งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุมชนสามารถบริหารจัดการ ข้อมูลเพื่อการพัฒนา ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ ชุมชน ชุมชนมีสารสนเทศชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนและเผยแพร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุมชนสามารถบริหารจัดการ ข้อมูลเพื่อการพัฒนา ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ ชุมชน ชุมชนมีสารสนเทศชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนและเผยแพร่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุมชนสามารถบริหารจัดการ ข้อมูลเพื่อการพัฒนา ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ ชุมชน ชุมชนมีสารสนเทศชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนและเผยแพร่ พัฒนาระบบฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศชุมชน ประสิทธิผล ตาม ยุทธศาสตร์ คุณภาพ การ ให้บริการ ประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ การพัฒนาองค์กร พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหารยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบโครงข่าย คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร พัฒนาบุคลากรด้าน IT ส่งเสริมการบริหารจัดการ ข้อมูลสารสนเทศชุมชน มีระบบ ICT สำหรับการบริหาร ยุทธศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ

2 แผนงานแผนงาน โครงการ / กิจกรรม 2 พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการพัฒนาชนบท ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบ สารสนเทศชุมชน เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : ชุมชนมีสารสนเทศชุมชนเพื่อการ พัฒนาชุมชนและเผยแพร่ กลยุทธ์ ๕. ๑ ส่งเสริมการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบ สารสนเทศชุมชน เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : ชุมชนมีสารสนเทศชุมชนเพื่อการ พัฒนาชุมชนและเผยแพร่ กลยุทธ์ ๕. ๑ ส่งเสริมการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ชุมชน ผู้รับผิดชอบหลัก : สารสนเทศ ผู้มีส่วนร่วม : ก. ส่งเสริม / ยุทธ ผู้ปฏิบัติ : สพอ./ สพจ. ผู้รับผิดชอบหลัก : สารสนเทศ ผู้มีส่วนร่วม : ก. ส่งเสริม / ยุทธ ผู้ปฏิบัติ : สพอ./ สพจ. ต. ค. ๒๕๕๔.- ก. ย. ๒๕๕๙ ชุมชนสามารถ บริหารจัดการข้อมูล เพื่อการพัฒนา  ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ชุมชน แบบบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน ( ๑ ชุด ) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ชุมชน แบบบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน ( ๑ ชุด )  พัฒนาหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการ พัฒนา คุณภาพชีวิต ( ๘๔ หมู่บ้าน ) พัฒนาหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการ พัฒนา คุณภาพชีวิต ( ๘๔ หมู่บ้าน )  หนึ่ง พก. หนึ่งหมู่บ้านจัดการสารสนเพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิต (96 หมู่บ้าน ) หนึ่ง พก. หนึ่งหมู่บ้านจัดการสารสนเพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิต (96 หมู่บ้าน )  วิเคราะห์และออกแบบระบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ ชุมชน ( ๑ ระบบ ) วิเคราะห์และออกแบบระบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ ชุมชน ( ๑ ระบบ )  นำเสนอข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชนบทจังหวัดร้อยเอ็ด ( ๒๑ หน่วยงาน ) นำเสนอข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชนบทจังหวัดร้อยเอ็ด ( ๒๑ หน่วยงาน )  ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ชุมชน แบบบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน ( ๑ ชุด ) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ชุมชน แบบบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน ( ๑ ชุด )  พัฒนาหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการ พัฒนา คุณภาพชีวิต ( ๘๔ หมู่บ้าน ) พัฒนาหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการ พัฒนา คุณภาพชีวิต ( ๘๔ หมู่บ้าน )  หนึ่ง พก. หนึ่งหมู่บ้านจัดการสารสนเพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิต (96 หมู่บ้าน ) หนึ่ง พก. หนึ่งหมู่บ้านจัดการสารสนเพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิต (96 หมู่บ้าน )  วิเคราะห์และออกแบบระบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ ชุมชน ( ๑ ระบบ ) วิเคราะห์และออกแบบระบบรายงานข้อมูลสารสนเทศ ชุมชน ( ๑ ระบบ )  นำเสนอข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชนบทจังหวัดร้อยเอ็ด ( ๒๑ หน่วยงาน ) นำเสนอข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชนบทจังหวัดร้อยเอ็ด ( ๒๑ หน่วยงาน ) ตัวชี้วัดฐานข้อมู ล ค่าเป้าหมาย ๒๕๕๕๒๕๕๖๒๕๕๗๒๕๕๘๒๕๕๙ จำนวนสะสมของหมู่บ้านต้นแบบ การจัดการสารสนเทศเพื่อการ พัฒนาคุณภาพชีวิต ๖๐ หมู่บ้าน ๔ หมู่บ้าน ๒๔ หมู่บ้าน ๔๔ หมู่บ้าน ๖๔ หมู่บ้าน ๘๔ หมู่บ้าน

