งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ ๒. ชื่อสกุลตำแหน่งจังหวัดหมายเหตุ ๑. นายวันชัย อุตสาหะ ๒. นายสมจิตร ธีระบุญชัย ๓. นายพิชิต พิชัยรัตน์ ๔. นายชุมพล ตนะไชย ๕. นายชลินทร์ ประพฤติตรง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ ๒. ชื่อสกุลตำแหน่งจังหวัดหมายเหตุ ๑. นายวันชัย อุตสาหะ ๒. นายสมจิตร ธีระบุญชัย ๓. นายพิชิต พิชัยรัตน์ ๔. นายชุมพล ตนะไชย ๕. นายชลินทร์ ประพฤติตรง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ ๒

2 ชื่อสกุลตำแหน่งจังหวัดหมายเหตุ ๑. นายวันชัย อุตสาหะ ๒. นายสมจิตร ธีระบุญชัย ๓. นายพิชิต พิชัยรัตน์ ๔. นายชุมพล ตนะไชย ๕. นายชลินทร์ ประพฤติตรง ๖. นายพนม ธรรมเพ็ชร์ ๗. นายไพฑูรย์ น้ำทิพย์ ๘. นายอเนก ร่วมพร ๙. นายไพฑูรย์ ศรีช่วย ๑๐. นายเลิศพงศ์ ต. ไชยสุวรรณ ๑๑. นายสหัส รัตนบุรี ๑๒. นางมะยม เนียมสุวรรณ์ ๑๓. นายศิริพันธ์ พงษ์ประเสริฐ ๑๔. นางวรรณา เลื่องปุ้ย ๑๕. นายไพศาล เชษฐสำเภา ๑๖. นายวิโรจน์ จันทร์ขาว ๑๗. นายเมธี เศรษฐบุบผา ๑๘. นายมนตรี เรืองพันธุ์ ๑๙. นายถาวร เสงี่ยมวงษ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เกษตรอำเภอวิหารแดง เกษตรอำเภอเมืองนครนายก นวส. ปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เกษตรอำเภอทุ่งสง นวส. ชำนาญการ นวส. ปฏิบัติการ นวก. ชำนาญการ เกษตรอำเภอนาดูล หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นวส. ปฏิบัติการ อยุธยา นครราชสีมา ปราจีนบุรี พิษณุโลก สุราษฎร์ธานี สระบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สกลนคร ชลบุรี นครศรีธรรมราช พิจิตร สมุทรปราการ กำแพงเพชร บุรีรัมย์ กองแผนงาน มหาสารคาม ประจวบคีรีขันธ์ ลพบุรี ประธาน สมาชิกกลุ่ม,, เลขานุการ

3 ประเด็นแนวทางการปฏิบัติเหตุผลประกอบ ๑ ข้อมูลด้านการเกษตร ๑. ๑ การจัดเก็บและปรับปรุง ฐานข้อมูล ด้านการเกษตรให้เป็น ปัจจุบัน ถูกต้องครบถ้วน 1. รวบรวมจากฐานข้อมูลเดิม ๒. ใช้บุคลากรอาสาสมัครเกษตร คณะกรรมการบริหาร ศบกต. อปท. ในการสำรวจจัดเก็บข้อมูล ๓. ใช้คณะกรรมการ ศบกต. และ อปท. เป็นผู้ตรวจสอบ วิเคราะห์ ความถูกต้อง รับรองข้อมูล และจัดให้มี เวทีในการนำเสนอข้อมูล ๔. จัดหมวดหมู่ของข้อมูลให้ถูกต้อง ๕. การเชื่อมโยงฐานข้อมูลให้สามารถใช้ได้ อย่างเอกภาพ ( ระบบสารสนเทศ ด้านการเกษตร ) ๖. จัดให้มีสมุดทะเบียนเกษตรกรราย ครัวเรือน ๑. เพื่อให้ข้อมูลมีเอกภาพ ๒. เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และ เกิดการบูรณาการในการ จัดทำฐานข้อมูล

