ 2 1. นายธำรงค์วงศ์ทวีสุขเจริญ 2. นางวิภาศรีคงเลี้ยง 3. นางจิตติจารุจินดา 4. นางรุยาพรเพ็งขำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Knowledge Management : KM กลุ่มที่ 2

2 2 รายชื่อสมาชิก กลุ่มที่ 2 1. นายธำรงค์วงศ์ทวีสุขเจริญ 2. นางวิภาศรีคงเลี้ยง 3. นางจิตติจารุจินดา 4. นางรุยาพรเพ็งขำ 5. นางประไพพรรณผ่องสวัสดิ์ 6. นายจิรัฎฐ์วรเชษฐบัญชา 7. น.ส.วาสนาศุกระศร 8. นางณัฐิยาหิรัญวัฒน์ศิริ 9. น.ส.ภัทรพรอมรธีระกุล 10. นายทศพลรักสัตย์ 11. นายองอาจก่อเจริญชัย 12. นายสุเทพแก้วทอง

3 3 รายชื่อสมาชิก กลุ่มที่ นายสมบัติวัฒน์พานิช 14. นายธีระพงศ์ภิญโญโอภาส 15. นายวิชัยศิลปกิจโกศล 16. นายสมพงษ์คงสวัสดิ์ 17. นางสถาพรแก้วทอง 18. น.ส.เอมอรเสียงใหญ่ 19. พ.ต.อ.ธงชัยโตงาม 20. นายอาภรณ์นิลศิริ 21. นายณฐพงษ์วงศ์สง่า 22. น.ส.ราตรีเอี่ยมทับทิม 23. นางสยุมพรกุลสุ 24. นายเอกพรอานุภาพภราดร 25. นายกำธรเชาวรัตน์ 26. นายจิรวัฒน์ระโหฐาน 27. นายอดิศักดิ์อุปถัมภ์ประชา

4 4 1. สรุปประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขั้นตอนการจัดทำแผน KM ด้านการพัฒนาการ จัดการความรู้ในองค์กร มีปัญหาอุปสรรค ดังนี้ - ไม่มีเจ้าหน้าที่เฉพาะที่สามารถดำเนินการได้ แต่ละ หน่วยงานได้มีการมอบหมายให้แต่ละฝ่าย เป็น ผู้รับผิดชอบจัดทำ - แผน KM แต่ละกิจกรรมไม่ชัดเจน แต่ CKO ก็ได้มี การสั่งให้ปรับปรุงกิจกรรมให้มีความชัดเจน - มีระยะเวลาในการจัดทำค่อนข้างจำกัด - งบประมาณไม่ได้มีการจัดตั้งไว้

5 5 ขั้นตอนการจัดทำแผน KM มีปัญหาอุปสรรค (ต่อ) - บุคลากรที่ไปอบรม KM พยายาม Sharing ให้คนใน องค์กรเพื่อร่วมจัดทำแผน แต่ขาดการมีส่วนร่วม - บุคลากรที่รับผิดชอบการจัดทำ KM ขาดความรู้ - หน่วยงานที่จัดตั้งใหม่ บุคลากรมีน้อย มีงานประจำ มาก ความชำนาญ องค์ความรู้ยังมีไม่เพียงพอ - แต่ทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลาง และจังหวัดก็สามารถ จัดส่งแผน KM ได้ทันภายในกำหนด 31 มกราคม 2549

6 6 ขั้นตอนการนำแผน KM ไปสู่การปฏิบัติ - บางกิจกรรมไม่สามารถปฏิบัติได้ - ขาดงบประมาณสนับสนุน

7 7 2. แนวทางการร่วมเป็นเครือข่ายต่อไปในอนาคต - จัดทำรายชื่อ ตำแหน่ง หน่วยงานสังกัดของสมาชิก กลุ่ม โดยจัดทำเป็นทำเนียบ - รวบรวม Address พร้อมหมายเลข โทรศัพท์หน่วยงาน และโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อส่ง ข่าวสารแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน


ดาวน์โหลด ppt 1 Knowledge Management : KM กลุ่มที่ 2. 2 รายชื่อสมาชิก กลุ่มที่ 2 1. นายธำรงค์วงศ์ทวีสุขเจริญ 2. นางวิภาศรีคงเลี้ยง 3. นางจิตติจารุจินดา 4. นางรุยาพรเพ็งขำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google