3 พัฒนาและเพิ่มกำลังคนด้วย ICT ให้มีความเชี่ยวชาญ พัฒนาโครงข่าย คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร  วิเคราะห์ ออกแบบ ระบบ เครือข่าย สารสนเทศและการ สื่อสาร ( ๑ ระบบ )  จัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ( ๑ แผน )  วิเคราะห์ ออกแบบ ระบบ เครือข่าย สารสนเทศและการ สื่อสาร ( ๑ ระบบ )  จัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ( ๑ แผน )  พัฒนาเจ้าหน้าที่ในการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ( ๑๔๒ คน )  พัฒนาระบบการ ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ( ๑ ระบบ )  จัดหาครุภัณฑ์และ ห้องฝึกอบรมด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ( ๑ ห้อง )  จัดทำแผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สพจ. ร้อยเอ็ด ( ๑ แผน )  พัฒนาเจ้าหน้าที่ในการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ( ๑๔๒ คน )  พัฒนาระบบการ ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ( ๑ ระบบ )  จัดหาครุภัณฑ์และ ห้องฝึกอบรมด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ( ๑ ห้อง )  จัดทำแผนแม่บท เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สพจ. ร้อยเอ็ด ( ๑ แผน )  สำรวจข้อมูลความต้อง พร้อมด้านเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการ จัดการบริหารข้อมูล ( ๒๐ อำเภอ )  พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อ สนับสนุนยุทธศาสตร์ ( ๑๓ ฐานข้อมูล )  สำรวจข้อมูลความต้อง พร้อมด้านเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการ จัดการบริหารข้อมูล ( ๒๐ อำเภอ )  พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อ สนับสนุนยุทธศาสตร์ ( ๑๓ ฐานข้อมูล ) มีระบบ ICT สำหรับบริหาร ยุทธศาสตร์ อย่างมี ประสิทธิภาพ แผนงานแผนงาน โครงการ/กิจกรรมโครงการ/กิจกรรม ต. ค. ๒๕๕๔.- ก. ย. ๒๕๕๙ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และระบบการให้บริการข้อมูลที่เป็นมาตรฐาน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบ สารสนเทศชุมชน เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : ชุมชนมีสารสนเทศชุมชนเพื่อการ พัฒนาชุมชนและเผยแพร่ กลยุทธ์ ๕. ๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ส่งเสริมและพัฒนาระบบ สารสนเทศชุมชน เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ : ชุมชนมีสารสนเทศชุมชนเพื่อการ พัฒนาชุมชนและเผยแพร่ กลยุทธ์ ๕. ๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบหลัก : ก. สารสนเทศ ผู้มีส่วนร่วม : ก. ยุทธ / ส่งเสริม / อำนวยการ ผู้ปฏิบัติ : สพจ. สพอ. ผู้รับผิดชอบหลัก : ก. สารสนเทศ ผู้มีส่วนร่วม : ก. ยุทธ / ส่งเสริม / อำนวยการ ผู้ปฏิบัติ : สพจ. สพอ. ตัวชี้วัดฐานข้อมูลค่าเป้าหมาย ๒๕๕๕๒๕๕๖๒๕๕๗๒๕๕๘๒๕๕๙ จำนวนระบบ ICT ที่ส่งเสริมและ สนับสนุน การบริหารยุทธศาสตร์ ระบบ ICT จำนวน ๔ ระบบ ๒ ระบบ๔ ระบบ


ดาวน์โหลด ppt ชุมชนสามารถบริหารจัดการ ข้อมูลเพื่อการพัฒนา ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ ชุมชน ชุมชนมีสารสนเทศชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนและเผยแพร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google