4 ประเด็นแนวทางการปฏิบัติเหตุผลประกอบ ๒. แผนพัฒนา การเกษตรระดับ ตำบล ๒. ๑ ที่มาของ แผนพัฒนา การเกษตรระดับ ตำบล ๑. ๑ วิเคราะห์ปัญหาและการ พัฒนาแบบ มีส่วนร่วม เพื่อจัดทำแผนฯ แบบบูรณาการ ( กรม ส่งเสริม + อปท.) ๑. ๒ นำเสนอการวิเคราะห์ปัญหา และ โครงการเพื่อเข้าสู่การจัด เวทีชุมชน ของ อบต. - เพื่อให้แผนพัฒนา การเกษตรได้รับการ ตอบสนองจาก อปท. และเกิดประโยชน์แก่ เกษตรกร

5 ประเด็นแนวทางการปฏิบัติเหตุผลประกอบ แผนพัฒนาการเกษตร ระดับตำบล ( ต่อ ) ๒. ๒ การนำแผนพัฒนา การเกษตรระดับตำบลไปสู่ การปฏิบัติ และให้ได้รับ การสนับสนุนงบประมาณ ๒. ๑ จัดทำโครงการเพื่อเสนอและทำ โครงการเก่าที่ยังไม่ได้รับการ สนับสนุน งบประมาณมาเสนอและบรรจุเข้า แผนใหม่ ๒. ๒ อำเภอทำหนังสือส่งแผนฯ อบต. บรรจุ แผนที่ผ่านการประชาคมเข้าแผน ๓ ปี ของ อบต. ๒. ๓ การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง องค์กร ( กรมส่งเสริม + อปท.) - เพื่อให้แผนพัฒนา การเกษตรได้รับการตอบสนอง จาก อปท. และเกิดประโยชน์ แก่เกษตรกร

6 ประเด็นแนวทางการปฏิบัติเหตุผลประกอบ ๓. การถ่ายทอดความรู้ ๓. ๑ การขับเคลื่อนในการ ถ่ายทอดความรู้ ๑. กำหนดประเด็น และหลักสูตรให้ สอดคล้องกับแผนพัฒนา ( กำหนดแผน ถ่ายทอดความรู้ ) ๒. กำหนดทีมถ่ายทอดฯ และพัฒนา ทีมวิทยากร ๓. สร้างจุดสาธิตพร้อมวิทยากร ( จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ) ๔. ถ่ายทอดและจัดกระบวนการเรียนรู้ ๕. ประเมินผลการถ่ายทอดความรู้ - เกษตรกรมีความรู้และนำไป ปฏิบัติ

7 ประเด็นแนวทางการปฏิบัติเหตุผลประกอบ ๔. การให้บริการด้าน การเกษตร ๔. ๑ One Stop Service เป็นจุดบริการร่วมด้าน การเกษตร ๑. จัดเวรบริการประจำศูนย์ ( คณะกรรมการ ศบกต.) ๒. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ อบต. มา รับผิดชอบ งานให้บริการเกษตรกร ประชาชน ๓. พัฒนาความรู้ให้กับคณะกรรมการฯ ให้ มี ความรู้ด้านการเกษตร ๔. อบต. สนับสนุนการบริการ E-Service ในการให้บริการความรู้พร้อมทั้งมี เจ้าหน้าที่บริการ ๕. เพิ่มกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร - สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ เกษตรกรได้ทันท่วงที

8 ประเด็นแนวทางการปฏิบัติเหตุผลประกอบ ๕. การส่งเสริมอาชีพ การเกษตรแก่ เกษตรกร / ราษฎร ๕. ๑ บทบาทของ ศบกต. ในการส่งเสริม และพัฒนาอาชีพ เกษตรกร ๑. จัดกลุ่มเป้าหมายในแผนพัฒนา การเกษตร ๒. มีการบูรณาการกับหน่วยงานภาคี เครือข่ายทั้งภายในและภายนอก ๓. มีการบูรณาการงบประมาณกับ อปท. และหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ ๔. มีแผนเชื่อมโยงการตลาดให้ครบ วงจร ๕. ประชาสัมพันธ์ - เกษตรกรมีรายได้อย่าง ยั่งยืน

9 กลุ่มที่ ๒ ขอจบการนำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ ๒. ชื่อสกุลตำแหน่งจังหวัดหมายเหตุ ๑. นายวันชัย อุตสาหะ ๒. นายสมจิตร ธีระบุญชัย ๓. นายพิชิต พิชัยรัตน์ ๔. นายชุมพล ตนะไชย ๕. นายชลินทร์ ประพฤติตรง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google